Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor


spleip

Cod fiscal :  18467522
Adresa : B-dul Cosminului nr.2 , bloc I7 , cod poştal 920058, Slobozia, Ialomiţa
Telefon /fax : 0243-233790
e-mail: spclep@sloboziail.ro


Organigrama


         Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP) Slobozia s-a înfiinţat, ca serviciu în cadrul Consiliului Local, în data de 1 ianuarie 2005 prin H.C.L. nr. 95/20.12.2004. Începând cu 01.03.2006, prin H.C.L. 24/24.02.2006, SPCLEP Slobozia se organizează ca persoană juridică de drept public, aflată în subordinea Consiliului Local Slobozia.
         SPCLEP Slobozia funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 97/2005 – actualizată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români şi cele ale Legii nr. 119/1997 – actualizată, cu privire la actele de stare civilă şi ale altor acte normative specifice.

        Din punct de vedere organizatoric, SPCLEP Slobozia are următoarea structură:


        Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Slobozia, Judeţul Ialomiţa, furnizează servicii pentru cetăţenii municipiului şi locuitorii celor 25 de comune arondate, după cum urmează:

a)     întocmeşte, ţine evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;
b)     înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
c)     întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;
d)     întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă;
e)     transcrie certificate de stare civilă ale cetaţenilor români întocmite la autorităţile străine;
f)      întocmeşte dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă;
g)     întocmeşte dosarele necesare acordării sprijinului financiar la constituirea familiei, acordat în baza Legii 396/2006;
h)     actualizează Registrul local de evidenţă a persoanei, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar;
i)       furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;
j)       utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
k)     furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
l)       întocmeşte listele electorale pemanente;
m)   primeşte, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător;
n)     primeşte de la serviciile publice comunitare competente cărţile de identitate, cărţile de alegător, pe care le eliberează solicitanţilor;
o)     oferă orice alt serviciu specific care poate veni în sprijinul rezolvării problemelor cetăţenilor.