CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Aparatul de specialitate al Primarului  Municipiului Slobozia

 

Consiliul Local al municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2012,

          Având în vedere:

-         Expunerea de motive a domnului Primar Gabi Ionaşcu;

-         Referatul Biroului Resurse Umane, Managementul Calităţii, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 13707/05.04.2012;

-         Raportul de avizare al Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadul Consiliului Local Slobozia;

-         Prevederile Hotărârii  Consiliului Local Slobozia nr. 24/2012 prin care se aprobă organigramele şi statele de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia, direcţiilor, serviciilor publice de interes local, respectiv Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Slobozia,

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a) coroborat cu art. 36, alin. 3, lit. b), respectiv art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia şi pe site-ul www.sloboziail.ro

 Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului Municipiului Slobozia, Biroului Resurse Umane, Managementului Calităţii şi Direcţiilor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia.

                           

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează

                   Şerban Rozica                                          SECRETAR MUNICIPIU,

                                                                                           Agripina–Gabriela Costea

                                                  

 

 Nr. 47

din 26.04.2012

HCL - fotocopie

Anexa la H.C.L. nr. 47/ 26.04.2012

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLOBOZIA

 

Capitolul 1. Dispoziţii generale

Capitolul 2. Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia

Capitolul 3. Atribuţiile compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia

Capitolul 4. Reguli şi proceduri de lucru generale

Capitolul 5. Standardele de management /control intern

Capitolul 6. Dispoziţii finale

 

CAPITOLUL 1. DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1 Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Slobozia este organizat pe compartimente, potrivit structurii organizatorice aprobată prin H.C.L. nr. 24/29.02.2012, asigurând ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local Slobozia, dispoziţiilor Primarului Municipiului Slobozia, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege.

Primarul conduce serviciile publice locale, în condiţiile prevăzute de art. 61 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În exercitarea atribuţiilor sale, Primarul emite Dispoziţii care devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţa persoanelor implicate.

Primarul deleagă Viceprimarilor exercitarea unora dintre atribuţiile ce-i revin, cu respectarea prevederilor art. 57, alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În activitatea sa, Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia răspunde de executarea lucrărilor potrivit atribuţiilor stabilite în prezentul regulament, asigurând aducerea la îndeplinire a actelor normative adoptate de Parlamentul şi Guvernul Romaniei, a hotărârilor Consiliului Local Slobozia, precum şi a Dispoziţiilor Primarului Municipiului Slobozia.

Art. 2 Compartimentele de lucru, în înţelesul prezentului regulament, sunt direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele independente, aflate în subordinea Primarului.

Art. 3 Legătura între diferitele compartimente ale Primăriei Municipiului Slobozia se face prin conducătorii acestora, iar legătura cu alte instituţii sau cu conducerea ministerelor şi a celorlalte organe ale administraţiei de stat, prin reprezentanţii legali ai Primăriei.

Art. 4 Conducătorii compartimentelor de specialitate prezintă, la cererea sefului ierarhic superior, ori de câte ori este nevoie, rapoarte privind activitatea compartimentelor pe care le conduc.

Art. 5 Conducătorii compartimentelor de specialitate vor colabora permanent în vederea îndeplinirii la timp şi în mod corespunzător a sarcinilor ce le revin.

Art. 6 În funcţie de specificul activităţii fiecăruia şi în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, compartimentele din cadrul aparatului de specialitate întocmesc proiecte de Dispoziţii pe care le prezintă Primarului Municipiului Slobozia în vederea semnarii acestora.

Art. 7 Conducătorii compartimentelor de specialitate, din dispoziţia sau cu aprobarea conducerii Primăriei Municipiului Slobozia, vor putea stabili şi alte sarcini decât cele prevăzute în prezentul Regulament, pentru personalul din cadrul acestora. Aceste sarcini vor fi prezentate în scris şi asumate, sub semnătură, de către cei îndreptăţiţi să le aducă la îndeplinire.

 

 

CAPITOLUL 2

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A APARATULUI DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLOBOZIA

Art. 8 Primarul, coordonează direct sau prin intermediul viceprimarilor, potrivit delegării de competenţe, următoarea structură organizatorică :

• Cabinetul primarului

• Compartiment audit public intern

• Direcţia de administraţie publică locală:

- Serviciul Juridic

- Compartimentul Juridic Contencios Administrativ

- Compartimentul Administraţie Publică Locală, Autoritate   tutelară

- Compartimentul Registru Agricol, Fond Funciar

- Compartimentul Îndrumare şi Control Asociaţii de Proprietari

- Compartimentul Informare-Documentare

- Compartimentul Secretariat, Activităţi de Deservire

- Compartimentul Autorizare Activităţi Comerciale

- Compartimentul Relaţii cu Media

• Birou Resurse Umane, Managementul Calităţii

• Compartiment Protecţie Civilă, Siguranţă şi Sănătate în Muncă, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

• Direcţia Economică

- Serviciul Execuţie Bugetară, Patrimoniu

- Compartimentul Protocol Activitaţi Gospodăreşti

- Compartimentul Proiecte de Finanţare Internaţională, Programe şi Strategii

- Serviciul Investiţii, Lucrări Publice, Achiziţii Publice şi Concesiuni

- Compartimentul Centru Comunitar Persoane Vârstnice

• Direcţia impozite şi taxe

- Serviciul Evidenţă, Stabilire şi Urmărire Impozite, Taxe şi Inspecţie Fiscală

- Compartimentul Stabilire şi Încasare I.T.L., Amenzi şi alte Venituri din Chirii şi

   Concesiuni

- Compartimentul Executare Silită Persoane Fizice şi Persoane Juridice

• Arhitect şef

• Direcţia tehnică şi Urbanism

- Serviciul Gospodărie Comunală Locativă, Transporturi, Drumuri publice, Protecţia Mediului

- Compartimentul Gospodărie comunală locativă, Drumuri publice, Protecţia Mediului

- Compartimentul Autoritatea de Autorizare în Transporturi

- Compartimentul Unitatea Locală de Monitorizare

- Compartimentul Transport Auto

- Serviciul Urbanism

- Compartimentul Planuri urbanistice, Amenajarea teritorului, Autorizaţii de

Construire, Disciplina în Construcţii, Certificate de Urbanism

- Compartimentul Contracte de Concesiune

- Compartimentul Cadastru urban şi imobiliar

- Serviciul Informatică, Relaţii cu publicul

Art. 9 Conform prevederilor legale, Primarul coordonează, supraveghează şi controlează activitatea tuturor instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Slobozia.

Viceprimarii coordonează, îndrumă şi controlează structurile aparatului de specialitate conform delegării de competenţă, în conformitate cu prevederile art. 57, alin. 2 din Legea nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Directorii Executivi şi Arhitectul şef se subordonează primarului şi celor doi viceprimari, potrivit delegării de competenţă.

 

 

 

CAPITOLUL 3

ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR ORGANIZATORICE DIN CADRUL

PRIMĂRIEI SLOBOZIA

Atribuţii comune:

Art. 10 1.Organizează şi conduc la zi evidenţele şi lucrările specifice pe domeniile de activitate de care răspund.

2. Răspund de rezolvarea în termenele legale a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor şi propunerilor care se referă la activitatea compartimentului respectiv, precum şi de îndeplinirea procedurilor de transmitere a răspunsului prin intermediul Compartimentului de Relaţii cu publicul,

3. Întocmesc proiecte de hotărâri/dispoziţii, rapoarte, informări, studii, analize şi alte materiale ce intră în sfera de atribuţii a fiecărui compartiment funcţional, asigurând transmiterea acestora către secretarul municipiului, în vederea supunerii spre avizare/aprobare de către comisiile de specialitate ale Consiliului Local, pentru semnarea de către Primar şi după caz, pentru transmitere spre aprobare Consiliului Local.

4. Întocmesc avize şi rapoarte de specialitate, la solicitare.

5. Se preocupă de buna gospodărire şi întreţinere a bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al municipiului.

6. În baza împuternicirii primite, reprezintă primăria în relaţiile cu alte autorităţi, instituţii, agenţi economici, organizaţii, fundaţii, etc.

7. Asigură dezvoltarea sistemului informaţional.

8. Asigură aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.

9.Veghează la respectarea măsurilor şi normelor privind protecţia mediului, respectiv protecţia muncii.

10. Întocmesc şi predau anual la arhiva instituţiei dosarele, registrele şi celelalte materiale, conform nomenclaturii arhivistice.

11. Furnizarea datelor pentru mass-media, alte organe sau persoane fizice şi juridice se face prin intermediul persoanei responsabile cu furnizarea acestor informaţii.

Art. 11 Atribuţii şi sarcini specifice

• COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Atribuţii specifice activităţii de Audit Public Intern

1. Elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI sau cu avizul organului ierarhic imediat superior, în cazul entităţilor publice subordonate;

2. Elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

3. Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăsurate într-o entitate publică, inclusiv din entităţile subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public;

4. Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

• angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

• plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;

• vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

• concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

• constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

alocarea creditelor bugetare;

• sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

sistemul de luare a deciziilor;

• sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;

sistemele informatice.

5. Informează UCAAPI despre recomandările neînsusite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

6. Compartimentul de audit public intern transmite la UCAAPI/structurile teritoriale ale UCAAPI/organul ierarhic imediat superior, sinteze ale recomandărilor neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate şi consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documentaţia relevantă în termenele stabilite prin normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;

7. Compartimentul de audit public intern transmite la UCAAPI/structurile teritoriale ale UCAAPI/organul ierarhic imediat superior, la cererea acestora rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile lor de audit;

8. Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern. Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern se transmit la UCAAPI /structurile teritoriale ale UCAAPI/organul ierarhic imediat superior în termenele stabilite prin normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;

9. Desfăşoară activităţi de consiliere cuprinse într-o secţiune distinctă a planului anual de audit intern, sub forma de: misiuni de consiliere formalizate, misiuni de consiliere cu carácter informal şi misiuni de consiliere pentru situaţii excepţionale.

10. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate. În situaţia în care în timpul misiunilor de audit public intern se constată abateri de la regulile procedurale şi metodologice, respectiv de la prevederile legale, aplicabile structurii/activităţii/operaţiunii auditate, auditorii interni trebuie să înstiinţeze conducătorul entităţii publice, în termen de 3 zile. În cazul identificării unor iregularităţi majore auditorul intern poate continua misiunea sau poate să o suspende cu acordul conducătorului entităţii care a aprobat-o, dacă din rezultatele preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului, informaţii insuficienţe, etc.);

11. Propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor;

12. Ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeste eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare;

13. Consiliază sistemul de conducere în administrarea entităţii publice, îmbunătăţind gestiunea riscului şi controlul intern, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale.

14. Evaluează economicitatea, eficienţa, eficacitatea cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul primăriei la nivelul unui program sau proiect finanţat din fonduri publice;

15. Utilizează resursele financiare, umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite;

16. Identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme, unor programe sau proiecte, ori unor operaţiuni şi propune măsuri pentru diminuarea riscurilor;

17. Auditorul intern finalizează acţiunile sale prin rapoarte de audit, în care enunţă punctele slabe identificate în sistem şi formulează recomandări pentru eliminarea acestora;

18. Ţine evidenţa rapoartelor de audit întocmite şi le arhivează conform normelor legale;

19. Asigură înregistrarea corespondenţei primite şi urmăreste rezolvarea acesteia cu respectarea procedurilor legale şi în termenele stabilite;

20. Răspunde în termen la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare;

21. Asigură respectarea prevederilor cuprinse în Codul privind conduita etică a auditorului intern;

22. Asigură efectuarea în bune condiţii şi în termen a misiunilor de audit ad-hoc transmise pentru instrumentare de către şeful structurii de audit intern;

23. Transmite la termenele prevazute, informarea sintetică cu privire la activitatea proprie;

24. Participă la acţiunile de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului care-şi desfăşoară activitatea în cadrul compartimentului ;

25. Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor privind misiunile de audit;

26. Întocmeste şi prezintă situaţii statistice şi informaţii ori de cite ori există solicitări;

27. Participă la alte acţiuni şi sarcini stabilite de către ordonatorul principal de credite.

 

• DIRECŢIA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

Serviciul Juridic

Compartiment Juridic, Contencios Administrativ

Atribuţii specifice activităţii juridice, contencios administrativ:

1. Asigură asistenţa juridică în toate cauzele şi la toate instanţele în care poate fi implicat Primarul Municipiului Slobozia;

2. Asigură asistenţa juridică a Primăriei Municipiului Slobozia, în faţa notarilor publici, pentru întocmirea actelor notariale, precum şi în faţa executorilor judecătoreşti.

3. Asigură, la cerere, legătura şi buna colaborare între firmele specializate care reprezintă instituţia în faţa instanţelor judecătoresti şi compartimentele de specialitate, cărora le acordă consultanţa juridică, conform contractului de colaborare;

4. La solicitarea autorităţii pe care o reprezintă, promovează acţiuni judecătoreşti şi uzează de toate căile de atac conferite de lege, depunând toate diligenţele pentru câştigarea acestora;

5. Formulează şi susţine în faţa diferitelor instanţe judecătoreşti întâmpinări şi cereri reconvenţionale în cauzele în care Municipiul Slobozia, respectiv Primarul Municipiului Slobozia au calitatea de parat, inclusiv în soluţionarea litigiilor de contencios administrativ;

6. Reprezintă, cu delegare, Primăria şi Primarul în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe de arbitraj, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii litigioase, create din raporturi contractuale sau de altă natură, cu persoane juridice sau fizice;

7. Reprezintă, cu delegare, interesele Primăriei Municipiului Slobozia şi ale Primarului în procesele de contencios administrativ, în faţa instanţelor de judecată speciale, fie în calitate de reclamant, fie în calitate de pârât ;

8. Reprezintă, cu delegare, Primăria şi Primarul la instanţele de fond şi recurs în procesele civile avand ca obiect plângerile contravenţionale îndreptate împotriva proceselor–verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate de către structurile Primăriei în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarii cu atribuţii de organ constatator în materie contravenţională;

9. Răspunde de întocmirea şi depunerea la instanţa competentă în termenele prevăzute de lege, a actelor procedurale pentru fiecare dosar aflat pe rol;

10. Conduce evidenţa cauzelor, prin registrul de cauze şi condica de termene;

11. Răspunde solicitărilor instanţelor judecătoreşti de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluţionarea diferitelor litigii;

12. Conduce evidenţa proceselor verbale de contravenţie, verificand legalitatea acestora şi dă în debit procesele verbale de contravenţie, încheiate de imputerniciţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

13. Înaintează către instanţă plângerile la procesele-verbale de constatare a contravenţiei;

14. Verifică şi avizează sub aspectul legalităţii referatele şi celelalte acte care stau la baza emiterii dispoziţiilor primarului şi la baza proiectelor de hotărâri care se supun aprobării consiliului local;

15. Acordă consultanţă juridică pentru compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

16. Aduce la cunoştinţa compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului actele normative noi ce vizează obiectul de activitate al acestora;

17. Participă la licitaţiile organizate de Primăria municipiului Slobozia, în baza Dispoziţiei Primarului;

18. Avizează din punct de vedere al răspunderii legii, contractele ce se încheie în condiţiile legii;

19. Participă la şedinţele comisiilor Consiliului Local Slobozia pe domenii de specialitate, acordându-le consultanţă juridică, atunci când consilierii locali solicită acest lucru;

20. Participă la sedinţele Consiliului Local, la solicitarea Primarului şi/sau a Secretarului;

21. Asigură secretariatul comisiilor organizate pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001 şi Legii nr. 550/2002;

22. Iniţiază, in conditiile legii, caile de atac în procesele civile având ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate;

23. Fundamentează, prin referat motivat, şi propune Primarului emiterea Dispoziţiilor privind retrocedarea în natură sau acordarea despăgubirilor legale, conform Legii nr. 10/2001;

24. Îndeplineşte procedura de afişare a citaţiilor şi altor publicaţii, conform Codului de procedură civilă;

25. Primeşte, înregistrează corespondenţa şi se ocupă de rezolvarea acesteia, conform termenelor şi condiţiilor prevăzute de lege;

26. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul compartimentului;

27. Săptămânal, face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizarile primite pentru soluţionare;

28. Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau Dispoziţii ale Primarului.

Compartiment Administraţie Publică Locală, Autoritate Tutelară

Atribuţii referitoare la Administraţia publică locală:

1. Organizează activitatea de urmărire a scadenţei termenelor şi monitorizarea aplicării Hotărârilor Consiliului Local si Dispoziţiilor Primarului;

2. Întocmeşte şi conduce evidenţa tuturor documentelor prevăzute de lege  şi asigură sprijinul necesar pentru acţiunile ce revin autorităţilor publice locale pentru desfăşurarea alegerii Presedintelui Romaniei, Parlamentului, autorităţilor publice judeţene şi locale, pentru recensămintele populaţiei şi animalelor, pentru referendumuri sau alte forme de consultare a populaţiei;

3. Asigură punerea în aplicare a Dispoziţiilor legale privind activitatea de administraţie locală;

4. Asigură bună circulaţie a documentelor adresate Primarului şi urmăreşte transmiterea adreselor de răspuns sau a actelor solicitate;

5. Difuzează actele provenite de la Guvern, ministere, Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean etc;

6. Întocmeşte rapoarte, referate şi informări pentru primar privind activitatea de administraţie locală;

Atribuţii referitoare la activitatea de Autoritate tutelară :

1. Exercită în mod permanent un control efectiv cu privire la ocrotirea minorilor şi a persoanelor majore lipsite de capacitatea de exerciţiu, în cazurile prevăzute de lege;

2. Urmăreşte modul în care se gestionează patrimoniul persoanelor puse sub tutelă şi verifică întocmirea anuală a dărilor de seamă de către tutori;

3. Întocmeşte, pe baza investigaţiilor efectuate în teren şi cu respectarea termenelor impuse de instanţa de judecată, anchete sociale în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, privind încredinţarea minorilor spre crestere, îngrijire şi educare, reîncredinţarea acestora, stabilirea domiciliului minorilor la unul din părinţi, stabilirea contribuţiei de întreţinere, tăgada paternităţii, stabilirea paternităţii, încuviinţarea purtării numelui, divorţul etc.;

4. Întocmeşte anchete sociale în vederea acordării dispensei de varstă pentru căsătorie în cazurile prevăzute de lege;

5. Întocmeşte, la solicitarea organelor de cercetare penală, anchetele sociale pentru minorii delincvenţi;

6. Întocmeşte referate la solicitarea unităţilor de psihiatrie în conformitate cu prevederile Legii nr.487/2002;

7. Asistă minorii care urmează să dea declaraţie cu privire la faptele penale săvârsite de acestia, la cererea organelor de cercetare penală;

8. În rezolvarea atribuţiunilor specifice colaborează cu Inspectoratul scolar, Direcţia de Sănătate Publică, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Slobozia, Comisia pentru Protecţia Drepturilor Copilului de pe langă Consiliul Judeţean Slobozia, Parchet, Poliţie, culte, alte primării din ţară, diverse instituţii, etc.;

9. Ţine evidenţa problematicii din cadrul biroului în registrul unic, operând lunar modificările ce se ivesc;

10. Ia măsuri de arhivare şi predare a documentelor create, la arhiva instituţiei publice;

11. Săptămânal, face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare;

12. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin Hotărari ale Consiliului Local sau Dispoziţii ale Primarului ori primite de la şefii ierarhici.

Compartiment Registru Agricol, Fond Funciar

Atribuţii referitoare la Registru agricol:

1. Organizează şi conduce evidenţele necesare completării şi actualizării conform normelor legale a Registrului Agricol;

2. Completează şi eliberează adeverinţele cu privire la Registrul Agricol;

3. Completează şi eliberează certificatele de producător, cu respectarea procedurii legale, precum şi adeverinţe ce vizeaza terenuri agricole;

4. Emite bilete de proprietate pentru animale pe baza evidenţelor Registrului Agricol şi a verificărilor în teren;

5. Atestă datele din evidenţele Registrului Agricol persoanelor titulare necesare la Oficiul forţelor de muncă si pentru ajutor social;

6. Întocmeşte dări de seama statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole în gospodăriile individuale, efectivele de animale existente, producţiile, construcţiile gospodăreşti, maşini agricole şi alte date, conform formularisticii transmise de Direcţia Judeţeana de Statistică;

7. Verifică modul de folosire a terenurilor şi existenţa efectivelor de animale, colaborând în acest sens şi cu circumscripţiile sanitar veterinare;

8. Colaborează cu organele sanitar veterinare în prevenirea epidemiilor şi epizootiilor precum şi la combaterea bolilor apărute la animale;

9. Înştiinţează proprietarii familiilor cu albine de protecţia acestora în perioada când se fac tratamente chimice.

10. Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosinţă a acestora, la clădiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri deţinute în proprietate ori în folosinţă, după caz, de natură să conducă la modificarea oricăror impozite şi taxe locale prevăzute de titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarii publici cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole au obligaţia de a comunica aceste modificări funcţionarilor publici din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al Primarului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.

