ACTE NECESARE PENTRU:

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

MUNICIPIUL SLOBOZIA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv înregistrări video prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării/ securităţii persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice. Datele personale înregistrate sunt comunicate numai instituţiilor publice abilitate prin lege.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA, Strada Episcopiei nr.1, Slobozia, Judeţul Ialomiţa.


 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

 URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

 GOSPODĂRIE COMUNALĂ, TRANSPORT, MEDIU

 ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 STAREA CIVILĂ

 EVIDENŢA POPULAŢIEI

 TAXE ŞI IMPOZITE

 REGISTRUL AGRICOL

LOCURI DE PARCARE 

LEGEA 544 - INFORMATII DE INTERES PUBLIC 

 


ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ                                         Sus

Pentru atestarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent apartamentului.

Pentru dosar de alocaţie complementară/monoparentală, dosar de ajutor social conform Legii 416/2001, şcoală (burse), spital, ISTPH.

Pentru livrarea pe piaţă a produselor cultivate/obţinute.

Pentru vânzarea animalelor (în termen de 7 zile de la fătare/vânzare/cumpărare).

 

URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI                          Sus

Pentru: case, garaje, balcoane, anexe gospodăreşti, extinderi, şarpante, supraetajări, bannere, panouri publicitare, etc., pentru a obţine autorizaţie de construire.

Documente Necesare - Autorizatie de Construire - Rest de Executat

Pentru: case, garaje, balcoane, anexe gospodăreşti, extinderi, şarpante, supraetajări, bannere, panouri publicitare, etc., în vederea începerii execuţiei.

Pentru cazul în care se doreşte construirea unei locuinţe, garaj, spaţiu comercial pe un teren aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Slobozia.

Pentru contractele de concesiune provizorii care trebuie reînoite de la an la an.

Transmiterea contractului de concesiune de la o persoană fizică la alta, sau de la o persoană juridică la persoană fizică sau către persoane juridice. Atestă şi dreptul de transfer al terenului concesionat în cazul în care se vinde clădirea sau garajul, respectiv spaţiul comercial.

Pentru cazul în  care se modifică numărul sau denumirea străzii, pentru a corespunde cu datele din B.I. sau C.I.

Atestă dreptul de proprietate asupra terenului.

Legea 15/2003 reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani, a unui teren în suprafaţă de 150 mp până la 300 mp, din terenuri aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Atribuirea terenului se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotarârea oraşului în care este situat terenul.

Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale în care solicitantul are domiciliul.

Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991.

Declaraţiile false se vor pedepsi potrivit art. 292 din Codul Penal.

 

 

GOSPODĂRIE COMUNALĂ, TRANSPORT, MEDIU                    Sus

 • Autorizaţie liberă circulaţie autovehicule cu capacitate mai mare de 3,5 tone şi autorizaţia liberă trecere pentru transporturi agabaritice(acte necesare)

Necesare autovehiculelor cu capacitate mai mare de 3,5 tone care doresc să traverseze oraşul.

Adeverinţe necesare actualilor chiriaşi care doresc cumpărarea locuinţelor din fondul locativ de stat şi care atestă că nu au datorii la bugetul local.

 • Aviz de intrare în spaţiu prin contract de subînchiriere în locuinţe fond locativ(acte necesare)

Pentru lucrările de branşament gaze, racorduri apă, canalizare etc, pentru care s-a obţinut în prealabil autorizaţia de construcţie.

SERVICIUL GOSPODARIE COMUNALA LOCATIVA


STAREA CIVILĂ                                                                           SusEVIDENŢA POPULAŢIEI                                                           Sus

 • Înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei in actul de identitate (acte necesare)
             -pentru cetăţenii străini cu domiciliul in străinatate
      Termenul de eliberare al documentelor de identitate este de până la 30 de zile.


 

TAXE ŞI IMPOZITE                                                                     Sus

Declaraţii de impunere - clădiri, terenuri, mijloace de transport, taxă firmă)

- se completează şi se depune, în două exemplare, de către contribuabilii persoane fizice şi juridice care au dobândit bunuri mobile sau imobile supuse impozitării în 30 zile de la data dobândirii

                     

Declaraţie taxă firmă

Declaraţie privind scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport:

- se completează într-un singur exemplar de către contrubuabilii persoane fizice care solicită scoaterea din evidenţa fiscală a mijloacelor de transport;

Cererea pentru eliberarea certificatului fiscal şi certificatul fiscal privind impozitele şi taxele locale atât în cazul persoanelor fizice cât şi în cazul persoanelor juridice:

- se completează într-un singur exemplar la care se anexează chitanţa prin care se face dovada de achitare a taxei de timbru;

Cereri privind solicitarea de facilităţi fiscale

Cereri de restituire sau compensări sume achitate în plus la bugetul local

 
Ordin de atribuire în proprietate a suprafeţei de teren aferentă apartamentului      Sus

Acte necesare:
- cerere tip

- copie contract vânzare-cumpărare apartament

- copie după actele de proprietate a proprietarilor

- copie proces-verbal predare primire, în cazul cazul în care solicitantul este primul proprietar al imobilului cumpărat de la Urban S.A.

