CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢA


 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea  situaţiilor financiare şi a contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia,

aferente anului 2012

 

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 mai 2013,

          Având în vedere:

-         Expunerea de motive a domnului Primar Alexandru Stoica;

-         Referatul Direcţiei Economice, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 32282/20.05.2013;

-         Raportul de avizare al Comisiei Economico financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia.

-         Prevederile art. 57, 73, alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. 4, lit. a),  respectiv ale art. 45, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

        Art. 1 – Se aprobă bilanţul anului 2012, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

         Art. 2 – Se aprobă contul de rezultat patrimonial pe anul 2012, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

         Art. 3 – Se aprobă situaţia fluxurilor de trezorerie – cod 03, respectiv cod 04, conform Anexelor nr. 3 şi nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 4 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local pe anul 2012, conform Anexelor nr. 5 şi nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art. 5 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2012, conform Anexelor nr. 7 şi nr. 8 la prezenta hotărâre.

Art. 6 – Se aprobă disponibilul din mijloace cu destinaţie specială, conform Anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.

Art. 7 – Se aprobă situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 (proiecte cu finanţare din F.E.N.), conform Anexei nr. 10 la prezenta hotărâre.

Art. 8 – Se aprobă situaţia plăţilor restante, conform Anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.

Art. 9 – Se aprobă situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, conform Anexei nr. 12 la prezenta hotărâre.

Art. 10– Se aprobă situaţia activelor şi datoriilor financiare, conform Anexei nr. 13 la prezenta hotărâre.

Art. 11 – Se aprobă contul de execuţie al Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru anul 2012, conform Anexelor nr. 14, nr. 15 şi nr. 16 la prezenta hotărâre.

Art. 12 – Anexele nr. 1 – 16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul  www.sloboziail.ro şi prin publicare în mass-media.

Art. 14 – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului Municipiului Slobozia, Direcţiei Economice în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      Contrasemnează

               Constantinescu Emil                        SECRETAR MUNICIPIU,

                                                                           Costea Agripina–Gabriela 

 

 

Nr. 69

din 30.05.2013


HCL - fotocopie