Atribuţii referitoare la activitatea de Fond funciar:

1. Analizează cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului, prezentând propuneri de soluţionare Comisiei locale de fond funciar în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar şi înaintarea ulterioară a acestora, în vederea validării, către Comisia Judeţeană de fond funciar Ialomiţa;

2. Eliberează titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar;

3. Completează planurile cadastrale şi registrul cadastral cu terenurile redobândite prin sentinţe judecatoreşti, prin dispoziţiile Primarului şi prin titlurile de proprietate obţinute în baza legilor fondului funciar;

4. Participă la expertize tehnice, atunci când există solicitare în acest sens;

5. Întocmeşte procese – verbale de punere în posesie;

6. Eliberează adeverinţe care atestă dreptul de proprietate a terenurilor;

7. Identifică, măsoară terenurile şi pune în posesie proprietarii acestor terenuri;

8. Întocmeşte liste anexe cu persoanele îndreptăţite să li se atribuie teren conform legilor fondului funciar;

9. Înainteaza Comisiei judeţene contestaţiile cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar;

10. În urma validării lucrărilor de către Instituţia Prefectului, participă împreună cu membrii comisiei la punerea în posesie a persoanelor îndreptaţite să primească terenuri;

11. Analizează cererile formulate pentru emiterea ordinului de atribuire în proprietate a terenurilor aferente locuinţelor situate în imobile cu mai multe unităţi locative;

12. Întocmeşte dosarul ce va fi prezentat Instituţiei Prefectului pentru emiterea ordinului de atribuire a dreptului de prorpietate asupra terenului;

13. Înregistrează şi ţine evidenţa contractelor de arendă a titularilor dreptului de proprietate de pe raza Municipiului Slobozia, activităţile fiind desfăşurate cu informarea şi sub supravegherea secretarului Municipiului;

14. Răspunde în termen legal sesizărilor cetăţenilor;

15. Înaintează Direcţiei Judeţene de Statistică rapoartele statistice în materie;

16. Colaborează la redactarea proiectelor de dispoziţii şi hotărâri specifice compartimentului;

17. Întocmeşte referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local, ce sunt specifice activităţii compartimentului;

18. Ia măsuri de arhivare şi predare a documentelor create, la arhiva instituţiei;

19. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare;

20. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin Hotărari ale Consiliului Local sau Dispoziţii ale Primarului ori primite de la sefii ierarhici.

Compartiment Îndrumare şi control asociaţii de proprietari

Atribuţii specifice activităţii de îndrumare şi control asociaţii de proprietari:

1. Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de locatari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc şi spaţiilor cu altă destinaţie decat cea de locuinţă, în scopul constituirii asociaţilor de proprietari, în condiţiile legii;

2. Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu;

3. Întocmirea şi distribuirea materialelor informative de interes pentru asociaţiile de proprietari prin care să contribuie la buna funcţionare a acestora;

4. Organizarea în colaborare cu organizaţii neguvernamentale, a seminariilor de instruire pentru preşedinţii şi administratorii de condominii;

5. Urmăreşte modul de organizare şi exercitare a controlului financiar-contabil şi de gestiune asupra activităţii asociaţiilor de proprietari, în condiţiile legii;

6. Îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari pentru respectarea de către acestea a prevederilor Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare,

7. Participarea la şedinţele asociaţiilor de proprietari, în baza solicitării acestora;

8. Soluţionarea reclamaţiilor, petiţiilor primite de la cetăţeni, in materia activităţii asociaţiilor de proprietari, în termenele şi condiţiile stabilite de lege,

9. Efectuează verificări şi controale tematice la asociaţiile de proprietari de pe raza Municipiului Slobozia;

10. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de art. 57 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile împuternicirii primite în acest sens de la Primarul municipiului Slobozia.

Compartiment Informare – Documentare

1.      Asigură, în condiţiile legii, accesul permanent al angajaţilor din cadrul Primăriei Slobozia la informaţiile administrative locale sau din alte domenii;

2.      Informează şi asistă cetăţenii, în condiţiile legii, în mod direct, prin telefon, în scris şi prin materiale informative, în vederea rezolvarii problemelor ce ţin de administraţia locală;

3.      Susţine relaţiile de colaborare cu alte instituţii publice;

4.      Elaborează materiale informative (pliante, broşuri, fluturaşi, afişe, etc.), la solicitarea structurilor de conducere din cadrul Primăriei;

5.      Elaborează proiecte de regulamente şi de alte acte administrative specifice instituţiei;

6.      Analizează şi formulează puncte de vedere, precum şi observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte normative iniţiate de autorităţile administrative locale;

7.      Asigură păstrarea colecţiei Monitorului Oficial al României, completarea acestei colecţii cu noi acte normative pe măsura publicării,

8.      Studiază zilnic actele normative publicate în Monitorul Oficial al României şi informează neîntârziat Primarul şi Secretarul Municipiului Slobozia cu privire la legislaţia intrată in vigoare cu impact asupra activităţilor administrative locale ;

9.      Pune la dispoziţie, în condiţiile legii, informaţii referitoare la reglementările administrative locale;

10.  Rezolvă cu operativitate şi promptitudine toate sarcinile ce-i revin în competenţă;

11.  Operează, sub coordonarea secretarului, în registrele de eveidenţă a actelor administrative (Hotărâri şi Dispoziţii), precum şi în registrul de electronic de evidenţă a corespondenţei;

12.  Soluţionarea corespondenţei date prin rezoluţie de la şefii ierarhici superiori;

13.  În colaborare cu celelalte structuri din cadrul Primariei, îndeplineşte orice alte sarcini stabilite prin dispoziţia scrisă a superiorilor ierarhici;

14.  Participă la acţiunile de serviciu în cadrul compartimentului şi în afara lui;

15.  Execută orice alte sarcini de serviciu stabilite in conditiile legii.

Compartiment Secretariat, Activităţi de Deservire

Atribuţii referitoare la activitatea de secretariat:

1. Asigură realizarea lucrărilor secretariatului Primăriei Municipiului Slobozia şi întocmeşte răspunsuri la corespondenţa curentă referitoare la activitatea proprie;

2. Asigură programarea audienţelor la conducerea Primăriei municipiului Slobozia şi urmărirea soluţionării problemelor respective ;

3. Asigura operarea în evidenţele informatice a documentelor de la şi către alte compartimente;

4. Asigura crearea şi actualizarea permanentă a unei baze de date referitoare la instituţiile şi persoanele aflate în colaborare cu Primăria municipiului Slobozia;

5. Arhiveaza corespunzator documentele pe care le gestioneaza;

6. Executarea lucrărilor de secretariat ale serviciului, inclusiv expedierea corespondenţei curente, precum şi a celei generată de organizarea evenimentelor speciale şi stabilită de conducerea Primăriei municipiului Slobozia;

7. Elaborează rapoartele anuale de activitate ale serviciului;

8. Elaborează materialele de prezentare pentru evenimentele organizate de Primăria municipiului Slobozia sau în care aceasta are sarcini de colaborare;

9. Întocmeşte documentaţiei necesare achiziţionării serviciilor de realizare a materialelor promoţionale.

10. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;

11. Asigură înregistrarea corespondenţei primite în cadrul compartimentului, rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale şi în termenele stabilite;

12. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare;

13. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziţii ale Primarului municipiului Slobozia ori primite de la şefii ierarhici.

Atribuţii referitoare la activitatea de deservire:

1. Efectuează lucrările de fotocopiere, solicitate în vederea îndeplinirii atribuţiilor legale de serviciile Primăriei municipiului Slobozia şi Serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Slobozia;

2. Organizează şi asigură accesul în sediul Primăriei, a personalului din aparatul propriu de specialitate şi a altor persoane, precum şi paza generală a imobilului, împreună cu Compartimentul Protecţie Civilă;

3. Întocmeşte planul de evacuare a personalului şi publicului, în caz de incendiu, organizează paza contra incendiilor în clădiri şi asigură instruirea întregului personal asupra regulilor generale şi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, împreună cu Compartimentul Protecţie Civilă;

4. Organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în birouri şi celelalte încăperi şi spaţii aflate în folosinţa instituţiei, precum şi a căilor de acces în clădiri;

5. Organizează şi asigură accesul în sediul Primăriei municipiului Slobozia a personalului din aparatul de specialitate şi a altor persoane, precum şi paza generală a imobilului;

6. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziţii ale Primarului municipiului Slobozia ori primite de la şefii ierarhici.

Atribuţii privind arhivarea documentelor:

1. Iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor în cadrul unităţii;

2. Primeşte pe bază de inventar şi verifică dosarele predate de compartimentele de specialitate ale Primăriei municipiului Slobozia;

3. Convoacă comisia de selecţionare în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate din arhivă şi propune eliminarea dosarelor nefolositoare, cu întocmirea formelor prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naţionale; asigurarea predării integrale a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;

4. Cerceteaza documentele din arhivă în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobandirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;

5. Pune la dispoziţie compartimentelor de specialitate, documentele din arhivă pe baza de semnătură, şi ţine evidenţa acestora; verifică la restituire integritatea documentelor transmise si le reintegreaza în arhivă dupa restituirea acestora;

6. Comunică răspunsurile către petenţi în termen legal;

7. Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform Legii Arhivelor Naţionale, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă;

8. Pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;

9. Pregăteşte documentele şi inventarul acestora, în vederea predării la Arhivele Naţionale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale.

Compartimentul de Autorizare Activităţi Comerciale

Atribuţii ale Compartimentului de Autorizare Activităţi Comerciale:

1. Elaborează împreună cu alte compartimente de specialitate şi supune spre aprobare, potrivit competenţei legale, programul de organizare şi dezvoltare a reţelei comerciale de alimentaţie publică, prestări servicii şi producţie pe întreg teritoriul municipiului Slobozia;

2. Acordă informaţii cu privire la documentele şi metodologia impusă pentru obţinerea acordurilor şi a autorizaţiilor de ocupare a domeniului public;

3. Analizează documentaţia depusă la Primăria municipiului Slobozia şi întocmeşte acordurile de funcţionare pentru ocuparea temporară a domeniului public pentru desfăşurarea activităţilor comerciale de alimentaţie publică, prestări servicii şi producţie în conformitate cu OUG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, actualizată  şi a Normelor acesteia de aplicare;

4. Eliberează abonamentele de utilizare a domeniului public, altul decat pieţele, în funcţie de suprafaţa ocupată ;

5. Acordă informaţii cu privire la documentaţia şi metodologia prevăzută în ceea ce priveste eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor de alimentaţie publică, primeşte şi verifică conţinutul dosarului, întocmeşte şi eliberează autorizaţiile de funcţionare a unităţilor comerciale supuse acestei autorizări;

6. Primeşte şi verifică documentaţia pentru vizarea anuală şi aplică viza;

7. Efectuează operaţiunile de anulare, suspendare, completare şi modificare a autorizaţiilor eliberate;

8. Primeşte notificările de reduceri de preţuri prin operaţiunile de soldare şi lichidare a stocurilor, conform O.G. nr. 99/2000 şi le pune la dispoziţia organelor de control abilitate;

9. Răspunde, în termenul stabilit de lege, la toate cererile, sesizările, propunerile şi reclamaţiile referitoare la problemele legate de activitatea specifică compartimentului Autorizări Activităţi Comerciale ;

11. Participă la arhivarea documentelor create şi/sau pe care le instrumentează.

 

Compartiment Relaţii cu Media

Atribuţii specifice activităţii de Relaţii cu Media:

1. Asigură aplicarea prevederilor Legii 544/2001 privind accesul liber la informaţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi normele de aplicare;

2. Asigură aplicarea prevederilor Legii 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Colaborează cu alte compartimente în vederea îmbunătăţirii imaginii primăriei şi asigurarea popularizării evenimentelor socio-culturale şi programelor primăriei în mass-media, prin propuneri de pliante, diplome, broşuri, articole de ziar, conferinţe de presă, reportaje şi pagini web, asigură inclusiv menţinerea/dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi prietenie cu oraşele înfrăţite;

4. Operează adresa oficială de poştă electronică a primăriei;

5. Alte sarcini de serviciu stabilite de şefii ierarhici, în concordanţă cu pregătirea personalului şi a atribuţiilor principale ale compartimentului.

• BIROU RESURSE UMANE, MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Atribuţii privind activitatea de Resurse Umane :

1. Întocmeşte şi supune aprobării proiectul de structură organizatorică, numărul de personal din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Slobozia şi ţine evidenţa fişelor de post, întocmite de şefii structurilor (direcţii/servicii/birouri/compartimente) de specialitate şi aprobate de Primar;

2. În baza propunerilor transmise de şefii structurilor de specialitate, elaborează şi supune aprobării proiectul Regulamentului de Ordine Internă (R.O.I.) şi proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (R.O.F.) al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slobozia;

3. Propune spre aprobare proiectele de state de funcţii şi organigrame ale instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliul Local al municipiului Slobozia, în condiţiile legii, precum şi modificările ulterioare ale actelor administrative adoptate în această materie;

4. În baza organigramei aprobate, elaborează statul de funcţii, respectând nomenclatoarele de funcţii;

5. Propune măsuri pentru repartizarea şi utilizarea mai judicioasă a personalului din Aparatul specialitate al Primarului;

6. Urmăreşte aplicarea prevederilor legale privind încadrarea, promovarea şi salarizarea personalului din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Slobozia, asigurând sprijin si îndrumare, în acest sens, instituţiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local;

7. Elaborează documentele specifice privind încadrarea, transferul, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a contractului individual de muncă pentru personalul din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Slobozia;

8. Întocmeşte dosarele necesare în vederea pensionării angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

9. Urmăreşte aplicarea indexărilor, majorărilor, sporurilor de vechime şi oricăror modificări privind salarizarea personalului;

10. Supune aprobării Primarului referatele de modificare a drepturilor salariale ale personalului contractual din Aparatul de specialitate al Primarului, in condiţiile legii;

11. Stabileşte drepturile salariale lunare cuvenite angajaţilor şi participă la întocmirea statelor de plată pentru personalul Aparatului de specialitate al Primarului, în baza pontajelor întocmite de şefii de birouri şi servicii;

12. Participă la elaborarea statelor de plată pentru concediile de odihnă şi concediile de boală;

13. Întocmeşte evidenţa orelor suplimentare şi a orelor lucrate în timpul nopţii, conform pontajelor prezentate de şefii de servicii, însuşite de conducerea unităţii;

14. Verifică, pe baza condicilor de prezenţă, întocmirea fişelor de pontaj ale personalului, ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată şi a absenţelor nemotivate;

16. Ţine evidenţa tuturor datelor referitoare la angajatii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

17. Organizează în luna decembrie, pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă, atât pentru funcţionarii publici, cât şi pentru personalul contractual din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Slobozia, la propunerea directorilor, şefilor de servicii, birouri şi compartimente;

18. Ţine evidenţa cererilor de concedii de: odihnă, medicale, de studii, fără plată, de maternitate şi le comunică Serviciului Execuţie Bugetară, Patrimoniu în vederea calculării drepturilor bănesti aferente acestor concedii;

19. Asigură centralizarea programelor de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului din Aparatul de specialitate, la consultarea compartimentelor de specialitate şi le propune spre aprobare Primarului, urmărind modul aplicării lor;

20. Elaborează angajamente încheiate de Primăria municipiului Slobozia cu angajaţii care urmează cursuri de perfecţionare, în condiţiile legii;

21. Asigură relaţia de colaborare cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Agenţia de Prestaţii Sociale, Direcţia Judeteana de Statistică, Casa Judeţeană de Pensii, Autoritatea Naţională a Persoanelor cu Handicap, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţelor de Muncă, etc;

22. Urmăreşte şi ţine evidenţa fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor aparatului de specialitate al Primarului, care se întocmesc de directori, şefi de servicii şi birouri, după caz.

23. Conduce registrul cu evidenţa declaraţiilor de interese pentru funcţionarii publici;

24. Asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiilor de interese pentru funcţionarii publici;

25. În scopul asigurării gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmărirea carierei funcţionarului public, răspunde de întocmirea, actualizarea, rectificarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici;

26. Organizează examene şi concursuri pentru recrutare şi promovare în funcţie a salariaţilor din Aparatul de specialitate al Primarului şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;

27. Asigură secretariatul comisiilor de concurs, respectiv al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;

28. Asigură eliberarea, evidenţa şi vizarea legitimaţiilor de serviciu;

29. Eliberează adeverinţe solicitate de personalul Aparatului de specialitate al Primarului, privind încadrarea, veniturile realizate, etc;

30. Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează;

31. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, în baza actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, respectiv de Consiliul Local şi Primar.

Atribuţii privind activitatea de consiliere etică:

1. Acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul instituţiei  cu privire la respectarea normelor de conduită;

2. Monitorizează aplicarea prevederilor Codului de conduită în cadrul instituţiei;

3. Întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul instituţiei, documente care se raportează în termenele legale către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Atribuţii privind activitatea de Management al Calităţii:

1. Urmăreşte implementarea cerinţelor sistemului de management al calităţii în compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Slobozia;

2. Ţine gestiunea documentelor sistemului de management al calităţii şi asigură difuzarea Manualului Calităţii, a procedurilor generale, a fişelor de proces şi a procedurilor operaţionale în cadrul Primăriei municipiului Slobozia;

3. Gestionează înregistrările şi raportările referitoare la analiza funcţionării sistemului de management al calităţii şi proceselor SMC precum şi arhiva documentelor SMC;

4. Participă la elaborarea Raportului de analiză prin punere la dispoziţia Reprezentantului Managementului (Secretarul municipiului Slobozia), a datelor cu privire la:

- nivelul de atingere a obiectivelor Primăriei municipiului Slobozia în domeniul calităţii;

- eficacitatea sistemului de management al calităţii evaluată ca urmare a efectuării de audituri interne;

- situaţia neconformităţilor identificate la serviciile executate sau produsele /serviciile achiziţionate în cadrul Primăriei municipiului Slobozia;

- stadiul şi eficienţa acţiunilor corective şi preventive;

- stadiul reclamaţiilor de la clienţi;

- alte probleme referitoare la calitatea serviciilor executate de Primăria municipiului Slobozia;

5. Elaborează periodic informări privind modul de funcţionare a sistemului de management al calităţii şi le transmite Reprezentantului Managementului;

6. Realizează instruirea personalului Primăriei municipiului Slobozia cu privire la cunoaşterea şi aplicarea cerinţelor sistemului de management al calităţii;

7. Elaborează Programul anual de audit intern şi păstrează toate înregistrările referitoare la auditarea internă a calităţii;

8.Colaborează cu auditul extern în acţiunile de monitorizare, supraveghere şi recertificare a sistemului de management al calităţii implementat la Primaria municipiului Slobozia;

9. Menţine o evidenţă unică a acţiunilor corective iniţiate în urma auditurilor interne şi urmăreşte stadiul rezolvării acestora;

10. Menţine o evidenţă unică a acţiunilor preventive iniţiate în urma auditurilor interne şi

urmăreşte stadiul rezolvării acestora;

Atribuţiile responsabilului cu managementul riscurilor

1.      Evaluează cel puţin odată pe an riscurile, precum şi stadiul de implementare a instrumentelor de control intern preconizate şi eficacitatea lor;

2.      Dă asigurări că toate aspectele procesului de gestionare a riscurilor sunt analizate cel puţin odată pe an;

3.      Oferă asigurări că riscurile sunt supuse revizuirii cu o frecvenţă corespunzătoare, stabilită în raport cu mobilitatea circumstanţelor şi a naturii instrumentelor de control intern ce urmează a fi implementate;

4.      Propune echipei de gestionare a riscurilor mecanisme de alertare ale nivelelor superioare manageriale în privinţa noilor riscuri sau a schimbărilor survenite la riscurile deja identificate, astfel încât aceste schimbări să fie abordate corespunzător;

5.      Raportează periodic (trimestrial, semestrial, anual) nivelelor ierarhic superioare ce activităţi au desfăşurat pentru a actualiza riscurile şi pentru a le menţine la un nivel corespunzător (Rapoarte de responsabilitate);

6.      Asigură completarea Registrului de riscuri la nivelul Primăriei municipiului Slobozia;

7.      Colectează, înregistrează, analizează, selectează şi, după caz, clasează Formularele de alertă la risc;

8.      Organizează şi conduce şedinţele de analiză şi evaluare a riscurilor;

9.      Decide, împreună cu echipa de gestionare a riscurilor, cu privire la alegerea tipului cel mai adecvat de răspuns la risc;

10. Numeşte, împreună cu echipa de gestionare a riscurilor, responsabilul cu monitorizarea riscului;

11. Transmite trimestrial (sau ori de câte ori este nevoie), conducătorului unităţii, spre analiză şi decizie, dosarul cu riscurile noi identificate, precum şi rapoartele de monitorizare a implementării măsurilor de control intern;

12. Transmite responsabililor desemnaţi cu monitorizarea riscului formularele de alertă la risc şi documentaţia aferentă;

13. Redactează procesele verbale ale şedinţelor de analiză, completează, listează şi îndosariază Registrul riscurilor.

COMPARTIMENT PROTECŢIE CIVILĂ, SIGURANŢĂ ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Atribuţiile privind Situaţiile de Urgenţă

1. Planifică şi conduce activitatea de întocmire, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative (Planul de evacuare, Planurile de apărare în situaţii de urgenţă, Planul cu principalele activităţi lunare şi semestriale ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;

2. Asigură, verifică şi menţine, permanent, starea de operativitate a Punctului de comandă pentru situaţii de urgenţă şi se preocupă permanent cu dotarea materialelor necesare acestuia;

3. Asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului de conducere la sediul Centrului Operativ Permanent pentru Situaţii de Urgenţă conform dispoziţiei date de Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;

4. Conduce lunar, pregătirea formaţiilor de specialitate pentru situaţii de urgenţă şi le verifică prin exerciţii de alarmare în vederea menţinerii stării de operativitate şi de intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă;

5. Organizează şi conduce formaţiile de specialitate pentru situaţii de urgenţă potrivit Planului pentru Situaţii de Urgenţă, pentru înlăturarea urmărilor produse de dezastre;

6. Elaborează şi duce la îndeplinire planurile privind activităţile anuale şi lunare ale S.V.S.U., pregăteşte formaţiunile Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, dezvoltând şi modernizând baza materială de instruire şi le prezintă spre aprobare Preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;

7. Conduce lunar instructajele periodice cu şefii de formaţiuni şi execută exerciţiile tactice planificate, potrivit documentelor întocmite în acest scop;

8. Asigură colaborarea cu formaţiunile cuprinse în Planul de Cooperare pentru Situaţii de Urgenţă, realizarea măsurilor pentru Situaţii de Urgenţă cuprinse în documentele operative, desfăşurarea pregătirii membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, în special, pe timpul aplicaţiilor, exerciţiilor şi alarmărilor;

9. Întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile care pot fi folosite în cazul unor situaţii de urgenţă şi o actualizează permanent;

10. Răspunde de starea de întreţinere a adăposturilor de protecţie civilă, de evidenţă şi respectarea normelor privind întrebuinţarea acestora;

11. Asigură dotarea formaţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă cu măşti contra gazelor şi alte materiale pentru intervenţie şi ţine evidenţa acestora;

12. Asigură mijloacele de decontaminare prevăzute în cazul situaţiilor de urgenţă;

13. Asigură condiţii de depozitare, conservare, întreţinere şi folosire corectă a tehnicii, aparaturii şi materialelor din dotare pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;

14. Asigură baza materială în vederea instruirii formaţiunilor ţinand cont de caracterul practico-aplicativ al acestora;

15. Pregăteşte şi prezintă Preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă informări cu privire la realizarea măsurilor propuse în situaţii de urgenţă, pregătirea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi alte probleme specifice;

16. Execută nemijlocit controlul serviciilor private pentru situaţii de urgenţă de la operatorii economici din municipiul Slobozia în caz de război sau alte situaţii de urgenţă;

17. Participă obligatoriu la toate convocările, bilanţurile, analizele şi alte activităţi conduse de eşaloanele superioare şi cele cu care cooperează;

18. Anual, întocmeşte documentaţia necesară privind achiziţionarea materialelor prevăzute în Planul dezvoltării bazei materiale a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă;

19. Prevede în Planul de mobilizare a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, materialele necesare completării formaţiunilor specializate din Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;

20. Propune introducerea în Planul financiar sau în Bugetul de venituri şi cheltuieli, a fondurilor necesare pentru buna desfăsurare a activităţilor în situaţii de urgenţă;

21. Întocmeşte documentele tehnice de amenajare a spaţiilor de adăpostire şi coordonează activitatea pentru situaţii de urgenţă la operatorii economici din municipiul Slobozia;

22. Asigură şi veghează permanent pentru respectarea regulilor de păstrare, mânuire şi evidenţă a documentelor secrete, hărţilor şi literaturii de specialitate pentru situaţii de urgenţă;

23. Asigură desfăşurarea lunară a şedinţelor de analiză privind îndeplinirea Planului de apărare pentru situaţii de urgenţă, cu participarea inspectorilor de specialitate de la operatorii economici;

24. Pregăteşte şi asigură desfăşurarea bilanţului anual al activităţilor desfăşurate în situaţii de urgenţă;

25. Informează Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă cu ordinele primite de la eşaloanele superioare şi duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin din acestea.

