Lista obiectivelor de investii 2004

   Denumire obiectiv
Valoare (mii lei)
  TOTAL 57,629,000
  din care:
    TOTAL 51.02 2,400,000
        AUTORITATI PUBLICE
            TOTAL C 2,400,000
               Achizitii de bunuri si alte cheltuieli
1              Dotari independente
    TOTAL 57.02
       INVATAMÂNT 10,055,000
        TOTAL A 500,000
           Lucrari în continuare
2             Gradinita 200 locuri 500,000
        TOTAL B
          Lucrari noi 9,360,000
3            Modernizare Tâmplarie exterioara scoli 2,400,000
4            Modernizare Sala sport L.M.S. 1,400,000
5            Reabilitare terenuri sport 1,500,000
6            Grup sanitar Scoala Bora 800,000
7            Reabilitare acoperis Scoala nr. 1, 1,960,000
8            Reabilitare acoperis sc. Nr. 5 - Slobozia Noua 1,000,000
9           Amenajare locuri joaca pt. copii 300,000
       TOTAL C
        Dotari si alte cheltuieli 195,000
10           SF modernizare tîmplarie exterioara scoli 5,000
11           S.F. Modernizare Sala sport L.M.F. 15,000
12           S.F: Reabilitare terenuri sport 10,000
13           S.F. Grup sanitar Scoala Bora 20,000
14           Mobilier Gradinita 200 locuri + locuri joaca 100,000
15           SF reabilitare acoperis Sc. 1 25,000
16           SF Reabilitare acoperis Sc. Nr. 5 15,000
17           SFAmenajare locuri joaca pentru copii 5,000
    TOTAL 60.02
       ASISTENTA SOCIALA 400,000
         TOTAL C 400,000
           Achizitii de bunuri si alte cheltuieli
            Dotari independente
18           Camin spital bolnavi cronici 400,000
    TOTAL 63.02
     SERVICII SI DEZVOLTARE
     PUBLICA-LOCUINTE 43,500,000
          TOTAL A 10,700,000
             Obiective de investitii în continuare
19            Sistem Masura Energie
             Termica +Apa
20            Alimentare apa Slobozia Noua (et.5) 400,000
21            Sistematizare extindere cimitir HCL 92/2000 200,000
22            Extindere alimentare cu apa si canalizare zona Nisipuri 300,000
23            Extindere retea distributie apa etapa IV cartier Bora
500,000
24            Platforma gunoi 200,000
25            Extindere si reabilitare iluminat public Slobozia 1340000
26            Extindere retele gaze Slobozia - Nisipuri
27            Extindere retele gaze naturale Bora, etapa III 2,235,000
28            Îmbunatat. Sistem încalzire Dispensar nr. 4 175,000
29            Îmbunatat. Sistem încalz. -Policlinica cu pl.+Dispensar 450,000
30            Centrala termica bloc D3 + G6 600,000
31            Centrala termica bloc H1 +G7+ B27+G8 1,100,000
32            Îmbunatat. Sistem încalzire Gradinita nr. 4- Baia Com. 225,000
33            Îmbunatat. Sistem încalzire Gradinita nr.7- Comisariat 175,000
34            RK B-dul Matei Basarab - Slobozia 2,200,000
             Reabilitare canal termic
             Zona C.T.11
    TOTAL B
      Obiective de investitii noi 27,866,000
35            Reabilitare sistem canalizare si statii pompare 800,000
             ape uzate
36            Sistematizare catedrala Episcopala 1,000,000
37            Statuie Matei Basarab 250,000
38            Locuinte sociale 1,000,000
39            Amenajare teren locuinte tineret N-V Sl. Noua 2,000,000
40            Sistematizare verticala alimentare cu apa, canalizare
             racord gaze sala sport 2,250,000
41            Împrejmuire si sistematizare cimitir Sl. Noua 300,000
42            Racord alim. cu apa platforma Industriala Vest 1,457,000
43            Amenajare Piata Revolutiei 7,809,000
44            Sistem rutier + utilitati - str. RAHOVEI 1,000,000
45            Retehnologizare CT-uri 10,000,000
    TOTAL C
       Achizitii de bunuri si alte cheltuieli 4,934,000
46            Studiu fezabilitate Reabilitare sistem canalizare 50,000
            si statii pompare ape uzate
47           Studiu fezabilitate extindere si reabilitare 100,000
            iluminat public Slobozia
48           Studiu echilibrare retele gaze Slobozia 20,000
49           Plan urbanistic general - actualizare 500,000
50           Studiu fezabilitate alimentare apa sursa subterana 50,000
51           S. F. Împrejmuire si sistematizare cimitir 18,000
52           S.F. Racord alimentare cu apa platf Industriala Vest 50,000
53           SF locuinte-80 unitatilocative ANL
            (Sistematizare + retele exterioare) 80,000
54           SF Sistematizare + utilitti - Str. Intrarea RAHOVEI 50,000
55           SF Amenajare Piata Revolutiei 1,500,000
56           Studiu ISPA -Alimentare cu apa, canalizare si epura-
            rea apelor uzate în mun. Slobozia 1,891,000
57           SF Retehnologizare CT-uri 75,000
58           Plan urbanistic zonal 200,000
59           Cadastru edilitar 100,000
            SF Moderniz. sistem rutier si colect. Canaliz. ape uz. 250,000


    TOTAL 50.04 1,025,000
      TOTAL A 400,000
60            Modernizare Piata Cuza Voda
      TOTAL B
         Obiective de investitii noi 300,000
61            Modernizare Piata agroalimentara - închidere
      TOTAL C Achizitii de bunuri si alte cheltuieli 325,000
62          Dotari independente 300,000
63          S.F. Închidere Piata agroalimentara 25,000
    TOTAL 50.10 249,000
64          Dotari independente 249,000
 

TOTAL GENERAL

57,629,000