CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢA


H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului

Slobozia pe anul 2011

 

 

Consiliul Local al municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2011,

      Având în vedere:

-             Expunerea de motive a d-lui Viceprimar Băcanu Valentin;

-             Referatul Direcţiei economice – Compartimentul proiecte cu finanţare europeană, înregistrat la Primăria municipiului Slobozia sub nr. 20070/19.05.2011;

-                     Referatul Direcţiei impozite şi taxe înregistrat la Primăria municipiului Slobozia sub nr. 20070/19.05.2011;

-              Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare;

-                     Prevederile art. 5(4), 14(8), 19(2), 29, 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale H.C.L. Slobozia nr. 23/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Slobozia pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. 4, lit. a), respectiv art. 45, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Slobozia pe anul 2011, urmând a fi la partea de venituri în sumă de 77.075,52 lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 77.075,52 lei, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2011, cu finanţare parţială sau integrală de la buget, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

a)                 Se introduc două noi obiective, respectiv „P.T.+S.F.+D.E. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Slobozia”, în valoare de  18.120 lei şi „S.F. Parc Pădurea Peri”, în valoare de 20.000 lei.

b)                Se modifică valoarea iniţială prevăzută la obiectivul „S.F.+P.T.+D.E. Modernizare drumuri de acces şi exploataţie, situate în Fondul Funciar Agricol al localităţii Slobozia”, prin suplimentarea cu 1000 lei.

c)                 Se modifică valoarea iniţială prevăzută la obiectivul “Reabilitare Cinema Galax”, prin suplimentare cu suma de 50.000 lei.

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei, pe site-ul  www.sloboziail.ro şi publicare în mass-media locală.

Art. 4 – Direcţia economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      Contrasemnează

                     Nedelcu Dănuţ                                                           S E C R E T A R,

                                                                                            Costea Agripina–Gabriela 

 

 Anexa

 

Nr. 75

Din 26.05.2011.