Atribuţii privind Situaţiile de Urgenţă

Atribuţile şefului de compartiment/specialistului de prevenire pe timpul efectuării activităţii de îndrumare şi control:

1. Acţionează cu fermitate pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol pe care le constată şi urmăreşte rezolvarea lor operativă;

2. Stabileşte restricţii şi interdicţii la utilizarea sau efectuarea unor lucrări cu pericol dacă nu se respectă prevederile normelor de prevenire şi regulile de executare a lucrărilor cu risc;

3. Verifică dotarea şi starea tehnică a mijloacelor P.S.I. de primă intervenţie în caz de incendiu, sursele de alimentare cu apă (rezervoarele de apă de incendiu şi hidranţi exteriori de incendiu) de la agenţii economici ;

4. Verifică organizarea măsurilor de prevenire la locurile de muncă (la agenţii economici);

5. Controlează locurile de muncă unde se execută lucrări cu risc de incendiu;

6. Sprijină agenţii economici în realizarea protecţiei şi instruirii personalului;

7. Informează conducerea agenţilor economici şi consiliul local imediat după ce a constatat nereguli grave sau stări de pericol de incendiu, explozii sau accidente tehnologice;

8. Acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a stărilor de pericol de incendiu;

9. Urmăreşte modul cum se respectă regulile privind interzicerea fumatului şi focul deschis în locurile stabilite;

10.Verifică menţinerea liberă şi în stare de utilizare a căilor de acces pentru intervenţie şi de evacuare în caz de incendiu în cadrul localităţii şi la agenţii economici;

11. Urmăreşte punerea în intervenţie şi în stare de funcţionare a instalaţiilor şi mijloacelor P.S.I. defecte;

12. În caz de incendiu sau de producere a unor dezastre, alarmează serviciul voluntar şi participă la stingerea incendiului sau înlăturarea urmărilor dezastrelor;

13. Să cunoască normele specifice şi măsurile generale ce trebuiesc respectate pe timpul executării controlului;

Atribuţii privind Apărarea împotriva incendiilor:

1. Participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ – teritoriale;

2. Controlează aplicarea normelor de aparare împotriva incendiilor în domeniul specific;

3. Propune includerea în bugetul municipal a fondurilor necesare organizarii activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;

4. Îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciului voluntar;

5. Prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor ;

6. Răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale;

7. Acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor.

Atribuţii specifice privind instalaţiile de înştiinţare, alarmare şi aparatură de transmisiuni:

1. Execută întreţinerea, exploatarea şi conservarea materialelor, utilajelor şi aparaturii de transmisiuni–alarmare cercetare, chimică şi de radiaţie existente în dotarea Compartimentului pentru Situaţii de Urgenţă;

2. Urmăreşte, verifică şi controlează periodic starea de funcţionare a tuturor instalaţiilor de transmisiuni–alarmare şi a celorlalte mijloace tehnice din dotarea Compartimentului pentru Situaţii de Urgenţă;

3. Execută zilnic verificarea mijloacelor de legatură cu serviciile private din subordinea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;

4. Verifică periodic starea de operativitate a aparaturii de instiinţare alarmare;

5. Monitorizează avertizările transmise de esaloanele superioare la apariţia unor situaţii de urgenţă;

6. Asigură redactarea hotărarilor adoptate de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv dispoziţii, pe care le prezintă spre aprobare;

7. Difuzează la autorităţile interesate (operatori economici, asociaţii de proprietari) şi populaţie documentele emise de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă privind activitatea preventivă şi de intervenţie;

8. Redactează informari periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărarilor adoptate;

9. Verifică personalul ce intră în Punctul de comandă în situaţii de urgenţă, consemnând în registrul, intrare–ieşire, urmărind în acest sens ca persoanele ce intră să aibă aprobarea Preşedintelui comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;

10. Participă la convocările pentru situaţii de urgenţă organizate de Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;

11. Colaborează permanent cu omologii săi de la celelalte structuri, asigurându-se în acest fel continuitatea tuturor legăturilor necesare realizării, conducerii, cooperării, luării deciziilor şi realizării intervenţiilor în situaţii de urgenţă;

12. Participă la toate antrenamentele şi exerciţiile planificate pe tipuri de risc atat la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă cât şi la operatorii economici cu risc;

Atribuţii privind Pregătirea Economiei Naţionale şi a Teritoriului pentru Apărare:

1. Întocmeşte periodic Caietul cu situaţii informative al Primăriei municipiului Slobozia şi îl înaintează la termenele stabilite;

2. Întocmeşte situaţia privind mobilizarea salariaţilor Primăriei municipiului Slobozia la locul de muncă.

3. Deleagă atribuţii pentru inspectorii de protecţie civilă şi şefii Serviciilor Voluntare private pentru situaţii de urgenţă de la operatorii economici din subordine.

Atribuţii privind activitatea de prevenire şi protecţie (securitate şi sănătate în muncă):

1. Asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum şi reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă; propunerea de măsuri de prevenire corespunzătoare ce vor alcătui programul anual de protecţie a muncii; (evaluarea riscurilor presupune indentificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi stabilirea nivelului de risc pe loc de muncă şi unitate);

2. Asigură auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul unităţii ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă; auditarea presupune analiza activităţii şi stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

3. Controlează, pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;

4. Verifică periodic, sau ori de câte ori este nevoie, dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate sau laboratoare proprii abilitate şi propune măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora unde este cazul;

5. Participă la acordarea avizului la angajarea personalului, respectiv la modul în care acesta corespunde cerinţelor de securitate;

6. Asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de securitate şi sănătate a muncii, prin cele trei forme de instructaj (introductiv general, la locul de muncă, periodic);

7. Asigură evaluarea cunoştinţelor dobândite în procesul de instruire prin examene, teste, probe practice, etc;

8. Propune măsuri pentru formarea personalului cu responsabilităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în funcţie de necesităţile concrete;

9. Organizează propaganda de securitate şi sănătate în muncă;

10. Elaborează lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru (cu ajutorul şefilor de compartimente şi al şefilor punctelor de lucru); participă la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcţiune;

11. Participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;

12. Colaborează cu medicul de medicina muncii pentru cunoasterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale, efectuează controale comune la locurile de muncă pentru indentificarea factorilor de risc de îmbolnăvire profesională şi propune măsuri de securitate corespunzatoare;

13. Propune sancţiuni pentru modul în care se realizează programul de măsuri de securitate şi sănătate în muncă.

14. Propune sancţiuni pentru modul în care se respectă cerinţele de securitate a muncii în organizarea şi desfăşurarea proceselor tehnologice la toate locurile de muncă;

15. Colaborează cu medicul de medicina muncii în fundamentarea programului de măsuri de securitate şi sănătate în muncă;

16. Colaborează cu reprezentanţii angajaţilor cu atribuţii pentru securitatea şi sănătatea în muncă, cu persoanele juridice sau fizice abilitate angajate pentru a presta servicii în domeniu şi cu reprezentanţii sindicatelor pentru realizarea programelor privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă incluse în contractele colective.

17. Comunică existenţa riscului de îmbolnăvire profesională către toţi factorii implicaţi înprocesul muncii;

18. Participă la sistemul informaţional naţional privind accidentele de muncă şi bolile profesionale;

19. Realizează activităţi sub coordonarea medicului de medicina muncii atunci cand este cazul.

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Atribuţii specifice activităţii de Execuţie bugetară:

1. Primeşte şi verifică indicatorii de fundamentare a proiectelor de buget prezentate de unităţile beneficiare de credite

2. Anual, şi de câte ori au loc corecţii şi rectificări de buget, întocmeşte proiectul bugetului local şi al activităţilor extrabugetare, atât pentru activitatea proprie cât şi pentru instituţiile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Slobozia, pe baza datelor prezentate de acestea şi a indicatorilor fizici şi valorici existenţi

3. Anual, precum şi după rectificările şi corecţiile efectuate la bugetul municipal - dacă au loc modificări - transmite modificările intervenite în bugetul aprobat fiecărei unităţi beneficiare de credit .

4. Întocmeşte detalierile la buget pentru capitolele bugetare.

5. Lunar, primeşte conturile de execuţie ale unităţilor subordonate Consiliului Local, le verifică, le analizează şi întocmeşte execuţia pe ordonatori în vederea încadrării în prevederea bugetară.

6. Lunar, până pe 12 ale lunii urmatoare, primeşte dările de seama lunare şi monitorizarea cheltuielilor de personal ale unităţlor subordonate şi le transmite în termenul legal la DGFP Ialomiţa.

7. Trimestrial, pană la data de 20 ale lunii următoare încheierii trimestrului, primeste dările de seamă trimestriale ale unităţilor de subordonare locală.

8. Verifică existenţa rapoartelor ce însoţesc conturile de execuţie bugetară ale unităţilor de subordonare locală .

9. Întocmeşte contul de închidere a exerciţiului financiar-bugetar pentru a fi supus aprobării;

10. Întocmeşte zilnic situaţia veniturilor încasate şi a plăţilor efectuate prin Trezoreria municipiului Slobozia.

11. Lunar şi de cate ori este nevoie, primeşte cererile de alimentare a conturilor de la unităţile de subordonare locală, analizează structura acestora şi propune alimentarea conturilor în funcţie de prevederea bugetară;

12. Redactează, ori de cate ori este nevoie, proiecte de hotărari, expuneri de motive precum şi rapoarte ale directiei .

13. Întocmeşte lunar dispoziţii bugetare şi ordine de plată pentru plăţile ce se efectuează către ordonatorii terţiari.

14. Propune deschiderea şi retragerea de credite şi întocmeşte documentaţia necesară în acest sens;

15. Participă la actiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor băneşti ori de câte ori este nevoie.

16. Realizează zilnic punctajul la venituri şi cheltuieli între situaţia la zi realizată de Serviciul Executie bugetară, Patrimoniu şi execuţia Trezoreriei municipiului Slobozia şi se confruntă cu extrasele de cont pentru următoarele capitole de cheltuieli:

_ 51 "Autorităţi executive"

_ 55”Tranzacţii privind datoria publică locală şi împrumuturi”

_ 61”Ordine publică şi siguranţă naţională”

_ 65 "Învăţămant"

_ 66 "Sănătate"

_ 67 "Cultură, religie, sport"

_ 68 "Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii"

_ 70 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică"

_ 74 “Protecţia mediului”

_ 80 “Alte acţiuni economice”

_ 84 "Transporturi "

17. Transcrie detalierea cheltuielilor şi a contului de execuţie în vederea transmiterii datelor pe suport magnetic către D.G.F.P.C.F.S. pentru toate capitolele de cheltuieli.

18. Efectuează încasări şi plăţi în numerar pentru persoane fizice şi juridice pe baza de documente legal întocmite.

19. Efectuează zilnic controlul operaţiunilor de casă;

20. Urmăreşte şi răspunde de execuţia bugetară din faza de angajare a cheltuielilor şi până la execuţie, conform prevederilor referitoare la angajare, lichidare, ordonanţare şi plată.

21. Întocmirea statelor de plată pentru salariaţi şi consilieri locali, pe baza pontajelor de prezenţă şi a referatelor de ore suplimentare şi a altor drepturi salariale, în conformitate cu prevederile legale.

22. Calculează drepturile băneşti aferente concediilor de odihnă, primelor de vacanţă şi a concediilor de boală pentru salariaţi, ori de câte ori este nevoie.

23. Asigură întocmirea ordinelor de plată pentru virarea la buget a impozitului pe salariu, CAS, fond somaj, fond de sănătate, etc., pentru salariaţii instituţiei, consilierii locali şi colaboratorii instituţiei.

24. Asigură constituirea, reţinerea şi eliberarea garanţiilor materiale pentru salariaţii care au calitatea de gestionari.

25. Întocmeşte şi predă declaraţiile privind virarea CAS-lui, fond sănătate, somaj, fond FNUASS şi impozit pe salarii.

26. Verifică existenţa vizei de control financiar-preventiv pe toate documentele care stau la baza angajării plăţilor de către instituţie, precum şi a altor documente care necesită această viză.

27. Evidenţa analitică şi sintetică a tuturor conturilor contabile, conform Legii contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

28. Înregistrarea în contabilitate a documentelor care au stat la baza operaţiunilor contabile, în mod sistematic şi cronologic.

29. Înregistrează mijloacele fixe şi obiectele de inventar în registrul de inventar;

30. Întocmeşte şi înregistrează în evidenţa contabilă toate notele contabile în vederea întocmirii balanţei de verificare lunare;

31. Verifică şi controlează conturile analitice pentru conformitate cu balanţa sintetică;

32. Înregistrează toate operaţiunile contabile în fişele de cont;

33. Întocmirea ordinelor de plată pentru efectuarea de plăţi către furnizori.

34. Întocmirea dispoziţiilor de plată şi încasare, privind acordarea de avansuri spre decontare, precum şi urmărirea decontării acestora.

35. Întocmeşte file cec pentru ridicări de sume din bancă, respectând plafoanele de plăţi, conform legislaţiei în vigoare.

36. Primeşte şi înregistrează în contabilitate  documentele care au stat la baza intrărilor şi ieşirilor din magazie.

37. Întocmirea şi verificarea balanţei de verificări lunare, avându-se în vedere concordanţa dintre conturile analitice şi sintetice.

38. Întocmirea şi înaintarea către DGFPS a bilanţului trimestrial şi anual privind activitatea

instituţiei .

39. Răspunde de înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii mijloacelor materiale şi băneşti aflate în patrimoniu;

40. Întocmirea de situaţii statistice lunare, trimestriale şi anuale;

41. Întocmirea lunară a borderourilor bancare privind restul de plată al salariaţilor, consilierilor locali şi colaboratorilor;

42. Raportare lunară şi trimestrială a cheltuielilor de personal la termenele prevăzute de lege;

43. Lunar, până la data de 10 ale lunii curente, transmite situaţia privind împrumuturile interne contractate direct de către autoritatea publică locală, către Ministerul de Finanţe şi DGFP Ialomiţa;

44. Arhivează şi predă către arhiva unităţii a documentelor clasificate conform nomenclatorului de arhivare;

45. Elaborarea şi redactarea corespondenţei specifice, repartizată compartimentului;

46. Întocmeşte notele justificative privind solicitarea de sume defalcate din TVA de la bugetul de stat pentru protecţie socială, salarii învăţământ, program cornul şi laptele, solicitare de sume pentru echilibrare.

Atribuţii specifice activităţii privind Patrimoniul:

1. Ţine evidenţa operativ-curentă a patrimoniului public şi privat al municipiului Slobozia;

2. Participă la activitatea de inventariere anuală a bunurilor din patrimoniul municipiului Slobozia;

3. Propune pentru casare şi scoatere din funcţiune bunurile din patrimoniul public şi privat al municipiului Slobozia, în condiţiile legii;

4. Participă, în comisiile de preluare sau predare a bunurilor din patrimoniului public şi privat al municipiului Slobozia;

5. Participă în comisiile de recepţie a investiţiilor municipale;

6. Urmăreste comportarea în timp a bunurilor de natura construcţiilor care fac parte din patrimoniul public sau privat al municipiului Slobozia;

7. Participă în comisiile tehnice care întocmesc necesarul de reparaţii la bunurile de natura construcţiilor care compun patrimoniul public şi privat al Municipiului Slobozia;

8. Întocmeşte evaluări ale bunurilor din patrimoniul public şi privat al Municipiului Slobozia;

9. Propune soluţii de rezolvare a litigiilor legate de bunurile din patrimoniul public şi privat al Municipiului Slobozia;

10. Stabileşte preţul de vânzare pentru locuinţele din fondul locativ de stat, cu respectarea prevederilor Decretului Lege nr.61/1990;

11. Urmăreşte şi controlează dacă reţelele edilitare şi celelalte bunuri publice concesionate sunt exploatate şi întreţinute în conformitate cu normele şi reglementările legale în vigoare;

12. Urmăreşte modul de respectare a clauzelor contractuale în cazul concesionării unor bunuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Slobozia;

13. Pune în aplicare documentaţiile, regulamentele locale, Hotărârile Consiliului Local, Dispoziţiile Primarului municipiului Slobozia şi normele legale în vigoare ce fac referire la domeniul său de activitate;

14. Preia şi urmăreşte arhivarea cărtilor tehnice pentru bunurile de natura construcţiilor care fac parte din domeniul public şi privat al municipiului Slobozia;

15. Asigură relaţia oficială cu birourile notariale pentru vânzarea/cumpărarea bunurilor din domeniului public sau privat al municipiului Slobozia.

 

Compartiment Protocol Activităţi Gospodăreşti

Atribuţii specifice de Protocol activităti gospodăresti:

1. Asigură întocmirea proceselor-verbale de custodie sau restituire a bunurilor din Primăria municipiului Slobozia, care sunt date spre folosire serviciilor publice;

2. Asigură deservirea în bune condiţii a centralei telefonice;

3. Efectuează lucrările de fotocopiere, necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu solicitate de structurile din cadrul Primăriei municipiului Slobozia ;

4. Răspunde de buna gospodărire şi pază a bunurilor aflate în cadul Primăriei municipiului Slobozia;

5. Ţine evidenţa tehnico-operativă a valorilor patrimoniale şi a altor mijloace materiale, precum şi a clădirilor aflate în administrarea Primăriei municipiului Slobozia;

7. Asigură repararea, întreţinerea şi folosirea raţională a clădirilor, instalaţiilor, celorlalte mijloace fixe şi a obiectelor de inventar şi urmăreşte mişcarea acestora de la un loc de folosinţă la altul;

8. Întocmeşte formele de predare-primire a bunurilor pe responsabili;

9. Controlează modul de folosire a bunurilor şi ia măsuri pentru întreţinerea şi repararea acestora, precum şi scoaterea din inventar a bunurilor uzate, pe care le valorifică potrivit dispozitiilor legale;

10. Ţine evidenţa sigiliilor primarului şi ştampilelor folosite de compartimentele de specialitate;

11. Sesizează pagubele aduse bunurilor aflate în administrarea Primăriei municipiului Slobozia şi propune măsuri de recuperare a acestora;

12. Contribuie la efectuarea de inventarieri periodice şi anuale a patrimoniului instituţiei şi urmăreşte luarea măsurilor ce decurg din valorificarea acestora;

13. Face propuneri şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor luate cu privire la casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor, întocmind documentele necesare;

14. Asigură încheierea şi executarea contractelor pentru energie electrica, apă, gaze naturale şi diverse prestări de servicii, ia măsuri pentru buna gospodărire a energiei electrice, combustibilului, apei, gazelor naturale, hârtiei, rechizitelor şi a altor materiale de consum, asigură perfectarea contractelor de asigurare de bunuri;

15. Face propuneri pentru planul de investiţii necesare bunei funcţionări a serviciilor publice, precum şi privind reparaţii la imobil, la instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe aflate în administrare, urmăreşte realizarea lucrărilor respective, participă la efectuarea recepţiei acestora şi asigură efectuarea decontărilor;

16. Întocmeşte propuneri pentru planul de aprovizionare privind materiale de întreţinere, inventar gospodăresc şi rechizite de birou pentru aparatul executiv, precum şi pentru planul de aprovizionare tehnico-materială cu utilaje, mijloace şi accesorii specifice combaterii incendiilor şi emite comenzi pentru aprovizionarea acestora conform planului aprobat;

17. Organizează şi asigură accesul în sediul Primăriei municipiului Slobozia a personalului din aparatul de specialitate şi a altor persoane, precum şi paza generală a imobilului;

18. Asigură şi controlează aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor din imobile;

19. Propune necesarul de fonduri pentru realizarea unor măsuri de prevenire şi stingere a

incendiilor la imobilele Primăriei municipiului Slobozia cu Compartimentul Protectie Civilă;

20. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;

21. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziţii ale Primarului municipiului Slobozia ori primite de la şefii ierarhici.

