CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢAHOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II anul 2012

 

         

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară în data de 19 iulie 2012,

Având în vedere:

 -         Expunerea de motive a domnului Primar Alexandru Stoica;

 -     Referatul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 26340/09.07.2012;

           -    Raportul de avizare  ale Comisiei economico - financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia;

          -         Prevederile art. 49, alin. 12, respectiv 73, alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

              În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. 4, lit. a), respectiv art. 45, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

         

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Municipiului Slobozia aferent trimestrului II, anul 2012, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Slobozia prin afişare la sediul Primăriei, pe site-ul propriu al instituţiei www.sloboziail.ro şi publicare în mass media.

Art. 3  - Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului Municipiului Slobozia, Direcţiei Economice în vederea aducerii la îndeplinire.

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 Contrasemnează

                    Băcanu Valentin                                        SECRETAR MUNICIPIU,

                                                                                         Costea Agripina–Gabriela


 

Nr. 9

din 19.07.2012

HCL - fotocopie