CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
 

 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea listelor cu informaţii de interes public ce se comunică din oficiu, precum şi a informaţiilor exceptate de la accesul  liber al cetăţenilor

 

Consiliul Local al municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2011,
Având în vedere:
-  expunerea de motive a d-lui Primar;
-  referatul Direcţiei de Administraţie Publică Locală;
-  raportul Comisiei juridice şi de disciplină;
-  prevederile art. 5, lit. ,,g” şi ,,h” coroborat cu art. 12 – 14 din  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 36, alin. 9 coroborat cu  45, alin. 1 din Legea  nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se aprobă lista documentelor de interes public ce se comunică din oficiu, potrivit art. 5, lit. ,,g” din Legea nr. 544/2001 cu modificările şi completările ulterioare, conform  Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se aprobă lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate ce se comunică din oficiu, potrivit art. 5, lit. ,,h” din Legea nr. 544/2001 cu modificările şi completările ulterioare, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Se aprobă lista documentelor exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 31 din 31.08.2004.
Art. 5  –  Prezenta hotărâre va fi  adusă la cunoştinţa  publică prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, precum şi pe site-ul www.sloboziail.ro.
Art. 6  – Serviciul informatică, relaţii cu publicul, precum şi Direcţia administraţie publică locală, prin Compartimentul relaţii cu mass-media vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              Contrasemnează
                         Răileanu Ionuţ                                               S E C R E T A R,
                                                                                        Costea Agripina–Gabriela
                
Nr. 33
din  31 - III - 2011

Anexa 1           Anexa 2             Anexa 3
 
 
RETRAGE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.31/31.08.2004