 

Compartiment Proiecte cu Finanţare Internaţională, Programe şi Strategii

Atribuţii specifice:

1. Urmăreşte aplicarea, în activitatea proprie, a prevederilor din strategia de accelerare a modernizării administraţiei publice locale şi din planul de acţiune 2011-2014;

2. Conservă şi dezvoltă în condiţiile legii, relaţiile de colaborare interregională, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor actiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;.

3. Conservă şi dezvoltă, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea unor interese comune;

4. Elaborează prognoze şi strategii de dezvoltare a municipiului Slobozia în colaborare cu celelalte compartimente funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Slobozia;

5. Urmăreşte şi conduce activitatea de pregătire şi elaborare a documentaţiei de asociere cu agenţi economici din ţară şi străinătate, în scopul realizării unor lucrări de interes comun, prin asociere, colaborare, etc. În care sens, în condiţiile legii participă la elaborarea şi definitivarea proiectelor contractelor de asociere/colaborare, întocmeşte expunerile de motive şi proiectele de hotărâri din domeniul său de activitate;

6. Întocmeşte programe de dezvoltare sectorială economico-socială, colaborând în acest sens cu celelalte compartimente sau servicii/instituţii aflate sub autoritatea Consiliului Local;

7. Asigură asistenţă de specialitate în domeniul relaţiilor internaţionale şi monitorizează proiectele de dezvoltare ce se implementează la nivel local, realizând periodic informări cu privire la derularea acestora;

8. Pregăteşte şi redactează documentaţia, în vederea cooperării sau asocierii cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din străinătate, precum şi aderării la asociaţii internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;

9. Transmite spre avizare Ministerului Afacerilor Externe proiectele de acorduri sau convenţii de cooperare pe care consiliul local intenţionează să le încheie cu alte autorităţi din alte ţări, înainte de supunerea lor spre adoptare;

10. Colaborează cu instituţiile care acordă finanţări externe şi interne, programelor destinate administraţiei publice locale şi întocmeşte proiecte în colaborare cu celelalte compartimente;

11. Ţine evidenţa şi păstrează documentaţiile organizaţiilor internaţionale care colaborează cu Primăria şi Consiliul Local şi participă la acţiunile de obţinere a unor ajutoare din străinătate sau sponsorizări diverse;

12. Asigură desfăşurarea contactelor dintre conducerea instituţiei şi reprezentanţii unor organe şi organisme neguvernamentale, departamentale, firme, asociaţii, instituţii, reprezentanţe diplomatice, cetăţeni străini;

13. Fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare acţiunilor de relaţii internationale;

14. Crează baza privind programele şi finanţatorii pe plan naţional şi internaţional, respectiv parteneri potenţiali din state membre UE pentru accesarea programelor internaţionale de

finanţare;

15. Organizează seminarii, simpozioane, sesiuni pe teme de interes public comunitar şi european;

16. Iniţiază împreună cu conducerea Primăriei Slobozia încheierea de protocoale, convenţii, acte de înfrăţire, programe comune pentru concretizarea colaborărilor externe;

17. Întocmeşte proiecte de hotărâre în vederea înfrăţirii cu alte oraşe;

18. Pregăteşte, elaborează şi traduce documentele necesare pentru înfrăţiri, convenţii, congrese şi alte acţiuni internaţionale;

19. Asigură permanent relaţiile cu oraşele înfrăţite precum şi cu restul oraselor, forurilor sau instituţiilor din ţară şi străinătate care solicită colaborare cu Consiliul Local Slobozia;

20. Asigură traducerea corespondenţei cu toate organismele care au legatură cu realizarea de programe sau studii finanţate din străinătate sau de autorităţile române de aderare la UE;

21. Asigură evidenţa corespondenţei cu oraşele înfrăţite, precum şi cu alte organisme şi organizaţii internaţionale;

22. Asigură evidenţa corespondenţei primite în cadrul compartimentului, rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale şi în termenele stabilite;

23. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;

24. Compartimentul exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Slobozia sau dispoziţii ale Primarului sau primite de la şefi ierarhici.

 

Compartimentul Centrul Comunitar al Persoanelor Vârstnice

Obiectul de activitate al Centrului Comunitar al Persoanelor Vârstnice din municipiul Slobozia este  acordarea de servicii sociale primare, respectiv:

a)     asistenţa socială

b)     asistenţa juridică

c)      socializare şi petrecere a timpului liber

d)     asistenţa medicală primară

Atribuţii specifice:

1. Răspunde si conduce intreaga activitate din Centrul Comunitar, pe care îl administrează;

2. Raspunde de pastrarea, buna functionare si conservare a intregului patrimoniu al centrului;

3. Coordoneaza intreaga activitate administrativa a centrului;

4.  Asigura indrumarea, coordonarea si controlul lucrarilor si beneficiarilor si aduce la cunoştinţa Primarului orice abatere;

5.  Participa la intocmirea programului de activitate, in colaborare cu voluntarii de la Episcopia Sloboziei si Calarasilor;

6.   Intocmeste anchete sociale şi planuri de servicii beneficiarilor din cadrul Centrului, impreuna cu salariatii Serviciului Public de Asistenta Sociala, în baza acordului de parteneriat;

7.  Tine la zi evidentele privind modificarea patrimoniului;

8.   Propune alocarea de credite bugetare la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Slobozia;

9. Indeplineste orice alte atributii privind activitatea administrativa si organizatorica stabilite prin dispozitiile primarului;

10.  Verifica, avizeaza, semneaza si raspunde de toate documentele care cad in competenta de rezolvare;

11.  Colaboreaza dupa caz cu toate compartimentele functionale din cadrul aparatulului de lucru al primarului;

12.  Lunar şi de câte ori este nevoie, propune deschiderea si retragerea de credite în funcţie de prevederea bugetară.

13. Isi insuseste temeinic legislatia specifică privind inventarierea patrimoniului: Ordinul Ministrului Finantelor nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, Legea Contabilitatii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare , Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publice, cu modificările şi completările ulterioare Legile anuale ale bugetului de stat;

14. Asigura si supravegheaza respectarea normelor de  igiena in cadrul centrului;

15.Organizeaza  programe recreative si de socializare pentru beneficiari;

16.Desfasoara activitati in conditii care sa asigure si sa garanteze securitatea beneficiarilor.

 

Serviciu Investiţii, Lucrări Publice, Achiziţii Publice şi Concesiuni

Atribuţii legate de activitatea de Investiţii:

1. Întocmeşte programul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice necesare realizării obiectivelor de investiţii aprobate de Consiliul Local ;

2. Face preselecţia (agrearea) societăţilor comerciale care au ca obiect de activitate întocmirea documentaţiilor tehnico-economice de specialitate ;

3. Colaborează permanent cu proiectanţii în procesul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice;

4. Analizează documentaţiile tehnico-economice ale investitiilor publice si participă la intocmirea documentelor necesare pentru avizarea si aprobarea acestora;

5. Culege informatii si primeste documente aprobate care justifică necesitatea si oportunitatea inscrierii in lista de investitii a cheltuielilor de capital;

6. Intocmeste programul de investitii si il prezintă pentru analiză comisiilor de specialitate ale

Consiliului Local;

7. Intocmeste listele anuale pentru lucrările de investitii in continuare si pentru obiectivele noi de investitii planificand fondurile necesare finalizării acestora;

8. Face propuneri de completare sau dezvoltare ale investitiilor de lucrări edilitare (retele de apă potabilă, retele de canalizare, retele gaze etc.);

9. Intocmeste documentatia necesară pentru deschiderea finantării pentru obiectivele prevăzute in programul de investitii si urmărirea cheltuirii fondurilor pentru a se asigura incadrarea in alocatiile aprobate;

10. Impreună cu beneficiarii sau administratorii directi intocmeste, urmăreste si răspunde de

programele de finantare a obiectivelor de investitii ;

11. Intocmeste propunerea de angajare a cheltuielilor de capital pentru obiective prevăzute in programul de investitii in limita prevederilor acestuia;

12. Colaborează cu Consiliul Judetean pentru asigurarea si urmărirea cheltuirii fondurilor din

bugetul de stat care se alocă prin Consiliul Judetean, precum si a sumelor alocate pentru

echilibrarea bugetului local;

13. Urmăreste realizarea investitiilor de către unitătile subordonate Consiliului Local;

14. Colaborează cu ANL si CNI pentru realizarea lucrărilor de viabilizare a terenurilor aferente locuintelor pe care le realizeaza agentia;

15. Respectă prevederile legale in materie de arhivare.

Atributii legate de activitatea de executare lucrări publice :

1. Urmăreste modul de derulare a contractelor specifice activitătii de investitii, impreună cu

beneficiarii sau administratorii directi;

2. Colaborează permanent cu firmele de proiectare si de consultantă pe parcursul derulării

contractelor de investitii ;

3. Colaborează cu organele abilitate să controleze calitatea lucrărilor executate, cat si finantarea si decontarea acestora;

4. Organizează procedurile de atribuire a lucrărilor specifice activitătii de investitii

5. Asigură relatia permanentă intre proiectant si executantul de lucrări, pentru realizarea obiectivelor de investitii in parametrii tehnico-economici programati, participă la elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru autorizarea lucrărilor, emite instructiuni pentru inceperea lucrărilor contractate.

6. Urmăreste in teren executia lucrărilor, pe parcursul desfăsurării investitiei in vederea avizării situatiilor de plată;

7. Intocmeste cartea tehnică a constructiei si o predă la Compartimentul Patrimoniu;

8. Asigură decontarea serviciilor si lucrărilor contractate, in conditiile legii;

9. Verifică aplicarea corectă a preturilor unitare la materiale, conform ofertelor de achizitie ale prestatorilor;

10. Verifică aplicarea corectă a sporurilor, cotelor si normelor de orientative de incadrare, conform legislatiei in vigoare;

11. Centralizează situatiile de plată, fizic si valoric, astfel incat să nu se depasească contractul sau comanda sub care au fost executate;

12. Verifică aplicarea corectă a clauzelor contractuale, referitoare la executarea lucrărilor publice;

13. Transmite facturile cu documentatia necesară spre decontare la compartimentul Buget-

Contabilitate;

14. Intocmeste centralizatorul cheltuielilor de capital pentru obiectivele de investitii realizate;

15. Participă la receptia obiectivelor de investitii ;

16. Urmăreste comportarea in timp a lucrărilor executate, in perioada de garantie ;

17. Intocmeste lunar documentele cerute de inspectoratul de specialitate, referitoare la realizările lunare a investitiilor in derulare;

18. Intocmeste trimestrial documentele cerute de Direcţia Judeţeană de Statistică şi Consiliul Judeţean, referitoare la stadiul realizării investiţiilor;

19. Întocmeşte raportul anual al realizării programului de investitii;

20. Urmăreste miscarea stocurilor şi investitiilor, analizează şi propune trimestrial solutii tehnico-economice asupra utilizării fondurilor de investitii cuprinse in listă.

Atributii legate de activitatea de achiziţii publice, concesiuni :

1. Întocmeşte în trimestrul IV al fiecărui an propunerea de Programul Anual al Achiziţiilor Publice

pentru anul următor;

2. Întocmeste Programul Anual al Achiziţiilor Publice, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice, urmare a solicitărilor direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

3. Participă, alături de directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, la stabilirea priorităţilor şi a calendarului achiziţiilor;

4. Participă la elaborarea documentaţiilor de achiziţii publice (caiete de sarcini, fişe tehnologice, estimări valorice, clauze tehnice contractuale);

5. Lansează procedurile în SEAP, cu respectarea reglementărilor legale în materia achiziţiilor publice;

6. Verifică dacă actele normative care reglementează achiziţiile publice prevăd  necesitatea consultării unor instituţii şi organisme, anterior lansării documentatiilor pentru efectuarea achiziţiilor şi sustine documentaţiile transmise pentru studiere;

7. Asigură documentaţia necesară organizării achiziţiilor executării investitiilor publice şi desfăşurarea acestora în condiţiile reglementărilor în vigoare la data organizării lor;

8. Verifică şi transmite instrucţiunile de participare ofertanţilor, în vederea organizării procedurilor de achiziţii publice (bunuri, servicii şi execuţia lucrărilor) din bugetul municipal;

9. Asigură constituirea şi restituirea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţii, în acest scop făcând menţiuni (sub semnătură) pe documentele primite de la participanţi;

10. Transmite documentele de adjudecare a achizitiilor publice factorilor mentionaţi în actele

normative în baza cărora s-au organizat achiziţiile şi/sau în reglementări interne;

11. Organizează achiziţiile de bunuri de natura mijloacelor fixe cuprinse în lista de dotări independente, după aprobarea bugetului municipal;

12. Organizeaza şi întocmeşte documentaţia de atribuire pentru concesiunea de terenuri, conform OUG nr. 54/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

13. Asigură protejarea proprietăţii intelectuale şi/sau a secretelor comerciale ale participanţilor, precum şi protejarea intereselor instituţiei şi a confidenţialităţii, în limitele prevăzute în cadrul legal şi/sau cel intern existent, la organizarea licitaţiilor şi pe parcursul desfăşurării lor;

14. Transmite situaţiile prevăzute de lege privind Programul Achiziţiilor Publice la D.G.F.P. şi A.N.R.M.A.P.;

15. Transmite toate documentele solicitate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în termenul legal de transmitere;

16. Transmite toate documentele solicitate de către observatorii desemnaţi de DGFP – Unitatea de verificare a Achizitiilor Publice, în termenele legale;

17. Întocmeşte şi transmite situaţii privind achiziţiile publice instituţiilor statului;

18. Asigură îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, aşa cum sunt acestea prevăzute de O.U.G. nr. 54/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

19. Aplică şi finalizează procedurile de atribuire;

20. Constituie şi păstreaza dosarul achiziţiei publice.

21. Întocmeşte anunţurile de publicitate pentru concesionarea bunurilor proprietate publică,

conform O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, respectiv pentru procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, conform H.G. nr.841/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE

Serviciul Evidentă, Stabilire, Urmărire ITL, Control si Inspectie fiscală

Atribuţii specifice activităţilor de Evidenţă, Stabilire, Urmărire ITL, Control şi Inspecţie Fiscală:

1. Stabileşte nivelul impozitelor şi taxelor datorate de contribuabilii persoane juridice, pe baza declaraţiilor de impunere depuse de către aceştia;

2. Urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere de către persoanele juridice;

3. Asigură gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil persoană juridică;

4. Verifică concordanţa declaraţiilor depuse de contribuabili cu situaţiile concrete din teren;

5. Asigură evidenţa plătilor de impozite şi taxe pe baza declaraţiilor depuse de persoanele juridice, care se completează cu procesele verbale de control ale inspectorilor de specialitate;

6. Verifică modul în care agenţii economici persoane juridice, calculează sumele cuvenite bugetului local, cu titlu de impozite şi taxe.;

7. Prin sistemul informatic, operează zilnic în matricolele persoanelor fizice şi juridice, modificările intervenite prin vânzări, radieri, cumpărări, etc;

8. Emite zilnic borderourile de debite şi scăderi, borderourile de încasări, pentru persoane fizice şi juridice care se punctează lunar cu registrul partizi;

9. Întocmeşte şi eliberează, la cerere, certificate fiscale solicitate de persoanele fizice şi juridice;

10. Înregistrează biletele prezentate de organizatorii de spectacole, persoane juridice, vizează şi semnează carnetele şi urmăreşte încasarea de la organizatorii de spectacole de orice tip a impozitelor datorate;

11. Avizează cererile în legătură cu acordarea de reduceri, scutiri, restituiri şi compensări de impozite, taxe şi majorări de întârziere pentru persoanele fizice şi juridice;

12. Soluţionează obiecţiunile, contestaţiile şi plângerile formulate de persoanele fizice şi juridice cu privire la felul în care au fost stabilite impozitele şi taxele locale;

13. Anual, emite matricola de clădiri, teren, mijloace de transport, registrul de rol nominal unic, listele de rămăşiţe şi listele de solduri aferente persoanelor fizice şi juridice;

14. Întocmeşte şi gestionează dosarele fiscale pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice autorizate care datorează impozite şi taxe municipiului Slobozia;

15. Propune, în condiţiile legii, modificarea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, precum şi stabilirea de taxe speciale;

16. În vederea întocmirii proiectului bugetului local, precum şi pentru stabilirea modului de execuţie a bugetului local, asigură prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite, precum şi Consiliului Local;

17. Întocmeşte şi prezintă situaţii statistice şi informaţii ori de cate ori există solicitări;

18. Întocmeşte programe anuale, trimestriale şi lunare pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie fiscală prin selectarea contribuabililor în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale.

19. Efectuează acţiuni de inspecţie fiscală pentru persoane juridice, conform Codului de Procedură Fiscală;

20. Verifică, la persoanele juridice deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor, exactitatea documentelor şi a declaraţiilor privitoare la impunere şi sancţionează nedeclararea în termenul legal a acestor bunuri supuse impozitării sau taxării, precum şi virarea la termenele legale a sumelor cuvenite bugetului local, cu titlu de impozite şi taxe;

21. În conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală şi altor acte normative în materie, aplică sancţiunile contravenţionale tuturor contribuabililor, persoane fizice şi juridice, care încalcă legislaţia fiscală şi ia măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;

22. Sesizează serviciul juridic în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale privind persoanele juridice şi care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în vederea derulării procedurilor prevăzute de legea penală.

23. Întocmeşte şi prezintă situaţii statistice şi informaţii ori de câte ori există solicitări.

24. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;

25. Datele instrumentate care fac şi obiectul înscrierii în registrul agricol se comunică compartimentului de resort cu atribuţii în acest sens, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, prin grija conducătorului compartimentului respectiv.

26. Serviciul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, Hotărâri ale Consiliului Local,

Dispoziţii ale Primarului sau sarcini primite de la şefii ierarhici.

 

Compartimentul Stabilire şi Încasare amenzi şi alte venituri din chirii şi concesiuni

Atribuţii specifice activităţilor de stabilire şi încasare amenzi şi alte venituri din chirii şi

concesiuni:

1. Urmăreşte şi ţine evidenţa debitelor provenite din amenzi conform proceselor-verbale de

contravenţie transmise de organele de constatare abilitate să aplice sancţiuni contravenţionale.

2. Întocmeşte lunar situaţia încasărilor din amenzi.

3. Analizează periodic situaţia debitelor şi încasărilor din amenzi;

4. Întocmeşte şi prezintă situaţii statistice şi informaţii ori de câte ori există solicitări;

5. Urmăreşte şi ţine evidenţa debitelor provenite din contractele de concesiune/închiriere,

asociere, parteneriat public-privat şi vânzare-cumpărare a bunurilor din patrimoniul Primăriei

municipiului Slobozia,

6. Urmăreşte modul de respectare a clauzelor contractuale de natură financiară şi ia măsurile ce se impun în caz de nerespectare a acestora.

