Grupul Şcolar Alexandru Ioan Cuza


cuza2


Adresa: Str. Lacului nr.10, cod poştal 920024, Slobozia , Ialomiţa
Telefon : 0243-235046
e-mail: gs_cuza_slobozia@yahoo.com
e-mail : gscuza@sloboziail.ro
website: http://www.cuzail.ro


Istoria Grupului Şcolar purtând numele unuia dintre cei mai mari domnitori ai ţării începe la 1 septembrie 1972, când autorităţile judeţene ale momentului au hotărât înfiinţarea Liceului Industrial nr.2, cu profil de construcţii şi instalaţii în construcţii. Nu a fost o simplă întâmplare: era un reflex al regimului comunist, de reducere drastică a liceelor teoretice şi de orientare a învăţământului post–gimnazial  nu spre cultura strict ştiinţifică ori umanistă, ci spre activităţi productive.

A funcţionat, câţiva ani, în actualul sediu al Seminarului Teologic, având în subordine şi clase cu profil de chimie care, ulterior au constituit, prin amplificare, viitorul Liceu Industrial nr. 1 , pentru că, între timp, recent întemeiat, Combinatul Chimic devenise emblema industrială supremă a oraşului. S–au construit, în consecinţă, două clădiri, pentru cele două licee.

Dotat cu toate utilităţile corespunzătoare domeniului(ateliere de lăcătuşerie, instalaţii, tâmplărie, etc.), Liceul Industrial nr.2 s-a dovedit, metaforic vorbind, „nr.1” pentru Întreprinderea de Construcţii – Montaj Ialomiţa, pe şantierele căreia s-au format, ani de-a rândul, viitorii ei muncitori, de un profesionalism remarcabil. Nu trebuie omis nici faptul că pregătirea tehnică , asigurată de inginerii amintitei întreprinderi tutelare,   s-a conjugat armonios cu cea de cultură generală, astfel încât nu puţini dintre absolvenţii şcolii au urmat învăţământul superior, în special Institutul de Construcţii, devenind specialişti de mare valoare, precum Constantin Negoiţă ori Stoica Lescaie, Necoară-Fiţa Elena. Primul director al liceului a fost profesorul de matematică, Gheorghe Timofte, secundat de inginerul Petre Voiteanu. În timp, funcţia de director a fost asigurată de Doina Duţă (profesor de biologie), Alecsandru Ştiucă (profesor de limba română), iar în prezent o îndeplineşte un alt matematician, profesorul Costică Strezoiu. Printre directorii adjuncţi, cu o contribuţie consistentă la bunul mers al lucrurilor, amintim pe inginerul Ion Boamfă, profesorul Ion Duia şi actualul Marian Ezeanu, economist. 

Din anul 1992, liceul îşi schimbă titulatura în GRUPUL ŞCOLAR „AL. I. CUZA” şi, odată cu aceasta, şi profilul, cu prevalenţa informaticii şi economicului - secţii urmate de cel mai mare număr de elevi. Situaţia se explică, în principal, prin intenţia adaptării la cerinţele moderne ale societăţii româneşti  – creşterea nivelului de pregătire intelectuală a elevilor, şi la prestigiului unei instituţii taxate  până de curând fără superlative. Amintitelor direcţii li se adaugă clase cu profil tehnologic – industrial, şi S.A.M (Şcoala de Arte şi Meserii), cu generoase intenţii din partea conducerii şi a cadrelor didactice, a unui proces de instrucţie superior. Acestui grup şcolar destul de eterogen ca orientare profesională, i s-a adăugat din 1996 şi fosta Şcoala Generală  nr. 8, din ce în ce mai deficitară (din păcate!) ca număr de elevi.

   Ne onorează şi ne obligă în acelaşi timp selectarea în 2003 de către M.E.C.T. a liceului „Al. I. Cuza” între liceele-pilot, privind implementarea şi utilizarea programului AEL, clasat astfel în primele 20 de licee din ţară (dintre care doar 4 sunt din afara Bucureştiului).

În realizarea acestui clasament, s-a avut în vedere nu doar baza materială, conformă exigenţelor actuale, ci şi nivelul de pregătire a elevilor, în domeniul de referinţă. Meritul aparţine atât conducerii, cât şi cadrelor didactice, unele cu mare experienţă, altele aflate la început de drum, dar cu care se armonizează, din mers, în slujba aceluiaşi ideal formativ. La acest capitol, ar fi multe de spus. De pildă, din plutonul, foarte numeros, de cadre didactice aparţinând colectivului nostru, s-au recrutat, în timp, nu puţini inspectori şcolari, în timp ce alţii şi-au desăvârşit profesia de dascăli în învăţământul superior (Prof. Dumitru Popa, în prezent profesor în cadrul catedrei de matematică a Universităţii „ Ovidius ”-Constanţa). Să-i numim, într-o ordine aleatorie: Graţiela Ilie(Istorie), Daniel Ştefănescu (Fizică), Doina Buciu (Limba româna), Elena Mocanu (Limba franceză), Mirela Păduraru (Limba engleză), Gabriela Borodea (Biologie).

