CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢA


H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

Municipiului Slobozia – luna mai 2013

 

             Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 24 mai 2013,

              Având în vedere:

          -      Expunerea de motive a domnului Primar Alexandru Stoica;

         -    Referatul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 32347/20.05.2013;

         -      Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia,

           -      Prevederile art. 5, alin. 4, art. 19, alin. 2, art. 41, art. 48 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

               În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. 4, lit. a), respectiv art. 45, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia pe anul 2013, urmând a fi la partea de venituri în sumă de 102.958.280 lei, conform Anexei nr. 1, iar la partea de cheltuieli în sumă de 102.958.280 lei, conform Anexei nr. 2.

Art. 2 - Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013, urmând a fi la partea de venituri în sumă de 8.543.312 lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 8.543.312 lei, conform Anexei nr. 3.

Art. 3 -  Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2013, cu finanţare parţială sau integrală de la buget, conform Anexei nr. 4.

Art. 4 – Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, pe site-ul  www.sloboziail.ro şi publicare în mass-media locală.

Art. 6 – Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

               

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          Contrasemnează

          Constantinescu Emil                                          SECRETAR MUNICIPIU,

                                                                                        Costea Agripina–Gabriela

   Nr. 67

  din 24.05.2013


HCL - fotocopie