7. Urmăreşte încasarea la timp a ratelor şi a dobanzilor pentru apartamentele vândute cu plata în rate;

8. Emite facturi sau borderouri de debite şi scăderi, pe care se punctează lunar cu registrul partida şi evidenţa contabilă;

9. Înregistrează zilnic, în evidenţa analitică, borderourile de incasări manuale precum si sumele incasate direct in casieria Trezoreriei si a celor provenite din popriri, conform extraselor de cont;

10. Verifică si vizează zilnic chitantierele si borderourile desfăsurătoare de incasări intocmite de incasatori;

11. Anual, emite listele de rămăsite si listele de solduri;

12. Intocmeste si prezintă situatii statistice si informatii ori de cate ori există solicitări.

 

Compartimentul Executare silită persoane fizice şi juridice, colectare, urmărire şi

încasare ITL

Atributii specifice activitătilor de executare silită persoane fizice si juridice:

1. Pentru debitele ajunse la scadenţă şi neîncasate, emite titluri executorii şi somaţii care se

comunică contribuabililor în conformitate cu prevederile cuprinse în Codul de Procedură

Fiscală; În cazul în care nu s-a reusit încasarea creanţelor nici după îndeplinirea termenului prevăzut de lege, ce a curs de la data comunicării somaţiei, se va continua executarea silită prin poprirea asupra conturilor bancare, sechestrarea de bunuri mobile şi imobile;

2. Valorifică bunurile mobile şi imobile asupra cărora s-a instituit sechestrul, prin una din

Modalităţile prevăzute în Codul de Procedură Fiscală;

3. Întocmeşte şi conduce registrul de evidentă pentru popririle înfiinţate şi pentru titlurile

executorii emise;

4. În cazul în care nu s-a reuşit încasarea debitelor prin nici una din formele de executare silită, întocmeşte notele de constatare privind măsurile întreprinse pentru identificarea

contribuabililor, documentaţia şi referatul de declarare în stare de insolvabilitate pentru aceste creante, ce vor fi prezentate spre aprobare conducerii unităţii, în conformitate cu prevederile din Codul de Procedură Fiscală;

5. Verifică cel putin odata pe an contribuabilii înscrişi în evidenţa specială (insolvabili), reactivează debitele în cazurile ce se impun;

6. Înaintează către Serviciul juridic documentaţia necesară în vederea derulării procedurilor prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Organizează şi asigură acţiunea de stabilire şi constatare a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice;

8. Întocmeşte borderourile de debite şi scăderi, urmăreşte operarea lor şi asigură transferarea acestora la organelor de încasare;

9. Urmăreşte întocmirea şi depunerea, în termenele prevăzute de lege, a declaraţiilor de impunere de către persoanele fizice;

10. Verifică gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil;

11. Verifică periodic persoanele fizice aflate în evidenţă ca detinătoare de bunuri sau venituri

supuse impozitelor şi taxelor locale şi a altor impozite sau taxe ce constituie venit al bugetului local, în legătură cu exactitatea declaraţiilor făcute, cu modificările intervenite, operând, după caz, diferenţele faţă de impunerile iniţiale şi ia măsuri pentru încasarea acestora la termen;

12. Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor, persoane fizice şi juridice, care încalcă legislaţia fiscală şi ia măsuri ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;

13. Ţine evidenţa debitelor din impozite şi taxe şi modificările debitelor iniţiale pentru persoanele fizice şi juridice;

14. Verifică şi vizează zilnic chitanţierele şi borderourile desfăşurătoare de încasări întocmite;

15. Verifică şi vizează chitanţele şi borderourile de încasări emise pe baza aplicaţiei informatizate;

16. Verifică şi vizeaza zilnic chitanţierele şi borderourile desfăşurătoare pentru impozitele şi taxele locale încasate în baza notelor de plată emise de serviciile de specialitate din cadrul unităţii;

17. Verifică şi vizează zilnic registrul de casă întocmit de casierul central;

18. Verifică corectitudinea depunerii în contul din Trezorerie a impozitelor şi taxelor locale, pe sursele de venit corespunzătoare;

19. Verifică lunar concordanţa dintre încasări şi debite şi registrul partizi pentru persoane fizice;

20. Ţine evidenţa analitică a impozitelor şi taxelor locale pe surse de venit;

21. Întocmeşte referate pentru sumele încasate sau depuse eronat iar dupa aprobarea acestora emite adrese către Trezorerie pentru reglările ce se impun;

22. Întocmeşte notele de contabilitate pentru veniturile colectate şi le predă lunar la serviciul de contabilitate în vederea întocmirii balanţei de verificare şi raportărilor periodice;

23. Efectuează periodic (semestrial) verificări gestionare.

 

 

ARHITECT ŞEF

Atributii referitoare la activitatea Arhitectului Şef:

1. Reprezintă autoritatea tehnică in domeniul amenajării teritoriului si al urbanismului din cadrul administratiei publice locale si indeplineste atributiile conferite de Lege ca sef al structurilor de specialitate organizate in cadrul acestora.

2. Asigură aplicarea actelor administrative privind strategiile de dezvoltare urbanistică si de

amenajarea teritoriului administrativ;

3. Participă la toate actiunile Primăriei Municipiului Slobozia care au drept scop dezvoltarea

urbană si amenajarea spatiilor publice ale orasului, precum si amenajarea teritoriului

administrativ al municipiului Slobozia;

4. Participă la sedintele Consiliului Local, asigurand prezentarea si sustinerea materialelor

promovate spre aprobare; participă si la sedintele de comisii; sedintele in plen, negocieri,

parteneriate pentru lucrările din domeniul de activitate al compartimentelor in subordine;

5. Asigură realizarea documentelor de organizare si dezvoltare urbanistică a Municipiului

Slobozia precum si de amenajarea teritoriului, cu respectarea prevederilor legale;

6. Supune aprobării, Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism al

municipiului Slobozia, precum si celelalte documentatii de urbanism elaborate in scopul

dezvoltării urbanistice a orasului si teritoriului administrativ;

7. Asigură elaborarea si respectarea prevederilor planului urbanistic general al orasului si a

regulamentului de urbanism si aplicarea acestuia prin planurile de urbanism zonale si de detaliu si conformarea autorizatiilor de construire sau de desfiintare cu prevederile documentatiilor de urbanism;

8. Asigură redactarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si autorizatiilor pentru desfiintarea constructiilor pe baza documentatiilor tehnice prevăzute de lege si le prezintă spre semnare persoanelor competente, fiind direct răspunzator de concordanţa acestora cu prevederile legale în materie;

9. Organizează si asigură evidenta la zi a certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si autorizatiilor de desfiintare eliberate;

10. Organizează eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor in termenele si conditiile prevăzute de legislaţia in vigoare;

11. Asigură, in colaborare cu compartimentele de specialitate, intocmirea si mentinerea evidentei terenurilor, intravilan si extravilan, ce fac parte din patrimoniul Municipiului Slobozia;

12. Colaborează la elaborarea proiectelor de urbanism si amenajarea teritoriului, prin procedurile de incredintare prevăzute de lege, in colaborare cu Serviciul Achizitii publice si Concesiuni precum si la urmărirea proiectelor pe parcursul elaborării si la receptionarea lucrărilor de proiectare;

13. Elaborează propuneri de organizare de concursuri de arhitectură pentru proiecte de importante deosebită si asigură consultarea populatiei, acolo unde este cazul.

14. Colaborează cu Directia Economică pentru stabilirea necesarului de fonduri in vederea

elaborării bugetului local;

15. Inventariază si propune spre aprobare zonele in care trebuie luate măsuri de reabilitare urbană;

16. Verifică si coordonează activitatea compartimentelor din subordine;

17. Verifică si semnează documentatiile emise pe probleme specifice domeniului de activitate;

18. Verifică documentele intocmite de subordonati si le semnează conform prevederilor legale;

19. Avizează recrutarea si formarea profesională a personalului din subordine, urmărind

randamentul si eficienta acestuia;

20. Evaluează activitatea subordonatilor, face propuneri pentru promovarea sau sanctionarea acestora, după caz;

21. Isi insuseste legislatia nou apărută pe problemele specifice si o prelucrează subordonatilor;

22. Conlucrează cu alte servicii de specialitate din institutie pentru a obtine sprijinul necesar in rezolvarea problemelor specifice compartimentelor care au conexiuni cu activitatea specifică acestora;

23. Constată contraventiile prevăzute în actele normative in materie si aplică sanctiunile corespunzătoare in domeniul constructiilor si urbanismului, în baza împuternicirii Primarului;

24. Săptămânal, face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau

sesizările primite pentru solutionare repartizate compartimentelor subordonate;

25. Asigură participarea la comisia de receptie si de stabilitate a constructiilor, urmare efectelor calamitătilor naturale;

26. Răspunde de organizarea evidentei lucrărilor de constructii.

 

 

 

 

 

• DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI URBANISM

Serviciul Gospodărie Comunală Locativă, Transporturi, Protectia mediului, Drumuri

Publice

Atributii generale:

1. Elaborează documentatii referitoare la patrimoniul public, gospodărie comunală, locativă,

transporturi, drumuri, protectia mediului.

2. Elaborează proiecte de buget si solicită avizul Serviciului Juridic, pentru activitătile pe care le coordonează, colaborează la intocmirea documentatiilor tehnice de specialitate, cele referitoare la licitaţii si contracte pentru lucrările care cad in competenta serviciului.

3. Urmăreste si tine evidenta cheltuielilor si incadrarea acestora in prevederile contractuale si limita fondurilor bugetare alocate, pentru lucrările din domeniul său de activitate.

4. Emite avize, acorduri si autorizatii, in conformitate cu legile in vigoare, referitoare la atributiile proprii.

5. Urmăreste respectarea conditiilor din avizele de săpătură eliberate si refacerea corespunzătoare a domeniului public, in urma lucrărilor de construire, reparare si intretinere a retelei edilitare subterane.

6. Verifică, urmăreste, informează si actionează asupra oricăror interventii (spargere, săpare) pe domeniul public, inclusiv interventiile la retelele edilitare si căminele de vizitare, fără autorizatie prealabilă eliberată de organele competente sau fără respectarea conditiilor impuse in autorizatie

7. Urmăreste si tine evidenta asupra tuturor incasărilor in termen, a sumelor de bani ce sunt

datorate de persoane fizice sau juridice pentru actele ce le emit.

8. Rezolvă, in termenul si conditiile legii, toate cererile si solicitările persoanelor fizice si juridice.

9. Intocmeste rapoartele de specialitate vizand obiectul de activitate al serviciului.

10. Tine evidenta proprie a intrărilor si iesirilor tuturor documentelor ce ii sunt adresate sau le emite.

11. Urmăreste intocmirea documentatiilor necesare pentru reparatii capitale si /sau curente ce le cad in competentă, in conformitate cu legile in vigoare. După executie, lucrările de mai sus, vor fi insotite de procese verbale de receptie. Receptia lucrărilor va fi executată de comisii numite prin dispoziţii ale Primarului.

12. Colaborează cu agentii economici sau furnizorii de servicii publice pentru realizarea caritativa si cantitativă a lucrărilor de infrastructură, a lucrărilor publice, cat si a celor de gospodărie comunală.

13. Urmăreste si aplică sanctiunile, prevăzute de legislatia in vigoare, în cazul încălcării prevederii legale specifice domeniului său de activitate.

Atributii privind activitatea de întreţinere si reparaţii străzi:

1. Intocmeste necesarul de lucrări pentru elaborarea programului anual pentru reparatii curente sau reparatii capitale, la străzile din municipiu, pe categorii de lucrări;

2. Participă la elaborarea documentatiei de licitatie sau ofertă publică (caiete de sarcini, fise

tehnologice, estimări valorice, clauze tehnice contractuale, etc.);

3. Verifică, urmăreste, informează si actionează pentru rezolvarea problemelor legate de ocuparea, blocarea sau inchiderea strazilor, aleilor trotuarelor si a celorlalte căi de circulatie rutieră sau pietonală, fără autorizatii prealabile eliberate de organele competente;

4. Participă la elaborarea documentatiei tehnico-economice;

5. Participă la elaborarea fişelor tehnologice pe categorii de lucrări;

Atributii în domeniul ecologiei si protectiei mediului:

1. Elaborează analize si studii privind fundamentarea deciziilor in domeniul protectiei mediului si ecologie urbană;

2. Fundamentează si elaborează strategii si reglementări locale privindprotectia mediului si

ecologie urbană;

3. Face propuneri de optimizare a sistemului de salubrizare si promovarea reciclării materialelor refolosibile;

4. Implementează directivele Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului la nivel de

administratie locală,

5. Urmăreste respectarea contractului ce are ca obiect colectarea si transportul deseurilor menajere de la populatie;

6. Urmăreste respectarea contractului ce are ca obiect salubrizarea stradală a domeniului public din Municipiul Slobozia;

7. Urmăreste respectarea contractului ce are ca obiect activitătile de dezinsectie si deratizare;

8. Verifică si avizează cererile persoanelor juridice si persoanelor fizice, care solicită autorizarea punctelor de colectare a materialelor reciclabile de la populatie, conform prevederilor legale;

9. Verifică si rezolvă reclamaţiile privitoare la efectuarea activitătilor contractate precum si a

reclamatiilor primite din municipiu referitoare la gestionarea deseurilor, salubrizare, dezinsectia si deratizarea domeniului public ;

10. Supraveghează in limitele de competentă respectarea legislatiei in vigoare pe linie de protectia mediului de către persoanele fizice si agenti economici care isi desfăsoară activitatea pe teritoriul administrativ al municipiului.

11. Asigură, in limitele de competentă, respectarea atributiilor si obligatiilor stabilite de legislatia in vigoare pe linie de protectia mediului pentru administratia locală.

12. Asigură realizarea lucrărilor de salubrizare a municipiului si de gestionare a deseurilor urbane.

Atributii referitoare la trafic si transport:

1. Intocmeste si tine la zi inventarul cu toate datele privind căile pentru circulatia publică din

municipiu.

2. Face propuneri de lucrări specifice traficului rutier pentru mentinerea străzilor in stare tehnică corespunzătoare si in conditii de siguranta.

3. Face propuneri privind limitele maxime ale tonajelor pe osie si ale gabaritelor, pe categorii de strazi.

4. Asigura o semnalizare rutiera corespunzătoare si  executarea lucrărilor de completare,

modificare, intretinere si reparare a mijloacelor de semnalizare rutieră prin colaborare

permanentă cu serviciul Politiei Rutiere.

5. Actionează, in colaborare cu Politia Rutieră si alte organisme competente, pentru organizarea, reorganizarea si desfăsurarea normală si in bune conditiuni a circulatiei si transporturilor rutiere.

6. Asigura, in limitele de competente, respectarea prevederilor legale privind transporturile rutiere pe teritoriul municipiului.

7. Intocmeste si actualizează permanent documentatiile necesare elaborării si completării

hotărarilor Consiliului Local Municipal in conformitate cu legislatia in vigoare referitoare la

transportul local de persoane prin curse regulate si la transportul de persoane si bunuri in regim de taxi;

8. Tine evidenta statiilor de taximetrie, face propuneri de realizare a unor statii noi, urmareste modul in care sunt respectate conditiile impuse conducatorilor taximetrelor;

9. Primeste si verifică documentatiile inaintate de solicitanti in vederea obtinerii autorizatiilor

unice, permanente sau sezoniere pentru transportul de persoane sau bunuri in regim de taxi;

10. Solutionează documentatiile avizate prin intocmirea si eliberarea autorizatiilor unice,

permanente sau sezoniere pentru transport persoane sau bunuri in regim de taxi;

11. Tine evidenta autorizatiilor unice, permanente sau sezoniere eliberate, intocmeste situatii lunare privitoare la numărul acestora, sumele incasate si completările sau modificările realizate;

12. Asigură conform legii, inregistrarea, evidenta si radierea din circulatie a vehiculelor de pe raza Municipiului Slobozia, care nu se supun inmatriculării;

13. Asigură prin compartimentul Autoritătii de autorizare, autorizarea serviciilor de transport public local ( transportul cu autoturisme in regim de taxi si in regim de inchiriere );

14. Urmăreste respectarea contractului de concesiune a Serviciului public local de transport călători prin curse regulate.

Atributii referitoare la monitorizare servicii publice:

1. Pregăteste strategiile locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităti

publice, in colaborare cu operatorii existenti si prezentarea acestora autoritătilor administratiei publice locale, municipale sau judetene, spre aprobare;

2. Implementează strategiile locale, municipale sau judeţene pentru accelerarea dezvoltării

Serviciilor comunitare de utilităti publice si realizează monitorizarea rezultatelor fiecărui operator;

3. Asigură conformitatea clauzelor atasate la contractele de delegarea a gestiunii serviciilor

comunitare de utilităti publice cu prevederile Strategiei nationale;

4. Asigură asistentă operatorilor locali in procesul de accesare a fondurilor pentru investitii;

5. Intocmeste si prezintă raportul de activitate si îl supune spre aprobare Consiliului Local;

6. Pregăteste si supune spre aprobare ajustările la strategia locală prin consultări cu autoritătile responsabile;

7. Asigură mentinerea relatiei cu reprezentanti ai UE, ai institutiilor financiare internationale, ai băncilor si ai autoritătilor administratiei publice centrale.

Atributii referitoare la Fondul locativ aflat în administrarea municipalitătii si la serviciile publice locale concesionate:

1. Tine evidenta fondului locativ de stat in limitele de competente stabilite prin legislatia si actele de autoritate ale municipalitătii;

2. Intocmeste si fundamentează propunerile de reglementare si repartizare a locuintelor;

intocmeste si actualizează contractele de inchiriere;

3. Primeste si instrumentează dosarele persoanelor indreptătite să închirieze locuinte din patrimoniul municipal ;

4. Urmăreste, verifică si informează asupra modului in care se desfăsoară următoarele activităti :

- furnizare apă potabilă;

- pompare si epurare ape menajere uzate;

- colectare si evacuare ape pluviale.

5.Colaborează cu S.C. Urban S.A. Slobozia in scopul desfăsurarii normale a activitătilor prevăzute la pct. 4.

6. Urmăreste, verifică si informează Primarul asupra modului cum se exploatează, intretin si repară :

- retelele si caminele de distributie apa potabila

- colectoarele si caminele de canalizare apa menajera si ape pluviale;

- CT, locuinte sociale;

7. Controlează datele si informaţiile oferite de S.C. Urban S.A. in dările de seama tehnice;

8. Urmăreste si controlează dacă retelele edilitare si celelalte bunuri publice concesionate sunt exploatate si intretinute in conformitate cu normele, normativele si reglementările legale in vigoare;

9. Respectă prevederile legale in materie de arhivare.

 

Compartiment Unitatea Locală de Monitorizare

1. Fundamentează si coordonează elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităti publice si monitorizează implementarea acestora;

2. Pregătesc, in colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităti publice, planurile de implementare a strategiilor locale privind accelararea dezvoltării serviciilor comunitare de

utilităti publice si le prezintă autoritătilor administratiei publice locale, municipale sau judetene spre aprobare;

3. Asistă operatorii locali si autoritătile administratiei publice locale in procesul de accesare si atragere a fondurilor pentru investitii;

4. Pregătesc si transmit rapoarte de activitate către Unitatea centrală de monitorizare, precum si autoritătilor de management care gestionează instrumentele structurale si programele operationale cu impact in domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice, după caz.

 

Compartiment Transport Auto

1. Asigură întreţinerea şi gararea maşinilor în garajul Primăriei municipiului Slobozia;

2. Organizează activitatea de exploatare, întreţinere şi reparare a mijloacelor de transport auto din dotare, asigură verificarea stării tehnice a acestora şi ia măsuri operative de remediere a deficienţelor constatate;

3. Întocmeşte situaţia zilnică a consumurilor de carburanţi si lubrifianţi pentru mijloacele de transport auto din dotarea instituţiei şi administrează bonurile de benzină, urmărind respectarea plafonului privind consumul de carburanţi pe fiecare autovehicul;

4. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziţii ale Primarului municipiului Slobozia ori primite de la şefii ierarhici.

 

Serviciul Urbanism

Atributii referitoare la urbanism, amenajarea teritorului:

1. Stabileste necesitatea si oportunitatea asupra incadrării in zone urbanistice a unor amplasamente;

2. Propune proiectele de urbanism necesare si oportune teritoriului administrativ al municipiului Slobozia;

3. Colaborează permanent cu proiectantii elaboratori de documentatii de urbanism in vederea transmiterii tuturor informatiilor necesare pentru intocmirea unor documentatii complete si corecte, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

4. Analizează documentatiile de urbanism si participă la diverse comisii de specialitate din

cadrul Primăriei Municipiului Slobozia, la solicitarea acestora, in vederea sustinerii documentatiilor de urbanism avizate tehnic in cadrul compartimentului;

5. Verifică si dispune de aplicarea prevederilor legale privitoare la conditiile de intocmire si de aplicare a planurilor urbanistice aprobate;

6. Răspunde de modul de intocmire a planurilor urbanistice;

7. Verifică si răspunde de emiterea certificatelor de urbanism, in conformitate cu documentatiile de urbanism aprobate;

8. Eliberează si intocmeste corespondenta specifică in vederea completării documentatiilor de urbanism inaintate in vederea aprobării;

9. Arhivează documentele de urbanism aprobate, clasează corespondenta si eliberează duplicate ale documentatiei din arhiva compartimentului;

10. Verifică si dispune de aplicarea prevederilor legale privitoare la conditiile urbanistice impuse prin contractele de concesiune, cu incadrarea in planurile urbanistice aprobate si a lucrărilor de cadastru urban;

11. Asigură punerea in aplicare a tuturor reglementărilor in materie cuprinse in lege, H.C.L. si Dispozitii ale Primarului, cat si in documéntele si documentatiile de urbanism aprobate;

12. Elaborează strategii si programe privind gestionarea terenurilor;

13. Formulează propuneri de strategii de dezvoltare urbană si amenajarea teritoriului;

14. Primeste si rezolvă corespondenta, asigurandu-i rezolvarea in mod operativ, prompt, conform reglementărilor legale;

15. Intocmeste situatiile statistice privind autorizatiile si certificatele de urbanism eliberate de

Primăria Municipiului Slobozia, solicitate de Directia de Statistică, M.L.P.A.T.;

16. Răspunde de operativitatea si promptitudinea rezolvării problemelor ce-i cad in competentă;

17.Datele instrumentate ce fac si obiectul inscrierii in registrul agricol se comunică compartimentului de resort cu atributii in acest sens, in termen de 3 zile lucrătoare de la data

inregistrarii lor, prin grija conducătorului compartimentului respectiv.

