CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢA


HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia luna iulie 2012

 

          Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară în data de 19 iulie 2012,

Având în vedere:

 -         Expunerea de motive a domnului Primar Alexandru Stoica;

 -     Referatul de specialitate al Direcţiei economice, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 26480/10.07.2012;

           -    Raportul de avizare  ale Comisiei economico - financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia;

          -       Prevederile art. 5, alin. 4, art. 19, alin. 2, art. 29, art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

              În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. 4, lit. a), respectiv art. 45, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

         

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Slobozia pe anul 2012, urmând a fi la partea de venituri în sumă de 89.470,106 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 89.470,106 mii lei, conform Anexei nr. 1.

Art. 2 - Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012, urmând a fi la partea de venituri în sumă de 8.522,00 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 8.522,00 mii lei, conform Anexei nr. 2.

Art. 3 -  Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2012, cu finanţare parţială sau integrală de la buget, conform Anexei nr. 3.

Art. 4 – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei, pe site-ul  www.sloboziail.ro şi publicare în mass-media locală.

Art. 6 – Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

          

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 Contrasemnează

                   Băcanu Valentin                                       SECRETAR MUNICIPIU,

                                                                                       Costea Agripina–Gabriela

 

 

 

Nr. 8

din 19.07.2012


HCL - fotocopie