CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢA


H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Slobozia

pe luna august anul 2011

 

Consiliul Local al municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12 august 2011,

      Având în vedere:

-         Expunerea de motive a d-lui Viceprimar Valentin Băcanu ;

-         Referatul Direcţiei economice înregistrat la Primăria municipiului Slobozia sub nr. 31931 / 08.08.2011 ;

-         Prevederile art. 5(4), 19(2), 29, 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. 4, lit. a), art. 39, alin. 2 coroborat cu art. 44, respectiv art. 45, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Slobozia pe anul 2011, urmând a fi la partea de venituri în sumă de 77.421,92 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 77.421,92 mii lei, conform anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă modificarea listei cu obiectivele de investiţii finanţate parţial sau integral de la buget, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3 – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei, pe site-ul  www.sloboziail.ro şi publicare în mass-media locală.

Art. 45– Direcţia economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              Contrasemnează

            Stoica Alexandru                                                           S E C R E T A R,

                                                                                             Costea Agripina–Gabriela 


Anexa

 

Nr. 116

Din 12.08.2011