CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢA


H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru

trimestrul II al anului 2013

 

             Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 iulie  2013,

           Având în vedere:

    -  Expunerea de motive a domnului Primar Alexandru Stoica;

    -  Referatul Direcţiei Economice înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 40272/11.07.2013;

     - Raportul de avizare al Comisiei Economico – Financiare din cadrul Consiliului Local al municipiului Slobozia;

      - Prevederile art. 49, alin. 12, art. 73, alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

            În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. 4, lit. a), respectiv art. 45, alin. 2, lit. a) din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Municipiului Slobozia aferent trimestrului II al anului 2013, conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art. 2 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Slobozia prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu al instituţiei ,,www.sloboziail.ro“, precum şi prin publicare în mass media locală.

            Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului Municipiului Slobozia, Direcţiei Economice în vederea aducerii la îndeplinire.    

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               Contrasemnează                                                                

      Zamfir Cezar - Sorin                                                SECRETAR  MUNICIPIU,

                                                                                            Costea Agripina-Gabriela


 Nr. 110

din 25.07.2013HCL - fotocopie