CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢA


H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli

al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial

din venituri proprii pe anul 2011

 

Consiliul Local al municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2011,

      Având în vedere:

-         Expunerea de motive a d-lui Primar;

-         Referatul Direcţiei economice înregistrat la Primăria municipiului Slobozia sub nr. 37909/19.09.2011;

-         Raportul de avizare al Comisiei Economico – Financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia;

-         Prevederile art. 5(4), 19(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. 4, lit. a), respectiv art. 45, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011, urmând a fi la partea de venituri în sumă de 8.549,90 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 8.549,90 mii lei, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei, pe site-ul  www.sloboziail.ro şi publicare în mass-media locală.

Art. 3– Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează

            Stoica Alexandru                                                           S E C R E T A R,

                                                                                             Costea Agripina–Gabriela 

 

 

 

Nr. 136

din 29.09.2011
HCL - fotocopie
Anexa 1
Anexa 2