18. Functionarii publici răspund administrativ, civil sau penal de daunele pricinuite Primăriei

Municipiului Slobozia sau tertelor persoane in exercitarea sarcinilor de serviciu;

19. Asigură confidentialitatea documentelor si documentatiilor care necesită un astfel de regim.

Atributii referitoare la disciplina în constructii:

1. Verifică si dispune de aplicarea prevederilor legale privitoare la disciplina in constructii, in

teritoriul administrativ al municipiului;

2. Intocmeste planurile trimestriale de control a păstrării disciplinei in constructii, astfel incat fiecare stradă va fi verificată cel putin o dată pe trimestru, planuri ce vor fi aprobate de Arhitectul sef;

3. Urmăreste respectarea disciplinei in constructii conform planurilor trimestriale;

4. Asigură punerea in aplicare a tuturor reglementărilor cuprinse in lege, hotărari ale consiliului local si dispozitii ale primarului cat si documentelor si documentatiilor de urbanism emise;

5. Intocmeste procese verbale de contraventie, conform Legii 50/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv O.G. nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

6. In cazul nerespectării măsurilor din procesul verbal de contraventie, la termenele impuse,

intocmeste referatul pentru compartimentul juridic în vederea efectuării demersurilor prevăzute de lege;

7. Urmăreste cu sprijinul compartimentului juridic modul de solutionare a proceselor verbale de contraventie, respectiv darea lor in debit;

8. Participă la actiuni concertate alături de organele de control ale administratiei centrale si politiei;

9. Informează, periodic sau la cerere, conducerea Primăriei asupra situatiei constatate cu ocazia controalelor si prezintă rapoarte Consiliului Local;

10. Asigură informarea cetătenilor conform prevederilor legale;

11. Primeste si rezolvă corespondenta si sesizările asigurand rezolvarea in mod operativ, prompt, conform reglementărilor legale;

12. Asigură si răspunde de connţinutul si modul de arhivare/păstrare a documentelor si documentatiilor cu care operează;

13. Răspunde de operativitatea si promptitudinea rezolvării problemelor ce-i cad in competentă;

14. Functionarii publici răspund administrativ, civil sau penal de daunele pricinuite Primăriei

Municipiului Slobozia sau tertelor persoane in exercitarea sarcinilor de serviciu;

15. Răspunde de confidentialitatea documentelor si documentatiilor care necesită un astfel de regim;

16. Respectă prevederile legale in materie de arhivare.

Atributii referitoare la emiterea de autorizatii, certificate de urbanism si avize:

1. Pentru elaborarea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atributii specifice:

a. verificarea continutului documentelor depuse, respectiv a propunerii (proiectului) de certificat de urbanism, intocmită de persoana cu responsabilitate in domeniul urbanismului;

b. respectarea reglementărilor din documentatiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism;

c. analizarea compatibilitătii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, cu reglementările din documentatiile urbanistice legal aprobate;

d. formularea conditiilor si restrictiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investitiei;

e. stabilirea avizelor si acordurilor legale necesare autorizării;

f. verificarea existentei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;

g. redactarea si emiterea certificatului de urbanism;

h. asigurarea transmiterii spre stiintă către primar a actelor emise, in situatia in care emitentul este Presedintele Consiliului Judetean.

2. Pentru elaborarea autorizatiilor de construire/desfiintare structurile de specialitate ale

organelor emitente au următoarele atributii specifice:

a. verificarea continutului documentelor (documentatiei) depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform legii. In cazul in care se constată că documentatia prezentată este incompletă, aceasta se returnează solicitantului, cu mentionarea in scris a datelor si elementelor necesare pentru completare;

b. redactarea si prezentarea spre semnare a autorizatiilor de construire /desfiintare;

3. Asigură punerea in aplicare a tuturor reglementărilor cuprinse in legi, hotărâri ale Consiliului Local si Dispozitţii ale Primarului, cat si documentelor si documentatiilor de urbanism aprobate;

4. Participă la trasarea şi receptia tuturor lucrărilor autorizate;

5. Primeste cererile privind intocmirea proceselor verbale de trasare/receptie si verifică notele de regularizare a taxelor la autorizatia de construire, conform declaratiilor;

6. Intocmeste situatia proceselor-verbale de receptie eliberate la constructiile finalizate si inaintarea acestora la Direcţia Impozite si Taxe Locale a municipiului Slobozia;

7. Intocmeste situatiile statistice privind stadiul fizic al lucrărilor autorizate pentru Directia de

Statistică a judetului Ialomita, Inspectoratul pentru calitatea in constructii Ialomiţa, Consiliul Judetean Ialomita, MLPTL;

8. Primeste si rezolvă corespondenta si sesizările, asigurand rezolvarea in mod operativ, prompt, conform reglementărilor legale;

9. Asigură si răspunde de conţinutul si modul de arhivare/păstrare a documentelor si documentatiilor cu care operează;

10. Răspunde si semnează documentele pe care le intocmeste;

11. Răspunde de operativitatea si promptitudinea rezolvării problemelor din sfera de competentă,

12.  Functionarii publici răspund administrativ, civil sau penal de daunele pricinuite Primăriei

Municipiului Slobozia sau tertelor persoane in exercitarea sarcinilor de serviciu;

13 Asigură confidentialitatea documentelor si documentatiilor care necesită un astfel de regim;

14. Respectă prevederile legale in materie de arhivare;

Atributii referitoare la cadastru urban si imobiliar:

1. Verifică si dispune de aplicarea prevederilor legale privitoare la conditiile de intocmire si de aplicare a lucrărilor de cadastru urban;

2. Răspunde de modul de intocmire a lucrărilor de cadastru urban;

3. Identifică, măsoară terenurile care apartin domeniului public si privat al Municipiului Slobozia;

4. Intocmeste planurile pentru imobile aflate in administrarea Consiliului Local Slobozia;

5. Colaborează la punerea in posesie a persoanelor fizice si juridice care detin terenuri in municipiul Slobozia ca urmare a sentintelor civile, concesionării, inchirierii, asocierii, schimburilor de terenuri si vanzărilor;

6. Eliberează acordurile de intabulare a dreptului de folosintă asupra terenurilor proprietatea Municipiului Slobozia, conform Legii 7/1996;

7. Participă la măsurarea si punerea in posesie a terenurilor care fac obiectul PUD-ilor;

8. Participă la expertize tehnico-judiciare;

9. Verifică si identifică terenurile propuse pentru concesiune si vanzare;

10.Participă la actiuni de măsurare, verificare si realizare de planuri de situatie împreună cu alte compartimente din cadrul Primariei;

11. Realizează măsurători pentru actualizarea planurilor cadastrale in situatii date si intocmeste planurile de situatie corespunzătoare;

12. Identifică si evidentiază toate imobilele, terenurile virane de pe teritoriul Municipiului Slobozia, atat proprietate a administratiei centrale cat si a administratiei locale; identifică, prin orice mijloace, temeiul legal de scoatere din circuitul civil a acestora; ia măsuri de conservare a terenurilor de către autoritatile competente;

13. Participa la expertize tehnico-judiciare;

14. Eliberează adrese stradale si denumiri de străzi;

15. Eliberează certificate de nomenclatură stradală;

16. Răspunde de modul de intocmire a contractelor de concesiune; ţin evidenţa contractelor de concesiune eliberate;

18. Asigură elaborarea răspunsurilor la corespondentă si orice alte sesizări adresate de contribuabili;

19. Răspunde de operativitatea si promptitudinea rezolvării problemelor ce-i revin in competentă;

20. Asigură intretinerea planurilor cadastrale;

21. Organizează si execută publicitatea imobiliară;

22. Răspunde disciplinar civil, penal de daunele pricinuite CL sau tertelor persoane in exercitarea sarcinilor de serviciu;

23. Răspunde de confidentialitatea documentelor si documentatiilor care necesită un astfel de regim;

24. Respectă prevederile legale in materie de arhivare;

Atributii referitoare la activitatea de contracte de concesiune:

1.      Verificã, emite şi semneazã toate înscrisurile referitoare la licitaţii şi publicitate

imobiliarã, în  conformitate cu prevederile legale;

2.      Organizeazã, întocmeşte documentaţiile şi asigurã secretariatul comisiei de licitaţie

privind concesiunea terenurilor;

3.      Întocmeşte contracte de concesiune în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local şi

conform prevederilor legale.

 

Serviciul Informatică si Relatii cu Publicul

Atributii referitoare la Informatică:

1. Propuneri privind realizarea sistemului informatic al Primăriei Slobozia.

- Concepe, elaborează sau propune elaborarea proiectului care stă la baza realizării unui sistem informatic integrat, in cadrul Primăriei Municipiului Slobozia si a serviciilor publice subordonate C.L. Slobozia.

- Asigură /propune adaptarea permanentă a sistemului informatic la modificările legislative apărute;

- Propune executarea analizelor de sistem in cadrul temelor de proiect aflate in lucru;

- Propune elaborarea si/sau achizitionarea produselor informatice si a echipamentelor de calcul;

2. Instalare, configurare si exploatare hardware si software

- Instalează, distribuie, configurează si intretine in mod corespunzator tehnica de calcul si reteaua de calculatoare;

- ţine evidenţa licenţelor software;

- centralizează si rezolvă problemele legate de service-ul la echipamente;

- administrează reteaua Internet si Intranet existentă in cadrul Primăriei;

- gestionează conectarea utilizatorilor din cadrul Primăriei la retea si Internet;

- asigură administrarea site-ului institutiei;

3. Coordonarea si supravegherea functionarii sistemului informatic:

- Planificarea, implementarea si propunerea politicii de protejare a datelor si de folosire in comun a resurselor informatice;

- Monitorizează evenimentele din reteaua de calculatoare si a resurselor informatice;

- Asigură securitatea si confidentialitatea informatiei ce face obiectul muncii sale, conform sarcinilor de serviciu;

- Verifică integritatea datelor, aplicatiilor si bazelor de date aflate in administrare, semnalează erorile si ia măsuri de corectare;

- Urmăreste traficul de utilizare a retelei si Internet si notifică evenimentele precum si măsurile luate.

4. Implementarea si asistenta tehnica software aplicatii existente sau achizitionate:

- Asigură instalarea, intretinerea, administrarea si suportul tehnic al aplicatiilor informatice noi sau aflate in exploatare pentru care există competentele necesare;

- Asigură asistenta tehnică celorlalte compartimente ale CL Slobozia in vederea exploatării rationale a echipamentului informatic.

5. Salvare si arhivare date:

- Propune /realizează si implementează planul de back-up si asigurarea existentei salvărilor

documentelor importante;

- Propune /realizează si implementează planul de continuitate a activitătii informatice;

6. Pregătire si asistentă tehnică utilizatori:

- Propune /realizează si urmăreste programul de pregătire al utilizatorilor si al personalului de specialitate;

7. Colaborează, după caz, cu celelalte compartimente;

8. Furnizeaza rapoarte la solicitarea conducerii asupra stării sistemului informatic;

9. Operează adresa oficială de postă electronică a primăriei;

10. Indeplineste alte sarcini, corespunzător pregătirii si competentei, stabilite de sefii ierarhici.

Atributii privind Relatiile cu publicul si Registratura :

1. Asigură indrumarea si consilierea cetătenilor privind solicitările acestora,

2. Pune la dispozitia solicitantilor formularele necesare solicitărilor,

3. Asigură primirea, inregistrarea si repartizarea corespondentei pe bază de curierat si semnătură dacă sistemul informatic nu permite altfel (scanare documente, semnătură electronică, etc.),

4. Asigură eliberarea si transmiterea documentelor către solicitanti si tine evidenta confirmărilor de primire si a retururilor in registru special sau informatic;

5. Asigură evidenta timbrelor si efectelor postale;

6. Colaborează cu alte compartimente la imbunătătirea imaginii primăriei si popularizarea

evenimentelor socio-culturale si a programelor primăriei in mass-media , prin propuneri de

pliante, diplome, brosuri, articole de ziar, conferinte de presă, reportaje si pagini web, inclusiv la mentinerea / dezvoltarea relatiilor de colaborare si prietenie cu orasele infrătite

7. Asigură confidentialitatea corespondentei;

8. Colaborează  cu celelalte compartimente, în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

9. Furnizeaza rapoarte la solicitarea conducerii asupra gestiunii corespondentei si a modului de rezolvare a acestora.

10. Îndeplineste alte sarcini, corespunzator pregatirii si competentei, stabilite de sefii ierarhici.

12. Respectă prevederile legale in materie de arhivare.

 

CAPITOLUL 4 PROCEDURI GENERALE

 

4.1. Procedura gestionării şi comunicării informaţiilor de interes public

În conformitate cu prevederile Legii nr. 544 /2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitătile unei autorităti publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei.

În vederea indeplinirii in bune conditii a prevederilor Legii nr. 544 /2001 privind accesul liber la informatiile publice, H.G. nr. 123 /2002 privind normele de aplicare ale Legii nr. 544/2001, Legii nr. 52 /2003 privind transparenţa decizională, precum şi Legii nr. 161 /2001, sectiunea transparentă decizională, se stabilesc următoarele responsabilităti si modalitati de lucru:

• Punctul de documentare constituit conform Legii nr. 544 /2001 este situat la et. II, camera 37 si are ca principal obiect de activitate furnizarea si gestionarea informatiilor publice destinate publicării.

Punctul de documentare are următoarele atributii:

aplicarea prevederilor Legii nr. 544 /2001 privind accesul liber la informatiile publice si

H.G. nr. 123 /2002 privind normele de aplicare ale Legii nr. 544/2001;

• aplicarea prevederilor Legii nr. 52 /2003 privind transparenta decizională;

• aplicarea prevederilor Legii nr. 161 /2003, sectiunea transparenţă decizională,;

• colaborează cu alte compartimente la imbunătătirea imaginii primăriei si popularizarea

evenimentelor socio-culturale si a programelor primăriei in mass-media, prin propuneri

de pliante, diplome, brosuri, articole de ziar, conferinte de presă, reportaje si pagini web, inclusiv la mentinerea /dezvoltarea relatiilor de colaborare si prietenie cu orasele infrătite;

• îndeplineşte sarcini de serviciu stabilite de sefii ierarhici, in concordantă cu pregătirea personalului si a atributiilor principale ale compartimentului.

Deoarece obiectivele de mai sus implică informatii care sunt gestionate si de alte

compartimente, acestea le vor pune la dispozitia punctului de documentare la termenul

si in formatul specificat in solicitarea scrisă.

Pentru transmiterea pe cale electronică a informatiilor, compartimentele vor beneficia

de asistentă tehnică de specialitate din partea Serviciului Informatică si Relatii cu Publicul.

Compartimentele nu pot publica documente sau informatii care fac obiectul Legii 544 /2001, decat prin modalitătile sau procedurile descrise prin lege si acest document.

 

La indeplinirea obligatiilor ce le revin din aplicarea prevederilor legislatiei de mai sus,

compartimentele si punctul de documentare vor tine seama cu precădere de protectia datelor personale al persoanelor fizice, precum si de celelalte prevederi de la art. 12 din Legea nr. 544 /2001, cu modificările si completările ulterioare.

          Se stabilesc următoarele proceduri privind rezolvarea solicitărilor formulate in conformitate cu Legea nr. 544 /2001:

- cererea se inregistrează in registrul special creat si aflat in păstrarea functionarului responsabil cu furnizarea informatiilor de interes public;

- se execută si se distribuie copii după solicitare către compartimentele implicate in realizarea răspunsului, pe bază de semnătură, impreună cu nota privind termenul de răspuns, conform formular cerere;

- dacă timpul de prelucrare al datelor este mai mare decat termenul mentionat, sefii compartimentelor implicate pot solicita in scris prelungirea termenului acordat, in conditiile

legii;

- răspunsurile compartimentelor vor fi predate la punctul de documentare semnate de seful

compartimentului sau persoana responsabilă de rezolvarea cererii;

- punctul de documentare va concluziona răspunsul la cerere, va atasa eventualele documente insotitoare, va semna răspunsul impreună cu seful Serviciului informatică si relatii cu publicul, primarul si viceprimarul;

- răspunsul se eliberează solicitantului pe bază de nume, BI /CI si semnătură sau, in cazul

transmiterii prin postă, cu aviz de primire;

- solicitările, răspunsurile si documentele anexă se păstrează in copie in cadrul acestui

compartiment;

- compartimentele implicate in rezolvarea solicitărilor vor depune răspunsurile si in format

electronic ;

- punctul de documentare va completa registrul solicitărilor conform Legii 544 /2001 si in format electronic, impreună cu fisierele de răspuns si le va depune in directorul special creat de către Serviciul Informatică.

Asigurarea transparentei decizionale

- Punctul de documentare va inventaria si actualiza documentele care se publică din oficiu, in format electronic pentru publicarea pe web (HTML,etc.), in termen de cel mult 30 de zile de la ultima actualizare;

- Compartimentele responsabile cu crearea sau actualizarea acestor date vor fi instiintate in scris asupra obligatiilor ce le revin si vor fi obligate să furnizeze periodic documentele mentionate in format electronic, in termenul legal;

- Punctul de documentare verifică, organizează si integrează documentele primite astfel ca ele să poată fi publicate pe web, si le va actualiza la o locaţie comunicată de serviciul informatică;

- Serviciul informatică va asigura asistentă tehnică si /sau propune solutiile automate pentru

furnizarea acestor documente;

- Punctul de documentare va colabora cu Centrul de Relatii cu Publicul si cu compartimentele de resort pentru actualizarea si completarea formularelor existente pe pagina de web precum si a instructiunilor de completare a acestora, in conformitate cu cerintele Sistemului Electronic National si ale Legii 161 /2003. Aceste documente se vor regăsi si la Centrul de Relatii cu Publicul, pentru informarea si indrumarea cetătenilor;

- Punctul de documentare va informa, in scris, compartimentele implicate despre formularele si instructiunile de completare, acestea avand obligatia de a le actualiza si transmite, in format electronic, punctului de documentare pentru publicare.

- Persoana responsabilă pentru relatia cu societatea civilă va indeplini atributiile ce ii revin in

cadrul procedurilor referitoare la adoptarea/emiterea actelor administrative cu carcater

normativ, in conformitate cu prevederile Legii nr, 52/2003 privind transparenta decizională.

 

Îmbunătatirea imaginii primăriei si popularizarea evenimentelor socio-culturale

si a programelor primăriei

- Punctul de documentare asigură realizarea de pliante, brosuri, diplome si alte documentatii

necesare bunei desfăsurari a unor evenimente socio-culturale sau de popularizare a programelor primăriei, fie prin realizarea cu mijloacele tehnice proprii sau prin colaborarea cu firme specializate, conform legii;

- Pentru buna desfăsurare a acestei activităti, compartimentul de presă va fi anuntat in timp util (inainte cu cel putin 1 săptămană) asupra naturii evenimentului, datei, duratei, locului de

desfăsurare si a participantilor precum si cu privire la documentatiile necesare ce trebuie

pregătite, cu acordul sefilor ierarhici;

- Pentru popularizarea evenimentelor in mass-media, punctul de documentare va informa /invita presa si televiziunea si va pregăti anunturi care vor fi afisate pe site-ul primăriei;

- Programele primăriei vor fi popularizate prin pliante si brosuri (ex. Bugetul local, locuinte

pentru tineri, etc.) prin distribuirea acestora către presă, televiziune, la diferite institutii, agenti economici, pe stradă, cu ajutorul persoanelor beneficiare ale Legii 416, documente ce se vor regăsi si la Centrul de Relatii cu Publicul;

- Pentru realizarea articolelor de ziar, comunicatelor si a reportajelor, punctul de documentare va propune tematica, programul si documentele specifice precum si personalul necesar pentru buna derulare a acestor operatiuni;

- In cazul materialelor scrise (articolelor de ziar, comunicate, brosuri, pagini web,etc.), acestea vor fi scrise obligatoriu cu diacritice, punctul de documentare va verifica logica frazelor, claritatea si conciziunea textului, limbajul academic si vor avea obligatoriu viza conducerii;

- Punctul de documentare va asigura buna organizare a conferintelor de presă, prin anuntarea din timp a tematicii, pregătirea documentelor si a acreditărilor, precum si inregistrarea cu un reportofon adecvat (USB) pentru controlul ulterior;

- Intrebările adresate in timpul conferinţei de presă care nu au legătură cu tematica, vor fi notate si se va comunica un termen pentru comunicarea răspunsului, ce va fi in scris;

- Punctul de documentare sau responsabilul nu se substituie unui purtător de cuvant, ci asigura doar suportul tehnic pentru derularea in bune conditii a legăturilor cu mass-media.

Responsabilul punctului de documentare nu participă singur la conferintele de presă, ci doar ca insotitor al factorului /factorilor de decizie care reprezintă institutia;

- Responsabilul punctului de documentare nu reprezintă institutia decat in cazurile in care are imputernicire scrisă in acest sens, document ce va preciza tema pentru care reprezintă institutia, altfel, orice declaratie fiind făcută in nume propriu;

- Pentru dezvoltarea si imbunătătirea relatiilor de colaborare si prietenie cu alte localităti,

responsabilul punctului de documentare colaborează cu alte compartimente sau propune

realizarea de materiale informative si publicitare, prin mijloacele tehnice ale compartimentului sau prin achizitii, si asigură transmiterea lor celor interesati;

- Rezumatul si rezultatul vizitelor unor delegatii vor fi făcute publice prin anunturi in presă si in pagina de web.

 

Operarea poştei electronice

- Responsabilul punctului de documentare va informa mass-media asupra adresei de posta

electronică oficiale si a adresei web a primăriei care, incepand de la data prezentei, sunt:

www.sloboziail.ro  presa@sloboziail.ro

- Serviciul Informatică asigură buna functionare a serverului propriu. in cazul in care, din motive obiective (atacuri informatice, spam, virusi, avarii), serverul nu va fi disponibil, servicial informatică va restabili serviciile electronice in cel mai scurt timp posibil, si va informa conducerea asupra avariei, natura avariei si metoda de restabilire, iar in cazuri justificate, cu acordul conducerii, organismele abilitate in acest sens;

- Pentru cazurile de avarie se va utiliza adresa de posta electronică conslsil@xnet.ro

- Responsabilul punctului de documentare va instiinta seful Serviciului informatică asupra

anomaliilor intampinate in exploatarea postei electronice sau asupra mesajelor neeligibile

primite;

- Responsabilul punctului de documentare va asigura rolul de moderator al forumului electronic si va instiinta factorii responsabili (conducere, sefi de servicii si compartimente) asupra tematicilor si solicitărilor la care sunt necesare răspunsuri specifice;

- Conducerea institutiei sau sefii ierarhici pot dispune, in scris, rezolvarea altor sarcini de

serviciu, in concordantă cu pregătirea personalului, sau care au legatură cu obligatiile de bază ale punctului de documentare;

- Aceste activitati nu trebuie să afecteze realizarea obligatiilor de seviciu specificate in prezentul document, altfel responsabilul punctului de documentare va solicita sprijin constand in personal ajutător , materiale sau echipamente adecvate.

 

4.2 Reguli generale privind utilizarea tehnicii de calcul aflată în dotarea Primăriei

Municipiului Slobozia

Angajaţii Primăriei Slobozia au obligatia de a utiliza tehnica de calcul (calculatoare,

imprimante, copiatoare) din dotare numai in interes de serviciu, in scopul indeplinirii sarcinilor ce le-au fost atribuite, cu respectarea H.C.L. nr. 104/2005.

