CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

H O T Ă R Â R E

privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2012 din excedentul bugetului local al Municipiului Slobozia al anului 2012

 

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14 ianuarie 2013,

      Având în vedere:

-         Expunerea de motive a domnului Primar Alexandru Stoica;

-         Referatul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 714/08.01.2013;

-         Raportul de avizare al Comisiei Economico-financiare din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia;

-         Prevederile pct. 4.15.2 şi ale pct. 4.15.3, lit.b) din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1720/17.12.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu  alin. 4, lit. a), respectiv art. 39, alin. 2 şi art. 45, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

           Art. 1 – Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2012 în sumă de 1.523.144,42 lei, din excedentul bugetului local al Municipiului Slobozia al anului 2012.

Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, pe site-ul  www.sloboziail.ro şi prin publicare în mass media.

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului Municipiului Slobozia, Direcţiei Economice, în vederea aducerii la îndeplinire.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           Contrasemnează

           Brânză Sorin                                     SECRETAR MUNICIPIU,

                                                                       Costea Agripina–Gabriela

Nr. 1

din 14.01.2013


HCL - fotocopie