CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

al Consiliului Local Slobozia

 

          Consiliul Local al municipiului Slobozia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19 iulie 2012,

Având în vedere:

 -      Expunerea de motive a domnului Viceprimar Valentin Băcanu;

 -       Referatul de specialitate al Compartimentului Informare, Documentare înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 26746/11.07.2012;

           -      Raportul de avizare  al Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului Local Slobozia;

          -    Prevederile art. 2 şi Anexei nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,

              În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a) coroborat cu alin. 3, lit. a), respectiv art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

         

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Slobozia, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2 La data adoptării prezentei Hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 10/17.07.2008.

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Slobozia prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu al instituţiei www.sloboziail.ro .

         

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 Contrasemnează

                      Băcanu Valentin                                      SECRETAR MUNICIPIU,

                                                                                         Costea Agripina–Gabriela

 

 

 

 

 

Nr. 31

din 19.07.2012


HCL - fotocopie