JUDEŢUL:IALOMITA                    


CONSILIUL LOCAL SLOBOZIA        


Anexa 1 la H.C.L. nr. 19 din 24 - 02 - 2006        
BUGETUL GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV - TERITORIALE
PE ANUL 2006
          - mii RON -
  Cod                  rând Bugetul             local  Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subventii din bugetul local Bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii Bugetul creditelor externe şi interne Bugetul fondurilor externe nerambursabile Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local  Total Transferuri între bugete**)     (se scad) Total        buget          general
A 0 1 2 3 4 5 6 7=1+2+3+4+5+6 8 9=7-8
VENITURI  TOTAL  (rd.02+26 la 28+33) 01 47,575.99 2,424.40 3,373.83 x =   53,374.22   53,374.22
Venituri curente    (rd.03+16)                02 46,428.62 1,919.40 3,373.83 x x   51,721.85   51,721.85
Venituri fiscale  (rd.04+08 la 10+15) 03 43,867.42 x x x x x 43,867.42   43,867.42
Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital (rd.05 la 07) 04 14,118.00 x x x x x 14,118.00   14,118.00
Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice      05   x x x x x      
Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice      06 14,118.00 x x x x x 14,118.00   14,118.00
Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 07   x x x x x      
Impozit pe salarii *) 08   x x x x x      
Impozite şi taxe pe proprietate 09 10,423.19 x x x x x 10,423.19   10,423.19
Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii (rd.11 la rd.14)                10 19,326.23 x x x x x 19,326.23   19,326.23
Sume defalcate din TVA 11 18,218.00 x x x x x 18,218.00   18,218.00
Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 12 32.85 x x x x x 32.85   32.85
Taxe pe servicii specifice 13 1.00 x x x x x 1.00   1.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 14 1,074.38 x x x x x 1,074.38   1,074.38
Alte impozite şi taxe fiscale 15   x x x x x      
Venituri nefiscale  (rd.17+20)                     16 2,561.20 1,919.40 3,373.83 x     7,854.43   7,854.43
Venituri din proprietate (rd.18+19) 17 1,398.39 1,414.40 423.43 x   x 3,236.22   3,236.22
Venituri din proprietate 18 1,398.39 1,414.40 423.43 x x x 3,236.22   3,236.22
Venituri din dobânzi 19       x   x      
Vânzări de bunuri şi servicii (rd.21 la 25) 20 1,162.81 505.00 2,950.40 x     4,618.21   4,618.21
Venituri din prestari de servicii si alte activitati 21 252.42 5.00 2,891.40 x x x 3,148.82   3,148.82
Venituri din taxe administrative, eliberari permise 22 282.95     x x x 282.95   282.95
Amenzi, penalitati si confiscari 23 344.70   4.00 x x x 348.70   348.70
Diverse venituri  24 259.21 500.00 55.00 x     814.21   814.21
Transferuri voluntare,  altele decat subventiile 25 23.53 x x x x x 23.53   23.53
Venituri din capital 26 1,096.37     x x x 1,096.37   1,096.37
Operaţiuni financiare 27   x x x x x      
Subvenţii (rd.29+32) 28 51.00 505.00   x x x 556.00   556.00
Subvenţii de la bugetul de stat (rd.30+31) 29 50.00 x x x x x 50.00   50.00
De capital 30 50.00 x x x x x 50.00   50.00
Curente 31   x x x x x      
Subvenţii de la alte administraţii 32 1.00 505.00   x x x 506.00 505.00 1.00
Donaţii din străinătate 33 x x x x   x      
CHELTUIELI - TOTAL  (rd.35+47+50+53)            34 47,575.99 2,424.40 3,373.83 500.00     53,374.22   53,374.22
Cheltuieli curente   (rd.36 la 41+43+45+46)                         35 33,787.36 840.40 3,246.83       37,874.59   37,874.59
       Cheltuieli de personal                 36 21,281.27 376.40 1,519.72       23,177.39   23,177.39
       Bunuri si servicii                 37 10,745.09 464.00 1,727.11       12,936.20   12,936.20
       Dobânzi 38                  
       Subventii                                   39 61.00           61.00   61.00
       Fonduri de rezerva 40 50.00           50.00   50.00
      Transferuri între unităţi ale administraţiei publice  (rd.42)                             41 870.00           870.00   870.00
Transferuri curente 42 870.00           870.00   870.00
      Alte transferuri (rd.44) 43 15.00           15.00   15.00
Transferuri interne 44 15.00           15.00   15.00
      Asistenţă socială 45 630.00           630.00   630.00
      Alte cheltuieli 46 135.00           135.00   135.00
Cheltuieli de capital (rd.48+49)                     47 13,788.63 1,584.00 127.00       15,499.63   15,499.63
Active nefinanciare 48 13,788.63 1,584.00 127.00       15,499.63   15,499.63
Active financiare 49                  
Operaţiuni financiare (rd.51+52) 50       500.00          
Împrumuturi 51       500.00          
Rambursări de credite 52                  
Rezerve                                         53                  
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)        54                  
        (rd.01-rd.34)                     
NOTĂ:     - Se completează câte un formular pentru fiecare din anii 2004 - 2009
*)   Pentru restanţele din anii precedenţi        
**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general     

              Presedinte de sedinta         Contrasemneaza,

                 Secretar,

                         Ionita Gabriel        Simona Dumitrache