CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢA


H O T Ă R Â R E

privind modificarea Anexei nr. 2 de la H.C.L. nr. 56/28.04.2011  privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2010 şi rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011

 

Consiliul Local al municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 2011,

      Având în vedere:

-         Expunerea de motive a d-lui Primar ;

-         Referatul Direcţiei Economice înregistrat sub nr. 19372 / 13.05.2011 la Primăria municipiului Slobozia;

-         Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia;

-         Prevederile art. 2, punctul 26, art. 13 şi respectiv art. 20, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. 4, lit. a),  respectiv art. 45, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

Art. I – Anexa nr. 2 de la H.C.L. nr. 56/28.04.2011 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2010 şi rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II – Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 56/28.04.2011, precum şi Anexele nr. 1 şi nr. 3, rămân neschimbate.

Art. III –Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul  www.sloboziail.ro, precum şi publicare în mass-media.

Art. IV – Direcţia economică şi Serviciile Publice al municipiului Slobozia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            Contrasemnează

          Nedelcu Dănuţ                                                              S E C R E T A R,

                                                                                        Costea Agripina–Gabriela 

 

 

HCL 56/2011
Anexa

 

Nr. 74

Din 26.05.2011