           Este interzisă permiterea accesului la tehnica de calcul a persoanelor din afara Aparatului de specialitate al Primariei Slobozia. In cazul aparitiei unor defectiuni in functionarea aparaturii, salariatii au obligatia de a anunta telefonic, personal sau in scris, membrii Serviciului Informatică, care vor face tot posibilul pentru remedierea acestora, astfel incat activitatea să nu fie perturbată.

          Este interzisă interventia din proprie initiativă asupra aparaturii sau modificarea setărilor stabilite de către Serviciul Informatică .

          Este interzisă instalarea oricăror programe sau aplicatii fără instiintarea si /sau acordul

specialistilor din cadrul Serviciului Informatică .

          Este interzisă instalarea programelor pentru care Primăria Slobozia nu a achizitionat licenţe.

         Este interzisă instalarea si utilizarea jocurilor pe calculator.

        Accesul la Internet, acolo unde este permis, se face numai in interes de serviciu. Este interzis accesul neautorizat la bazele de date, sau utilizarea altui nume de utilizator si parolă fără acceptul utilizatorului care are drept de acces; salariatii au obligatia de a păstra confidentialitatea propriilor parole de acces la diferite aplicatii.

           Este interzisă listarea sau copierea de documente in interes personal; in cazul documentelor de serviciu, se vor lista /copia minimum de pagini necesare, pentru a evita consumurile inutile de materiale consumabile (hartie, tonner) si suprasolicitarea aparaturii.

         Un act normativ se va lista o singură dată si va fi pus la dispozitia tuturor membrilor unui compartiment sau se va consulta direct pe calculator.

 

4.3 Reguli generale privind utilizarea telefoanelor mobile, fixe si a autoturismelor din dotare

Telefoanele mobile, fixe, precum si autoturismele din dotare se vor utiliza numai in interes de serviciu, cu respectarea prevederilor legale.

          Contravaloarea depăsirilor telefonice se va suporta de către fiecare salariat in parte (in cazul telefoanelor mobile) sau de către toti membrii unui compartiment care au acces la un telefon fix, prin grija Biroului Financiar-Contabilitate.

        Toate convorbirile internationale se vor consemna intr-un registru special destinat acestui scop, in care se va trece numele, functia, data, numărul de telefon si scopul convorbirii efectuate.

         Autoturismele din dotare se vor folosi numai in interes de serviciu si cu acceptul primarului sau al unuia dintre viceprimari.

 

4.4 Reguli generale privind circulatia si operarea documentelor în cadrul Primăriei

Municipiului Slobozia

Toate documentele care circulă in si /sau intre compartimente ale Primăriei Slobozia vor primi un număr de inregistrare din cadrul Programului electronic de urmărire a cererilor.

Intre compartimente documentele vor circula pe bază de semnatură de predare /primire, intr-un registru sau borderou, in care se va specifica numărul si data inregistrării documentului, data si ora primirii /predării, numele si semnătura, in clar, a celui care a primit documentul.

Pentru a avea o evidentă corectă a circulatiei documentelor, acestea vor circula fizic in acelasi timp in care vor circula si electronic. Se interzice trimiterea in operare a unui document pe calculator fără a fi trimis si fizic, sau invers.

Fiecare directie, serviciu, birou sau compartiment in parte, va stabili care este circuitul normal al oricărui tip de document, pentru a se elimina, pe cat posibil, intarzierea nejustificată a rezolvării unei probleme, cu respectarea reglementărilor legale in vigoare.

Circuitul unui tip de document se poate modifica, in functie de necesităti, de către fiecare compartiment sau directie in parte, prin stabilirea unor reguli interne, care vor fi aduse la cunostintă tuturor celor implicati in rezolvarea problemei respective.

Salariatii Primăriei Slobozia au obligatia de a rezolva problemele specifice si de a răspunde solicitărilor petentilor in termenele de rezolvare stabilite.

Notele interne, transmise intre diferite compartimente, au termen de răspuns 24 ore de la data primirii.

Manuirea si păstrarea sigiliilor care se aplică pe documente, folosite de Consiliul Local al Municipiului, Directiile si Serviciile de specialitate si Primarul Municipiului Slobozia, se vor face numai de către functionarii publici imputerniciti.

Inregistrarea documentelor se va realiza numai de către salariati anume desemnati si instruiti in acest scop.

 

CAPITOLUL 5 - STANDARDELE DE MANAGEMENT/CONTROL INTERN

 

Art. 12 Se aprobă standardele de management /control intern la Primăria Municipiului Slobozia, avand in vedere o nouă abordare a controlului intern, astfel acquis-ul comunitar in domeniul controlului intern este alcătuit, in mare masură, din principii generale de buna practică, acceptate pe plan international si in Uniunea Europeană.

In contextul principiilor generale de bună practică care compun acquis-ul comunitar,

controlului i se asociază o acceptiune mult mai largă, acesta fiind privit ca o functie managerială, si un ca o operatiune de verificare. Prin functia de control, managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care le-au determinat si dispune măsurile corective sau preventive ce se impun.

 

Obiectivele Primăriei Municipiului Slobozia pot fi grupate in trei categorii:

1) Eficacitatea si eficienta functionării, această categorie cuprinde obiectivele legate de

scopurile entitătii publice si de utilizarea eficientă a resurselor. De asemenea, sunt incluse si

obiectivele privind protejarea resurselor institutiei de utilizare inadecvată sau de pierderi, ca

si identificarea si gestionarea pasivelor.

2) Fiabilitatea informatiilor interne si externe, această categorie include obiectivele legate

de tinerea unei contabilităti adecvate, ca si de fiabilitatea informatiilor utilizate in institutie

sau difuzate către terti. De asemenea, in această categorie sunt incluse si obiectivele privind

protejarea documentelor impotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei si

distorsionarea rezultatelor.

3) Conformitatea cu legile, regulamentele si politicile interne, această categorie cuprinde obiective legate de asigurarea că activitătile Primăriei Municipiului Slobozia se desfăsoară in conformitate cu obligatiile impuse de lege si de regulamente, precum si cu respectarea politicilor interne.

Controlul este prezent pe toate structurile ierarhice ale Primăriei Municipiului Slobozia si se manifestă sub forma: autocontrolului, controlului in lant (pe faze ale procesului) si controlului ierarhic.

Din punct de vedere al momentului in care se exercită, controlul este concomitent (operativ), ex-ante {feed-forward} si ex-post (feed-back).

Printre activitătile de control curente se regăsesc: observarea, compararea, aprobarea, raportarea, coordonarea, verificarea, analiza, autorizarea, supervizarea, examinarea, separarea functiunilor si monitorizarea.

In afara activitătilor de control integrate in linia de management, pot fi organizate controale specializate, efectuate de componente structurate anume constituite (comisii, compartimente de control etc), a căror activitate se desfăsoară in baza unui plan conceput prin luarea in considerare a riscurilor.

Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor si procedurilor concepute si implementate de către sistemul de management, in vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor Primăriei Municipiului Slobozia intr-un mod economic, eficient si eficace; cu respectarea regulilor externei a politicilor si regulilor managementului; protejarea bunurilor si a informatiilor; prevenirea si depistarea fraudelor si greselilor; calitatea documentelor de contabilitate si producerea in timp util de informatii de incredere, referitoare la segmentul financiar si de management.

La elaborarea standardelor interne ale Primăriei Municipiului Slobozia s-a tinut cont de experienta in domeniu a Comisiei Europene, INTOSAI, Comitetului Entitătilor publice de

Sponsorizare a Comisiei Treadway, Institutului Canadian al Contabililor Autorizati.

Standardele sunt grupate in cadrul a cinci elemente-cheie ale controlului managerial:

1. Mediul de control, acesta grupează problemele legate de organizare, managementul

resurselor umane, etica, deontologie si integritate.

2. Performanta si managementul riscurilor, acest element subsumează problematica

managementului legata de fixarea obiectivelor, planificare (planificarea multianuală),

programare (planul de management) si performanta (monitorizarea performantei).

3. Informarea si comunicarea, in aceasta sectiune sunt grupate problemele ce tin de crearea

unui sistem informational adecvat si a unui sistem de rapoarte privind executia planului de

management, a bugetului, a utilizării resurselor, semnalarea abaterilor. De asemenea,

conservarea si arhivarea documentelor trebuie avută in vedere.

4. Activitati de control, standardele subsumate acestui element-cheie al controlului

managerial se focalizează asupra: documentării procedurilor; continuitătii operatiunilor;

inregistrării exceptiilor (abaterilor de proceduri); separării atributiilor; supravegherii (monitorizării) etc.

5. Auditarea si evaluarea, această problematică priveste dezvoltarea capacitătii de evaluare a controlului managerial, in scopul asigurării continuitătii procesului de perfectionare a

acestuia.

Fiecare standard este structurat pe 3 componente:

a) Descrierea standardului - prezintă trăsăturile definitorii ale domeniului de management la

care se referă standardul, domeniu fixat prin titlul acestuia;

b) Cerinte generale - anuntă directiile determinante in care trebuie actionat, in vederea

respectării standardului;

c) Referinte principale - listează actele normative reprezentative, care cuprind prevederi

aplicabile standardului.

LISTA STANDARDELOR

- Mediul de control

Standardul 1 - ETICA, INTEGRITATEA

Standardul 2 - ATRIBUTII, FUNCTII, SARCINI

Standardul 3 - COMPETENTA, PERFORMANTA

Standardul 4 - FUNCTII SENSIBILE

Standardul 5 - DELEGAREA

Standardul 6 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

- Performante si managementul riscului

STANDARDUL 7 - OBIECTIVE

Standardul 8 - PLANIFICAREA

Standardul 9 - COORDONAREA

Standardul 10 - MONITORIZAREA PERFORMANTELOR

Standardul 11 - MANAGEMENTUL RISCULUI

STANDARDUL 12 - INFORMAREA

Standardul 13 - COMUNICAREA

Standardul 14 – CORESPONDENTA

Standardul 15 - IP0TEZE, REEVALUĂRI

- Informarea si comunicarea

Standardul 16 - SEMNALAREA NEREGULARITĂTILOR

- Activităţi de control

STANDARDUL 17 - PROCEDURI

Standardul 18 - SEPARAREA ATRIBUTIILOR

Standardul 19 - SUPRAVEGHEREA

Standardul 20 - GESTIONAREA ABATERILOR

Standardul 21 - CONTINUITATEA ACTIVITĂTII

Standardul 22 - STRATEGII DE CONTROL

Standardul 23 - ACCESUL LA RESURSE

- Auditarea si evaluarea

Standardul 24 - VERIFICAREA SI EVALUAREA CONTROLULUI

Standardul 25 - AUDITUL INTERN

 

Standardul 1 - ETICA, INTEGRITATEA

Primăria Municipiului Slobozia asigură conditiile necesare cunoasterii, de către angajati, a reglementărilor care guvernează comportamentul acestora si neregulile.

1.2. Cerinte generale

Managerul si salariatii trebuie să aibă un nivel corespunzător de integritate profesională si

personală si să fie constienti de importanta activitătii pe care o desfăsoară;

Managerul, prin deciziile sale si exemplul personal, sprijină si promovează valorile etice si

integritatea profesională si personală a salariatilor. Deciziile si exemplul personal trebuie să reflecte:

valorificarea transparentei si probitatii in activitate;

valorificarea competentei profesionale;

initiativă prin exemplu;

conformitatea cu legile, regulamentele, regulile si politicile specifice;

• respectarea confidentialitătii informatiilor;

• tratamentul echitabil si respectarea indivizilor;

• relatiile loiale cu colaboratorii;

• caracterul complet si exact al operatiilor si documentatiilor;

• modul profesional de abordare a informatiilor financiare;

Salariatii manifestă acel comportament si dezvoltă acele actiuni percepute ca etice in Primăria Municipiului Slobozia, astfel încât managerul si salariatii au o abordare pozitivă fată de controlul financiar, a cărui funcţionare o sprijină.

 

Standardul 2 - ATRIBUTII, FUNCTII, SARCINI

2.1. Descrierea standardului

Primăria Municipiului Slobozia transmite angajatilor si actualizează permanent:

• documentul privind misiunea Primăria Municipiului Slobozia ;

• regulamentele interne;

• fisa postului (functiei).

2.2. Cerinte generale

Atributiile Primăriei Municipiului Slobozia pot fi realizate numai dacă sunt cunoscute de

salariati si acestia actionează concertat;

Fiecare salariat are un rol bine definit in Primăria Municipiului Slobozia, stabilit prin fisa

postului;

Sarcinile sunt incredintate si rezultatele sunt comunicate numai in raportul manager - salariat - manager (sef - subaltern - sef);

Managerii trebuie să identifice sarcinile in realizarea cărora salariatii pot fi expusi unor situatii dificile si care influentează in mod negativ managementul entitătii;

Managerul trebuie să sustină salariatul in indeplinirea sarcinilor sale.

 

Standard 3 - COMPETENTĂ, PERFORMANTĂ

3.1. Descrierea standardului

Managerul asigură ocuparea posturilor de către persoane competente, cărora le incredintează sarcini potrivit competentelor si asigură conditii pentru dezvoltarea capacitătii profesionale a salariatului.

3.2. Cerinte generale

Managerul si salariatii au acele cunostinte, abilităti si experienta care fac posibilă indeplinirea eficientă si efectivă a sarcinilor;

Competenta angajatilor si sarcinile incredintate trebuie să se afle in echilibru permanent stabil.

Actiuni pentru asigurarea acestuia:

• definirea cunostintelor si deprinderilor necesare pentru fiecare loc de muncă;

• conducerea interviurilor de recrutare, pe bază unui document de evaluare definit;

• identificarea planului de pregătire de bază a noului angajat, inca din timpul procesului de

recrutare;

• revederea necesitătilor de pregatire, in contextul evaluării anuale a angajatilor si urmărirea

evolutiei carierei;

asigurarea faptului că necesitătile de pregătire identificate sunt satisfăcute;

dezvoltarea capacitătii interne de pregatire,

definirea politicii de pregătire/mobilitate;

Performantele angajatilor se evaluează cel putin o dată pe an si sunt discutate cu acestia de

către realizatorul raportului;

Competenta si performanta trebuie sustinute de instrumente adecvate, care includ tehnica de calcul, software-urile, brevetele, metodele de lucru etc;

Nivelul de competentă necesar este cel care constituie premisa performantei.

Salariatii Primăriei Municipiului Slobozia trebuie să aibă cunostintele profesionale, competentele, atributiile si instrumentele necesare pentru a contribui la realizarea obiectului de activitate al Primăriei Municipiului Slobozia .

Formarea profesională poate fi axată pe acele competente care favorizează performantele

individuale si pe abilitătile interpersonale care vizează luarea deciziilor si invătarea in grup.

 

Standard 4 – FUNCŢII SENSIBILE

4.1. Descrierea standardului

Primăria Municipiului Slobozia identifică functiile considerate ca fiind sensibile si stabileste o

politică adecvată de rotatie a salariatilor care ocupă astfel de functii.

4.2. Cerinte generale

In cadrul Primăriei Municipiului Slobozia se intocmesc următoarele documente:

• inventarul functiilor sensibile;

• lista cu salariatii care ocupa functii sensibile;

• planul pentru asigurarea rotatiei salariatilor din functii sensibile, astfel incat un salariat să

nu activeze intr-o astfel de functie, de regulă, mai mult de 5 ani;

In inventarul functiilor sensibile sunt reflectate, de regulă, acele functii care prezintă risc

semnificativ in raport cu obiectivele;

Rotatia personalului se face cu efect minim asupra activitătii Primăriei Municipiului Slobozia si a salariatilor.

 

 

 

Standard 5 - DELEGAREA

5.1. Descrierea standardului

Managerul stabileste, in scris, limitele competentelor si responsabilitătilor pe care le delegă.

5.2. Cerinte generale

Delegarea de competentă se face tinand cont de impartialitatea deciziilor ce urmează a fi luate de persoanele delegate si de riscurile asociate acestor decizii;

Salariatul delegat trebuie să aibă cunostintă, experienta si capacitatea necesară efectuării actului de autoritate incredintat;

Asumarea responsabilitătii, de către salariatul delegat, se confirmă prin semnătură;

Subdelegarea este posibilă cu acordul managerului;

Delegarea de competentă nu exonerează pe manager de responsabilitate.

 

Standard 6 - STRUCTURĂ ORGANIZATORICA

6.1. Descrierea standardului

Primăria Municipiului Slobozia defineste propria structură organizatorică, competentele,

responsabilitătile, sarcinile si obligatia de a raporta pentru fiecare componentă structurală, si

informează in scris salariatii.

6.2. Cerinte generale

Competenta, responsabilitatea, sarcina si obligatia de a raporta sunt atribute asociate postului; acestea trebuie să fie clare, coerente si să reflecte elementele avute in vedere pentru realizarea obiectivelor Primăriei Municipiului Slobozia ;

Competenta constituie capacitatea de a lua decizii, in limite definite, pentru realizarea

activitătilor specifice postului;

Responsabilitatea reprezintă obligatia de a indeplini sarcinile si se inscrie in limitele ariei de

competentă;

Raportarea reprezintă obligatia de a informa asupra indeplinirii sarcinilor.

 

Standard 7 - OBIECTIVE

7.1. Descrierea standardului

Primăria Municipiului Slobozia trebuie să definească obiectivele determinante, legate de

scopurile entitătii, precum si cele complementare, legate de fiabilitatea informatiilor, conformitatea cu legile, regulamentele si politicile interne si să comunice obiectivele definite tuturor salariatilor si tertilor interesati

7.2. Cerinte generale

Obiectivele generale sunt concordante cu misiunea entitătii publice;

Primăria Municipiului Slobozia transpune obiectivele generale in obiective specifice si in

rezultate asteptate pentru fiecare activitate si le comunică personalului;

Obiectivele trebuie astfel definite incat să răspundă pachetului de cerinţe "S.M.A.R.T.";

S - Precise (in limba engleză: Specific); M - Măsurabile si verificabile (in limba engleză:

Measurable and verifiable); A - Necesare (in limba engleză: Appropriate); R - Realiste (in limba engleză: Realistic); T - Cu termen de realizare (in limba engleză: Time - dependent);

Fixarea obiectivelor reprezintă atributul managementului, iar responsabilitatea realizării

acestora revine atat managementului, cat si salariatilor;

Multitudinea si complexitatea obiectivelor impune utilizarea unor criterii diverse de grupare, cu scopul de a facilita concretizarea responsabilitătilor, răspunderilor, de a asigura operativitate in cunoasterea rezultatelor etc.

Obiectivele generale ale Primăriei Municipiului Slobozia se referă la realizarea unor servicii

publice de bună calitate, in conditii de eficientă si eficacitate maximă, astfel cum sunt prezentate aceste obiective in actul normativ care reglementează organizarea si functionarea entitătii publice.

 

Standard 8 - PLANIFICAREA

8.1. Descrierea standardului

Primăria Municipiului Slobozia intocmeste planuri prin care se pun in concordantă activitătile

necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat astfel incat riscurile de a un realiza obiectivele să fie minime.

8.2. Cerinte generale

Planificarea este una din functiile esentiale ale managementului;

Planificarea se referă la repartizarea resurselor, pornind de la stabilirea nevoilor pentru

realizarea obiectivelor. Avand in vedere caracterul limitat al resurselor, repartizarea acestora necesită decizii cu privire la cel mai bun mod de alocare;

Planificarea este un proces continuu, ceea ce imprimă planului un caracter dinamic. Schimbarea obiectivelor, resurselor sau altor elemente ale procesului de fundamentare impune actualizarea planului;

Gradul de structurare a procesului de planificare, de detaliere a planurilor, variază in functie de diversi factori, precum: mărimea Primăriei Municipiului Slobozia, structura decizională a acesteia, necesitatea aprobării formale a unor activităti, etc.

După orizontul de timp la care se referă, in general, se elaborează:

• planuri anuale;

• planuri multianuale;

Specific planificării multianuale, este stabilirea unei succesiuni de măsuri ce trebuie luate pentru atingerea obiectivelor.

Controlul este un mecanism necesar in raport cu planificarea, in sensul existentei unui set clar de instrumente de măsurare care să poată indica - pe de o parte - care este progresul in realizarea obiectivelor si, pe de altă parte, actiunile corective, atunci cand este necesar.

 

Standard 9 – COORDONAREA

9.1. Descrierea standardului.

Pentru atingerea obiectivelor, deciziile si actiunile componentelor structurale ale Primăriei

Municipiului Slobozia trebuie coordonate, in scopul asigurării convergentei si coerentei acestora.

9.2. Cerinţe generale

Managementul asigură coordonarea deciziilor si actiunilor compartimentelor structurale ale

Primăriei Municipiului Slobozia ;

Atunci cand necesitătile o impun, se pot organiza structuri specializate, care să sprijine

managementul in activitatea de coordonare;

Coordonarea influentează decisiv rezultatele interactiunii dintre salariati in cadrul raporturilor

profesionale;

Salariatii trebuie să tină cont de consecintele deciziilor lor si ale actiunilor lor asupra intregii

entităti publice;

Coordonarea eficientă presupune consultări prealabile, atat in cadrul structurilor unei entităti

publice, cat si intre structurile respective.

 

Standard 10 - MONITORIZAREA PERFORMANŢELOR

10.1. Descrierea standardului

Primăria Municipiului Slobozia asigură, pentru fiecare politică si activitate, monitorizarea

performantelor, utilizand indicatori cantitativi si calitativi relevanti, inclusiv cu privire la

economicitate, eficientă si eficacitate.

10.2. Cerinte generale

Managementul trebuie să primească sistematic raportări asupra desfăsurării activitătii entitătii publice;

Managementul evaluează performantele, constatand eventualele abateri de la obiective, in

scopul luării măsurilor corective ce se impun;

Sistemul de monitorizare a performantei este influentat de mărimea si natura Primăriei

Municipiului Slobozia, de modificarea/schimbarea obiectivelor si/sau a indicatorilor, de modul de acces al salariatilor la informatii.

