CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢAH O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia –

luna octombrie 2012

 

             Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 octombrie 2012,

                Având în vedere:

          -            Expunerea de motive a domnului Primar Alexandru Stoica;

           -            Raportul de  specialitate al Direcţiei Economice, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 40625/19.10.2012;

           -       Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia,

             -         Prevederile art. 5, alin. 4, 19, alin. 2, 41, 48 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 62/12.10.2012 cu privire la repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului.

                  În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. 4, lit. a), respectiv art. 45, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia pe anul 2012, urmând a fi la partea de venituri în sumă de 91.851.186 lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 91.851.186 lei, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 - Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012, urmând a fi la partea de venituri în sumă de 8.658.070 lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 8.658.070 lei, conform Anexei nr. 2.

Art. 3 -  Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2012, cu finanţare parţială sau integrală de la buget, conform Anexei nr. 3.

Art. 4 – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei, pe site-ul  www.sloboziail.ro şi publicare în mass-media locală.

Art. 6 – Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

               

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          Contrasemnează

                  Sava Ştefan                                                                    SECRETAR MUNICIPIU,

                                                                                                           Costea Agripina–Gabriela

 

 

  Nr. 96

  din 25.10.2012

HCL - fotocopie