- dovada achitării taxei

Cererile se depun la Centrul de Relaţii cu Publicul, camera 20, parter, strada Episcopiei nr. 1, tel. 0243/231401, 231450, int. 141.

Adeverinţe teren arabil                                                                                    Sus

- cerere tip

Cererile se depun la Centrul de Relaţii cu Publicul, camera 20, parter, strada Episcopiei nr. 1, tel. 0243/231401, 231450, int. 141.

Certificat de producător                                                                                    Sus

Acte necesare:

- cerere tip

- B.I./C.I.

            - act de proprietate al terenului
           
            - dovada achitării taxei

Cererile se depun la Centrul de Relaţii cu Publicul, camera 20, parter, strada Episcopiei nr. 1, tel. 0243/231401, 231450, int. 141.

Bilete de proprietate pentru animale                                                               Sus

Acte necesare:

- cerere tip

- dovada achitării taxei

Cererile se depun la Centrul de Relaţii cu Publicul, camera 20, parter, strada Episcopiei nr. 1, tel. 0243/231401, 231450, int. 141.

 


Certificat de urbanism                                                                                       Sus

Acte necesare:

- cerere tip Certificat Urbanism completată si semnată de proprietar

- schiţă de amplasament pentru viitoarea construcţie/plan de încadrare în zonă, eliberat de Oficiul de Cadastru

- dovada titlului asupra terenului, în copie

- chitanţa de plată a taxei certificatului de urbanism care este stabilit în funcţie de suprafaţa de teren deţinută

- declaraţie pe propria răspundere (făcută în momentul depunerii cererii) că terenul deţinut nu face obiectul nici unui litigiu aflat pe rolul instanţei de judecată.

            - cerere tip prelungire Certificat Urbanism

Cererile se depun la Centrul de Relaţii cu Publicul, camera 20, parter, strada Episcopiei nr. 1, tel. 0243/231401, 231450, int. 141.

Autorizaţia de construire                                                                                  Sus

Acte necesare   (conţinutul documentaţiei tehnice simplificate)

            - cerere tip Autorizaţie de Construire completată şi semnată de proprietar

            - anexă tip completată de proiectant

- certificatul de urbanism pentru imobilul in cauza (copie);

-dovada titlului solicitantului asupra terenului, în copie legalizată

- proiectul pentru autorizatia de construire (PAC), in doua exemplare , intocmit de un proiectant autorizat, contine:

- avizele şi acordurile specificate în Certificatul de urbanism;

- dovada achitarii taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire

- declaraţie pe propria răspundere (făcută în momentul depunerii cererii) că terenul deţinut nu face obiectul nici unui litigiu aflat pe rolul instanţei de judecată.

   - Cerere prelungire Autorizatie de construire

   - Formular comunicare incepere lucrari
   - Formular cumunicare incheiere lucrari
   - Model panou informare

TAXE:

 • Pentru eliberarea autorizaţiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. Pentru clădirile cu destinaţia de locuinţă şi anexe gospodăreşti taxele se reduc cu 50%.
 • Taxele de autorizare nu se datorează în cazul eliberării de autorizaţii pentru lăcaşuri de cult, inclusiv pentru construcţiile anexe ale acestora, pentru lucrările de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului, pentru lucrările de interes public judeţean sau local, precum şi pentru construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţiile publice.
 • Pentru eliberarea autorizaţiei de construire de foraje şi excavari
 • Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile -organizare de şantier- dacă nu au fost autorizate odată cu lucrările de bază, taxa este de 3% din valoarea autorizată a construcţiilor.
 • Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri, taxa este de 2% din valoarea autorizată.
 • Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor taxa datorată  .
 • Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, taxa datorată este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora.
 • Pentru eliberarea autorizaţiei de construire privind lucrărilor de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu taxa este de  lei pentru fiecare instalaţie.
 • Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajare a teritoriului de către primari ori de structurile de specialitate din cadrul instituţiilor judeţene, taxa este de:

Cererile se depun la Centrul de Relaţii cu Publicul, camera 20, parter, strada Episcopiei nr. 1, tel. 0243/231401, 231450, int. 141.

