CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢA


H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2010 şi rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011

 

Consiliul Local al municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 aprilie 2011,

      Având în vedere:

-         Expunerea de motive a d-lui primar ;

-         Raportul nr. 9284/07.03.2011 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2010;

-         Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia;

-         Prevederile art. 58, respectiv art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b) coroborat cu alin. 4, lit. a),  respectiv art. 45, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 

 Art. 1 – Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2010 în sumă de 359.246,02 lei (120.204,02 lei excedent aferent anului 2010 şi 239.042,00 lei sume reprezentând soldul prefinanţării din fonduri externe nerambursabile a unui obiectiv de investiţii) pentru finanţarea următoarelor obiective:

a)     „Optimizarea timpilor de răspuns pentru livrarea serviciilor publice” – Capitolul 51.02 „Autorităţi executive” – 239.042,00 lei,

b)    Dotări independente” – Capitolul 51.02 „Autorităţi executive” – 43.877,57 lei,

c)     „Utilităţi blocuri ANL zona Nord” – Capitolul 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” – 73.326, 45 lei.

Art.2 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2011, conform anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3 .

Art. 3 –Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul  www.sloboziail.ro, precum şi publicare în mass-media.

Art. 4 – Direcţia economică şi Serviciile Publice al municipiului Slobozia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            Contrasemnează

   Nedelcu Dănuţ                                                                    S E C R E T A R,

                                                                                        Costea Agripina–Gabriela 

Anexa
MODIFICATA DE HCL NR. 74/26.05.2011
 
Nr. 56
din 28 - 04 - 2011