Monitorizarea performantelor - supraveghere, urmărire, de către aparatul de conducere al

Primăriei Municipiului Slobozia, prin intermediul unor indicatori relevanti, a performantelor activitătii aflate in coordonare.

 

Standard 11 - MANAGEMENTUL RISCULUI

11.1. Descrierea standardului

Primăria Municipiului Slobozia analizează sistematic, cel putin o dată pe an, riscurile legate de desfăsurarea activitătilor sale, elaborează planuri corespunzătoare, in directia limitării posibilelor consecinte ale acestor riscuri, si numeste salariatii responsabili in aplicarea planurilor respective.

11.2. Cerinte generale

Orice actiune sau inactiune prezintă un risc de nerealizare a obiectivelor;

Riscurile sunt acceptabile, dacă măsurile care vizează evitarea acestora nu se justifică in plan financiar;

Riscurile semnificative apar si se dezvoltă in special ca urmare a:

managementului inadecvat al raporturilor dintre Primăria Municipiului Slobozia si mediile

in care aceasta actionează;

unor sisteme de conducere centralizate excesiv;

Un sistem de control intern eficient presupune implementarea in Primăria Municipiului

Slobozia a managementului riscurilor;

Managerul are obligatia creării si mentinerii unui sistem de control intern sănătos, in principal, prin:

• identificarea riscurilor majore ce pot afecta eficacitatea si eficienta operatiunilor,

respectarea regulilor si regulamentelor, increderea in informattile financiare si de

management intern si extern, protejarea bunurilor, prevenirea si descoperirea fraudelor;

definirea nivelului acceptabil de expunere la aceste riscuri;

evaluarea probabilitătii ca riscul să se materializeze si a mărimii impactului acestuia;

monitorizarea si evaluarea riscurilor si a gradului de adecvare a controalelor interne la

gestionarea riscurilor;

verificarea raportării executiei bugetului, inclusiv a celui pe programe.

Managementul riscului - metodologie ce vizează asigurarea unui control global al riscului si

permite mentinerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru entitatea publică, cu costura minime.

Managementul riscului cuprinde o gamă largă de activităti riguros definite si organizate,

plecand de la conditiile de existentă si obiectivele fundamentale ale Primăriei Municipiului Slobozia, precum si analiza factorilor de risc intr-o conceptie de functionare optimă si eficientă.

 

Standard 12 - INFORMAREA

12.1. Descrierea standardului

Primăria Municipiului Slobozia stabileste tipurile de informatii, continutul, calitatea, frecventa,

sursele si destinatarii acestora, astfel incat managerii si salariaŃii, prin primirea si transmiterea informatiilor, să-si poată indeplini sarcinile.

12.2. Cerinte generale

Informatia este indispensabilă unui management sănătos, unei monitorizări eficace, identificării situatiilor de risc in faze anterioare ale manifestării acestora;

Cultura Primăriei Municipiului Slobozia are o incidentă majoră asupra cantitătii, naturii si

fiabilitătii informatiilor, ca si in ceea ce priveste lărgirea gamei acestora in domeniul valorilor etice, politicii, puterii, responsabilitătilor si obligatiilor de raportare, obiectivelor entitătii publice, planurilor etc.;

Informatia trebuie să fie corectă, credibilă, clară, completă, oportună, utilă, usor de inteles si

receptat;

Informatia trebuie să beneficieze de o circulatie rapidă, in toate sensurile, inclusiv in si din

exterior.

 

 

 

 

Standard 13 – COMUNICAREA

13.1. Descrierea standardului

Primăria Municipiului Slobozia trebuie să dezvolte un sistem eficient de comunicare internă si

externă, care să asigure o difuzare rapidă, fluentă si precisă a informatiilor, astfel incat acestea să ajungă, complete si la timp, la utilizatori.

13.2. Cerinte generale

Managerul asigură functionarea unui sistem eficient de comunicare;

Prin componentele sale, sistemul de comunicare serveste scopurilor utilizatorilor;

Sistemul de comunicare trebuie să fie flexibil si rapid, atat in interiorul Primăriei Municipiului

Slobozia, cat si intre aceasta si mediul extern;

Procesul de comunicare trebuie să fie adaptat la capacitatea utilizatorilor, in ceea ce priveste prelucrarea informatiilor si achitarea de responsabilităti in materie de comunicare.

 

Standard 14 - CORESPONDENŢA SI ARHIVAREA

14.1. Descrierea standardului

Primăria Municipiului Slobozia organizează primirea/expedierea, inregistrarea si arhivarea

corespondentei astfel incat sistemul să fie accesibil managerului, angajatilor si tertilor interesati cu abilitare in domeniu.

14.2. Cerinte generale

Corespondenta trebuie să fie purtătoarea unor informatii utile in interiorul si in exteriorul

Primăriei Municipiului Slobozia ;

Corespondenta utilizează purtători diferiti ai informatiei (hartie, benzi magnetice, floppy, C.D.,etc.) si se realizează prin mijloace diferite (curier, postă, postă electronică, fax etc);

Ponderea in care Primăria Municipiului Slobozia utilizează unul sau altul dintre purtători si

apelează la unul sau altul dintre mijloacele de realizare a corespondentei este determinată de o serie de factori, cum ar fi: gradul de dotare internă si/sau al tertilor, nivelul de pregătire al salariatilor, urgentă, distantă, cost, sigurantă, restrictii din reglementări, etc;

In functie de tipul de purtător si mijlocul de realizare utilizat cu privire la corespondentă,

Operatiunile de intrare/iesire, inregistrare si stocare trebuie adaptate corespunzător, pe baza unor planuri elaborate in acest sens, astfel incat, pentru fiecare caz, să poată fi reflectate cerintele majore privind;

asigurarea primirii, respectiv expedierii corespondentei;

confirmarea primirii/expedierii corespondentei;

stocarea (arhivarea) corespondentei;

accesul la corespondenta realizată.

 

Standard 15 - IPOTEZE, REEVALUĂRI

15.1. Descrierea standardului

Fixarea obiectivelor ia in considerare ipoteze acceptate constient, prin consens. Modificarea

ipotezelor, ca urmare a transformării mediului, impune reevaluarea obiectivelor.

15.2. Cerinte generate

Ipotezele se formulează in legatură cu obiectivele ce urmează a fi realizate si stau la baza fixării acestora;

Salariatii implicati in realizarea unui obiectiv trebuie să fie constienti de ipotezele formulate si

acceptate in legatură cu obiectivul in cauză;

Ipotezele de care salariatii nu sunt constienti reprezintă un obstacol in capacitatea de adaptare;

Reevaluări ale nevoilor de informare - concretizate in schimbări in ceea ce priveste informatiile necesar a fi colectate, in modul de colectare, in continutul rapoartelor sau sistemelor de informatii conexe - trebuie efectuate dacă se modifică ipotezele ce au stat la baza obiectivelor.

 

 

 

Standard 16 - SEMNALAREA NEREGULARITĂŢILOR

16.1 Descrierea standardului

Salariatii, deosebit de comunicările pe care le realizează in legătură cu atingerea obiectivelor fată de care sunt responsabili, au si posibilitatea ca, pe baza unor proceduri distincte, să semnaleze neregularităti, fără ca astfel de semnalări să atragă un tratament inechitabil sau discriminatoriu fată de salariatul care se conformează unor astfel de proceduri.

16.2. Cerinte generale

Managerii trebuie să stabilească si să comunice salariatilor procedurile corespunzătoare,

aplicabile in cazul semnalării unor neregularităti;

Managerii au obligatia să intreprindă cercetările adecvate, in scopul elucidării celor semnalate si, dacă este cazul, să ia măsurile ce se impun;

Salariatii care semnalează, conform procedurilor, neregularităti, de care, direct sau indirect, au cunostintă, vor fi protejati impotriva oricăror discriminări;

Semnalarea neregularitătilor trebuie să aibă un caracter transparent pentru eliminarea

suspiciunii de delatiune;

Managerul trebuie să promoveze respectul fată de lege si spiritul de incredere.

Realizarea acestui standard este un demers managerial extrem de dificil, in contextul aplicării valorilor culturii increderii si al asigurării unul mediu de moralitate in cadrul Primăriei Municipiului Slobozia, dat fiind riscul de percepere a standardului ca fiind la interfată cu delatiunea. Pentru ca acest risc să fie limitat, trebuie cultivat un sistem de valori bazat pe intelegerea faptului că, in cadrul Primăriei Municipiului Slobozia, toti salariatii exercită diverse nivele de management si că au, in mod esential, aceleasi obiective:

• de a realiza servicii publice de bună calitate, cu costuri minime, necesare contribuabilului;

• păstrarea locurilor de muncă.

Angajatilor le revine sarcina ca, in cazul identificării unor dovezi in ceea ce priveste existenta

unor posibile fraude, coruptie sau orice altă activitate ce poate afecta in sens negativ interesele majore ale Primăriei Municipiului Slobozia, care depăsesc nivelul de competentă al managementului propriu, sau in cazul in care sunt implicate nivele ale acestuia, să aducă respectivele dovezi la cunostinta organelor abilitate ale statului. In nici un caz un salariat care descoperă dovezi de acest gen si actionează pentru scoaterea lor la lumină nu trebuie sanctionat, si nici recompensat. Actiunea sa trebuie privită ca exercitarea unei indatoriri profesionale.

Realizarea in practică a acestui standard se face si cu ajutorul fisei postului.

 

Standard 17 - PROCEDURI

17.1. Descrierea standardului

Pentru activitatile din cadrul Primăriei Municipiului Slobozia si, in special, pentru operatiunile

economice, aceasta elaborează proceduri scrise, care se comunică tuturor salariatilor implicati.

17.2. Cerinte generale

Primăria Municipiului Slobozia trebuie să se asigure că, pentru orice actiune si/sau eveniment semnificativ, există o documentatie adecvată si că operatiunile sunt consemnate in documente;

Documentatia trebuie să fie completă, precisă si să corespundă structurilor si politicilor

Primăriei Municipiului Slobozia ;

Documentatia cuprinde, politici administrative, manuale, instructiuni operationale, check-listsuri sau alte forme de prezentare a procedurilor;

Documentatia trebuie să fie actualizată, utilă, precisă, usor de examinat, disponibilă si

accesibilă managerului, salariatilor, precum si tertilor, dacă este cazul;

Documentatia asigură continuitatea activitătii, in pofida fluctuatiei de personal;

Lipsa documentatiei, caracterul incomplet si /sau neactualizarea acesteia constituie riscuri in

realizarea obiectivelor;

Intocmirea si urmărirea executării graficului de circulatie a documentelor trebuie sa existe la fiecare nivel de responsabilitate din Primăria Municipiului Slobozia .

Există două acceptiuni cu privire la proceduri:

aceea a procedurilor gen norme metodologice, precizări si instructiuni, elaborate de către

entitatea publică pentru organizarea aplicării unor reglementări de rang superior, aprobate

de către conducătorul entitătii publice sau chiar de către Guvern

• aceea a metodelor de lucru si a procedurilor scrise, formalizate - care constituie obiectul

acestui standard - specifice pentru fiecare entitate publică, referitoare la activitătile acesteia.

Procedurile trebuie să fie:

- scrise, respectiv formalizate. Cunostintele individuale si colective trebuie stocate si puse

in ordinea care corespunde scopurilor entitătii publice;

- simple si specifice. Procedurile scrise se constituie in instrument de lucru, pentru ca

executantii să cunoască normele legale ce trebuie respectate, pentru fiecare domeniu al

entitătii publice;

- actualizate in mod permanent, in functie de evolutia reglementărilor in materie;

- aduse la cunostinta executantilor.

 

Standard 18 - SEPARAREA ATRIBUŢIILOR

18.1. Descrierea standardului

Elementele operationale, si financiare ale fiecărei actiuni sunt efectuate de persoane independente una fată de cealaltă, respectiv functiile de initiere si verificare trebuie să fie separate.

18.2. Cerinte generale

Separarea atributiilor si responsabilitătilor este una dintre modalitătile prin care se reduce riscul de eroare, fraudă, incălcare a legislatiei, precum si riscul de a nu putea detecta aceste probleme;

Prin separarea atributiilor se creează conditiile ca nici o persoană sau compartiment să nu poată controla toate etapele importante ale unei operatiuni sau ale unui eveniment;

Separarea atributiilor si responsabilitătilor intre mai multe persoane creează premisele unui

echilibru eficace al puterilor.

 

Standard 19 – SUPRAVEGHEREA

19.1. Descrierea standardului

Primăria Municipiului Slobozia asigură măsuri de supraveghere adecvate a operatiunilor, pe

baza unor proceduri prestabilite, inclusiv prin control ex-post, in scopul realizării in mod eficace a acestora.

19.2. Cerinte generale

Managerul trebuie să monitorizeze efectuarea controalelor de supraveghere, pentru a se asegura că procedurile sunt respectate de către salariati in mod efectiv si continuu;

Controalele de supraveghere implică revizuiri in ceea ce priveste munca depusă de salariati,

rapoarte despre exceptii, testări prin sondaje sau orice alte modalităti care confirmă respectarea procedurilor;

Managerul verifică si aprobă munca salariatilor, dă instructiunile necesare pentru a minimiza

erorile, a elimina frauda, a respecta legislatia si pentru a veghea asupra intelegerii si aplicării

instructiunilor;

Supravegherea activitătilor este adecvată, in măsura in care:

• fiecarui salariat i se comunică atributiile, responsabilitătile si limitele de competente atribuite;

se evaluează sistematic muncă fiecărui salariat;

se aprobă rezultatele muncii obtinute in diverse etape ale realizării operatiunii.

Managementul are datoria de a stabili, pentru fiecare nivel de organizare, atributiile ce ii revin

pe linia supravegherii curente a activitătii, conditie de exercitare a acesteia si răspunderile si, de asemenea, să initieze, să aplice si să dezvolte forme de control (supraveghere) flexibile si eficiente, bazate cu deosebire pe autocontrolul, controlul mutual si controlul ierarhic al salariatilor.

 

Standard 20 - GESTIONAREA ABATERILOR

20.1 Descrierea standardului

Primăria Municipiului Slobozia se asigură că, pentru toate situatiile in care, datorită unor

circumstante deosebite, apar abateri fată de politicile sau procedurile stabilite, se intocmesc documente adecvate, aprobate la un nivel corespunzator, inainte de efectuarea operatiunilor.

20.2. Cerinte generale

In derularea actiunilor pot apărea circumstante deosebite, care nu au putut fi anticipate si care induc abateri ce nu permit derularea tranzactiilor prin procedurile existente;

Abaterile de la procedurile existente trebuie să fie documentate si justificate, in vederea

prezentării spre aprobare;

Este necesară analiza periodică a circumstantelor si a modului cum au fost gestionate actiunile, in vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor, ce urmează a fi formalizate.

 

Standard 21 - CONTINUITATEA ACTIVITĂŢII

21.1. Descrierea standardului

Primăria Municipiului Slobozia asigură măsurile corespunzatoare pentru ca activitatea acesteia să poată continua in orice moment, in toate imprejurările si in toate planurile, cu deosebire in cel economico-financiar.

21.2. Cerinte generale

Primăria Municipiului Slobozia este o organizatie a cărei activitate trebuie să se deruleze

continuu, prin structurile componente. Eventuala intrerupere a activitătii acesteia afectează atingerea obiectivelor propuse;

Situatii diferite, care afectează continuitatea activitătii: mobilitatea salariatilor; defectiuni ale

echipamentelor din dotare; disfunctionalităti produse de unii prestatori de servicii; schimbări de proceduri etc.;

Pentru fiecare din situatiile care apar, Primăria Municipiului Slobozia trebuie să actioneze in

vederea asigurării continuitătii, prin diverse măsuri, de exemplu:

angajarea de personal in locul celor pensionati sau plecati din Primăria Municipiului

Slobozia din alte considerente;

delegarea, in cazul absentei temporare (concedii, plecări in misiune, etc.);

contracte de service pentru intretinerea echipamentelor din dotare;

contracte de achizitii pentru inlocuirea unor echipamente din dotare;

Existenta inventarului situatiilor care pot conduce la discontinuităti in activitate si a măsurilor

care să prevină aparitia lor.

 

Standard 22 - STRATEGII DE CONTROL

22.1. Descrierea standardului

Primăria Municipiului Slobozia construieste politici adecvate strategiilor de control si

programelor concepute pentru atingerea obiectivelor si mentinerea in echilibru a acestor strategii.

22.2. Cerinte generale

Există un raport de interdependentă intre strategiile, politicile si programele elaborate pentru

atingerea obiectivelor si strategiile de control. Fără o strategie de control adecvată, creste riscul de manifestare a abaterilor de la strategia, politică si programele Primăria Municipiului Slobozia si, deci, al nerealizării obiectivelor la nivelul exigentelor preconizate;

Strategiile de control sunt cu atat mai complexe si mai laborioase cu cat fundamentarea si

realizarea obiectivelor entitătii publice sunt mai complexe si mai dificile;

Strategiile de control se supun conceptului de strategie, in general, acestea necesitand studii, in vederea stabilirii obiectivelor de control, a resurselor necesare, a pregătirii personalului de control, a imbunătătirii metodelor si procedurilor de control, a modului de evaluare a controalelor etc.;

Strategiile de control se referă si la tipurile de control aplicabile situatiei. In paleta largă a

modalitătilor de control si a criteriilor de clasificare a acestora, regăsim:

• activităti de control: observatia; compararea; aprobarea; comunicarea rapoartelor;

coordonarea; verificarea; analiza; autorizarea; supervizarea; examinarea; monitorizarea etc.;

• clasificarea controlului in functie de modul de cuprindere a obiectivelor: control total;

control selectiv (prin sondaj);

• clasificarea controlului in functie de scopul urmărit: control de conformitate; control de

perfectionare; control de adaptare, etc;

• clasificarea controlului in functie de apartenenta organelor de control: control propriu;

control exterior;

• clasificarea controlului in functie de executanti: autocontrol; control mutual; control

ierarhic; control de specialitate;

• clasificarea controlului in functie de modul de executie: control direct; control indirect;

control incrucisat;

• clasificarea controlului in functie de baza normativă: control normativ; control practic;

control teoretic;

clasificarea controlului in functie de interesul entitătii: control pentru sine; control pentru

altii;

clasificarea controlului in functie de orientarea sa: control tematic; control nedirijat;

• clasificarea controlului in functie de momentul efectuării acestuia: control ex-ante; control

concomitent; control ex-post.

Standard 23 - ACCESUL LA RESURSE

23.1. Descrierea standardului

Managerul stabileste, prin emiterea de documente de autorizare, persoanele care au acces la resursele materiale, financiare si informationale ale entitătii publice si numeste persoanele responsabile pentru protejarea si folosirea corectă a acestor resurse.

23.2. Cerinte generale

Restrangerea accesului, la resurse reduce riscul utilizării inadecvate a acestora;

Severitatea restrictiei depinde de vulnerabilitatea tipului de resursă si de riscul pierderilor

potentiale, care trebuie apreciate periodic. La determinarea vulnerabilitătii bunurilor si valorilor se au in vedere costul, riscul potential de pierdere sau utilizare inadecvată;

Intre resurse si sumele inregistrate in evidente se fac comparatii periodice (inventare).

Vulnerabilitatea bunurilor si valorilor determină frecventa acestor verificări.

 

Standard 24 - VERIFICAREA SI EVALUAREA CONTROLULUI

24.1. Descrierea standardului

Primăria Municipiului Slobozia instituie o functie de evaluare a controlului intern si elaborează

politici, planuri si programe de derulare a acestor actiuni.

24.2. Cerinte generale

Managerul trebuie să asigure verificarea si evaluarea in mod continuu a functionării sistemului de control intern si a elementelor sale. Disfunctionalitătile sau alte probleme identificate trebuie rezolvate operativ, prin măsuri corective;

Verificarea operatiunilor garantează contributia controalelor interne la realizarea obiectivelor;

Evaluarea eficacitătii controlului se poate referi, in functie de cerinte specifice si /sau

conjuncturale, fie la ansamblul obiectivelor Primăriei Municipiului Slobozia, fie la unele dintre

acestea, optiune care revine managerului;

Managerul stabileste modul de realizare a evaluării eficacitătii controlului.

 

 

Standard 25 - AUDITUL INTERN

25.1 Descrierea standardului

Primăria Municipiului Slobozia infiintează sau are acces la o capacitate de audit, care are in

structura sa auditori competenti, a căror activitate se desfăsoară, de regulă, conform unor programe bazate pe evaluarea riscului.

25.2. Cerinte generale

Auditul intern asigură evaluarea independentă si obiectivă a sistemului de control intern al

Primăriei Municipiului Slobozia;

Auditorul intern finalizează actiunile sale prin rapoarte de audit, in care enuntă punctele slabe

identificate in sistem si formulează recomandari pentru eliminarea acestora;

Managerul dispune măsurile necesare, avand in vedere recomandările din rapoartele de audit. intern, in scopul eliminării punctelor slabe constatate de misiunile de auditare.

 

CAPITOLUL 6 - DISPOZIŢII FINALE

Art. 13 Nerespectarea dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi functionare atrage după

sine răspunderea administrativă sau civilă.

Art. 14 Prin grija directorilor si sefilor de serviciu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, prezentul Regulament de organizare si functionare va fi însuşit de către fiecare angajat pe bază de semnătură, iar tabelele nominale se vor preda la Biroul Resurse Umane.

Art. 15 Prevederile prezentului regulament se completează si/sau modifică prin Hotărâre a

Consiliului local.

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      Contrasemnează

                    Şerban Rozica                                                                SECRETAR MUNICIPIU,

                                                                                                      Agripina–Gabriela Costea