CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢAH O T Ă R Â R E

privind validarea modificărilor prevăzute în Dispoziţia Primarului

Municipiului Slobozia nr. 2274/27.12.2012 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru anul 2012 – luna decembrie 2012

 

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14 ianuarie 2013,

      Având în vedere:

-         Expunerea de motive a domnului Primar Alexandru Stoica;

-         Referatul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la Primăria municipiului Slobozia sub nr. 1181/11.01.2013;

-         Prevederile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, ale Ordinului M.E.C.T.S. nr. 6574/20.12.2012, respectiv ale Dispoziţiei Primarului Municipiului Slobozia nr. 2274/27.12.2012 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru anul 2012 – luna decembrie 2012.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu  alin. 4, lit. a), art. 39, alin. 2 coroborat cu art. 44, alin. 1, respectiv art. 45, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

Art. 1 – Se aprobă validarea modificărilor prevăzute în Dispoziţia Primarului Municipiului Slobozia nr. 2274/27.12.2012 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru anul 2012 – luna decembrie 2012, în sensul că bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia va fi la partea de venituri în sumă de 88.684.242 lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 88.684.242 lei, conform Anexelor nr. 1 şi 2.

Art. 2 – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, pe site-ul  www.sloboziail.ro şi prin publicare în mass media.

 

Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului Municipiului Slobozia, Primarului Municipiului Slobozia şi Direcţiei Economice, în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          Contrasemnează

          Brânză Sorin                                     SECRETAR MUNICIPIU,

                                                                       Costea Agripina–GabrielaNr. 6

din 14.01.2013


HCL - fotocopie