CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢA


H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

Municipiului Slobozia pe anul 2013

 

Consiliul Local al municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 4 aprilie 2013,

      Având în vedere:

-         Expunerea de motive a domnului Primar Alexandru Stoica;

-         Raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la Primăria municipiului Slobozia sub nr. 23847/19.03.2013;

-         Deciziile Directorului executiv ale D.G.F.P. Ialomiţa nr. 129/01.03.2013 şi nr. 149/18.03.2013 privind repartizarea sumelor defalcate şi a cotelor defalcate  din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi repartizarea sumelor defalcate din T.V.A.  pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2013;

-         Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 19/18.03.2013 privind repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2013;

-         Raportul de avizare comun al Comisiei Economico – Financiare, Comisiei de Comerţ, Prestări Servicii, Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Comisiei Juridice şi de Disciplină, Comisiei de Cultură, Învăţământ, Sănătate, Sport, Tineret, Protecţie Socială din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia;

-         Prevederile Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. 4, lit. a), respectiv art. 45, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 Art. 1 – Se aprobă bugetul Municipiului Slobozia pe anul 2013, urmând a fi la partea de venituri în sumă de 101.183 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 101.183 mii lei, conform Anexei nr. 1 referitoare la bugetul general al municipiului, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Detalierea veniturilor bugetare pe capitole şi subcapitole, precum şi a cheltuielilor bugetare pe capitole, subcapitole şi titluri pe anul 2013 sunt prevăzute în Anexele nr. 2 şi nr. 2A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2013, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 – Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2013, cu finanţare parţială sau integrală de la buget, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezanta hotărâre.

Art. 6 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei, pe site-ul  www.sloboziail.ro şi publicare în mass-media locală.

Art. 7 – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului Municipiului Slobozia, Primarului Municipiului Slobozia şi Direcţiei Economice în vederea ducerii la îndeplinire.  

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează

           Constantinescu Emil                                        SECRETAR  MUNICIPIU,

                                                                                       Costea Agripina–Gabriela 

 


 

Nr. 49

din 04.04.2013HCL - fotocopie