CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Slobozia pe anul 2012

Consiliul Local al municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 6 februarie 2012,
    Având în vedere:
-    Expunerea de motive a dlui Primar Gabi Ionaşcu;
-    Raportul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la Primăria municipiului Slobozia sub nr. 1877/12.01.2012;
-    Decizia Directorului executiv al D.G.F.P. Ialomiţa nr. 10/2012 privind repartizarea sumelor defalcate şi a cotelor defalcate  din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi repartizarea sumelor defalcate din T.V.A.  pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2012;
-    Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3/18.01.2012 privind repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2012;
-    Rapoartele de avizare ale Comisiei Economico – Financiare, Comisiei de Comerţ şi Prestări Servicii, Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Comisiei Juridice şi de Disciplină, Comisiei de Cultură, Învăţământ, Tineret, Protecţie Socială şi Înfrăţire Oraşe din cadrul Consiliului Local Slobozia;
-    Prevederile Legii nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. 4, lit. a), respectiv art. 45, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art. 1 – Se aprobă bugetul Municipiului Slobozia pe anul 2012, urmând a fi la partea de venituri în sumă de 80.861 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 80.861 mii lei, conform Anexei nr. 1 referitoare la bugetul general al municipiului, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Detalierea veniturilor bugetare pe capitole şi subcapitole, precum şi a cheltuielilor bugetare pe capitole, subcapitole şi titluri pe anul 2012 sunt prevăzute în Anexele nr. 2 şi nr. 2A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2012, cu finanţare parţială sau integrală de la buget, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezanta hotărâre.
Art. 4 – Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012, conform Anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 5 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei, pe site-ul  www.sloboziail.ro şi publicare în mass-media locală.
Art. 6 – Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează
              Şerban Rozica                                               SECRETAR  MUNICIPIU,
                                                                                       Costea Agripina–Gabriela 

Nr. 15                                                                                                      
din 06.02.2012

HCL - fotocopie