CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢA


 H O T Ă R Â R E   
privind indexarea cu indicele de inflaţie al anului 2012 a nivelului redevenţelor şi chiriilor din
contractele ce vizează bunuri aparţinând Municipiului Slobozia

 

Consiliul Local al municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 ianuarie 2013,

      Având în vedere:

-         Adresa Direcţiei Judeţene de Statistică  Ialomiţa nr. 43/11.01.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 1168/11.01.2013;

-         Expunerea de motive a domnului Primar Alexandru Stoica;

-         Referatul de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 1168/15.01.2013;

-         Raportul de avizare al Comisiei Economico - Financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia;

-         Prevederile art. 15, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c) coroborat cu alin. 5, lit. a) şi b) respectiv art. 45, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

         

          Art. 1 – În anul 2013, nivelul redevenţelor şi chiriilor  din contractele ce vizează bunuri aparţinând Municipiului Slobozia se indexează cu indicele de inflaţie al anului 2012 de 4,95 %.

          Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia, pe site-ul  www.sloboziail.ro şi prin publicare în mass – media locală.

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului Municipiului Slobozia, Direcţiei Economice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciilor Urbanism şi Juridic, precum şi Serviciului Public Activităţi Autofinanţate, în vederea ducerii la îndeplinire.

         

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  Contrasemnează

                   Brânză Sorin                                               SECRETAR MUNICIPIU,

                                                                                          Costea Agripina–Gabriela

 

 

 

Nr. 10

din 29.01.2013


HCL - fotocopie