 De asemenea, unii dintre profesorii şcolii noaste s-au afirmat dincolo de graniţele judeţului, ca o garanţie, în plus, a realizării unui proces de educaţie intelectuală de o competenţă indiscutabilă. De pildă, Nicolae Papacu este redactor la revista de matematică „Arhimede”, şi membru al Consiliului Naţional al Societăţii de Ştiinţe Matematice; la rândul lor, Costică Strezoiu şi Maria Boamfă (matematicieni, de asemeni) sunt membrii ai Comisiei Naţionale de evaluare a manualelor şcolare; Valeriu Stănescu, profesor de filozofie, colaborează frecvent la „Tribuna învăţământului”, fiind şi coautor al unor cărţi (cităm doar, studiul „Creaţia – diferenţa specifică a omului”, din volumul „Dirigintele. Ora de dirigenţie. Adolescenţii”-1996); Carmen Bunea, doctorand în devenire, cu o teză pe profilul liceului: „Tehnici statistice utilizate în analiza dezvoltării durabile a economiei naţionale”; în sfârşit, Marcel Fotache, autor al unor cărţi cu destinaţie didactică, din care selectăm „O istorie a literaturii române – pentru elevi”, Ed. Adonis, Bucureşti, 2002.

Toate acestea mărturisesc disponibilităţile ştiinţifice şi metodice ale unui colectiv remarcabil, în rândurile căruia acţionează, cu entuziasm necenzurat de vârstă, colegi precum Doina Stancu, Angela Romaşcu, Ioan Ganea, Marian Ezeanu, Ana Tănase, Elena Radu şi încă mulţi alţii, pe care spaţiul tipografic nu ne îngăduie să-i menţionăm.

Garanţia eficienţei activităţii didactice a celor 80 de profesori ai instituţiei noastre o reprezintă reuşitele în învăţământul superior şi diversitatea domeniilor în care s-au specializat absolvenţii: Litere (Cîncescu Beatrice, Dorbanţu Mariana, Bordei Elena), A.S.E. (Eremia-Saru Flavia, Glăvan Mariana, Şerban Sorin, Strănatca Daniela), Informatică (Vasluianu Bogdan, Neagu Ionuţ, Minoiu Alina), Drept (Ignat Gabriela – notar, Geambaşu Felicia, Şerbănescu Cristian – jurist, Păduraru Adrian), Medicină (Bălângă Aura, Buşu Mihaela), Farmacie (Strezoiu Ciprian), Biologie (Dumitru Otilia), Cibernetică şi Automatică (Urzică Marius, Levinţa Cristian), etc.

Este obligatoriu să amintim, în context, revista „Naparis”, realizată cu elanul tipic adolescenţei şi premiată la concursul revistelor şcolare (Premiul I în doi ani şcolari consecutivi).

Această revistă – oglindă a realităţilor multiple ale şcolii – s-a constituit, deja, într-o tradiţie (a ajuns la al 14-lea număr) continuând, la rându-i, o tradiţie (prima revistă a liceului s-a numit „Arcade”).

Elementele de istorie şcolară prezentate până aici obligă cititorul la recunoaşterea unor perspective de prestanţă şi înaltă competiţie, la care ne obligă reforma învăţământului. Efortul din ultimii ani depus de întregul colectiv didactic a făcut ca Grupul Şcolar „Al. I. Cuza” să devină un centru de educaţie şi prestaţii informatice pentru judeţul Ialomiţa. În consecinţă, profilul informatic se va întări, „trăgând” liceul la un loc de podium.

Totodată, învăţământul economic s-a cristalizat ca volum, structură şi domenii profesionale, fuzionând, efectiv, cu practicile informatice. Ca atare, prin propria noastră activitate, intenţionăm să impunem o nouă categorie liceală – liceul de informatică economică. De asemenea, pentru a veni în sprijinul pieţei (nu numai) locale, vom perfecţiona învăţământul vocaţional pe câteva direcţii profesionale constant căutate. În spiritul unei concurenţe şcolare loiale, urmează ca viitorul să ne confirme intenţiile.