Concesionare teren

Prelungire contract concesiune

Cumpărare terenuri concesionate                                                                              Sus

Acte necesare

- cerere tip

- copie xerox după actul de identitate

- copie xerox după contractul de concesiune

- copie xerox după autorizaţie de construire

- copie xerox după cartea funciară (în cazul în care aceasta a fost făcută)

- copie după planul de încadrare în zonă

- copie după planul de situaţie

- copie după planul parte al imobilului

Cererile se depun de la Centrul de Relaţii cu Publicul, camera 20, parter, strada Episcopiei nr. 1, tel. 0243/231401, 231450, int. 141.

Transmitere contract de concesiune                                                                           Sus

- cerere tip

- act de vanzare-cumpărare

- carte funciară sau extras

- contract de concesiune

- certificat de înmatriculare al societăţii

- actul de identitate

Cererile se depun de la Centrul de Relaţii cu Publicul, camera 20, parter, strada Episcopiei nr. 1, tel. 0243/231401, 231450, int. 141.

Certificat de nomenclatură stradală;                                                                          Sus

- cerere tip

- copie act proprietate

- copie B.I. sau C.I.

- dovada achitării taxei

Cererile se depun la Centrul de Relaţii cu Publicul, camera 20, parter, strada Episcopiei nr. 1, tel. 0243/231401, 231450, int. 141.

Ordin de teren aferent locuinţei proprietate                                                             Sus

Acte necesare

- cerere tip

- copie a actelor de proprietate a locuinţei, decizia de teren

- certificat fiscal care să ateste că impozitul este plătit la zi şi care menţionează din ce an figurează pe rolul respectiv.

- dovada achitării taxei

Cererile se depun la Centrul de Relaţii cu Publicul, camera 20, parter, strada Episcopiei nr. 1, tel. 0243/231401, 231450, int. 141.

Loc pentru casă Legea 15/2003                                                                                              Sus

Acte necesare

- cerere tip

- copie de pe certificatul de naştere;

- copie B.I/C.I.;

- copie certificat de căsătorie;

- copie certificat de naştere copil(i);

- adeverinţă venit(uri) - solicitant + (soţ, soţie) - salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (VENITUL SE VA SCRIE ŞI ÎN  LITERE);

- venituri realizate de către părinţii solicitantului - venit net realizat în luna anterioară depunerii cererii (VENITUL SE VA SCRIE ŞI ÎN LITERE);

- copie ultimul act de studii (ÎN CAZUL ADEVERINŢELOR SE VA SCRIE ŞI ÎN LITERE ANUL DE STUDII);

- declaraţia notarială (solicitant si soţ/soţie), în care va menţiona că nu deţin sau nu au deţinut în proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe;

Cererile se depun la Centrul de Relaţii cu Publicul, camera 20, parter, strada Episcopiei nr. 1, tel. 0243/231401, 231450, int. 141.

Locuinţe ANL, Sociale sau de Serviciu                                                                                     Sus

Acte necesare:

- cerere tip completată si semnata de solicitant  pentru locuinta ANL Sociala   / Serviciu

- alte acte după caz, momentul efectuării anchetei sociale la domiciliul solicitantului

(copie buletine, copii certificat naştere copii, cope certificat de căsătoriei, copii diplome de studii, adeverinţe de salariat, adeverinţe sau certificat care să ateste boala, dacă este cazul, etc. )

  Criterii stabilire ordine prioritate locuinte ANL    Criterii stabilire ordine prioritate locuinte sociale    

Cererile se depun la Centrul de Relaţii cu Publicul, camera 20, parter, strada Episcopiei nr. 1, tel. 0243/231401, 231450, int. 141.

Autorizaţie liberă trecere autovehicule cu capacitate mai mare de 3,5 tone / agabaritice      Sus

Acte necesare:

- cerere tip completată şi semnată de solicitant

- achitarea taxei după aprobarea cererii

- copie carte tehnică autovehicule

Cererile se depun la Centrul de Relaţii cu Publicul, camera 20, parter, strada Episcopiei nr. 1, tel. 0243/231401, 231450, int. 141.

Aviz cumpărare locuinţe din fondul locativ de stat (de către actualii chiriaşi)                           Sus

Acte necesare

- cerere tip

- contractul de închiriere

- adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari pentru debite

- adeverinţă de la Urban S.A. pentru debite

- buletinul de identitate

- declarţie notarială că nu deţine proprietate

- certificat fiscal care să ateste că nu are datorii

- timbru fiscal sau taxa timbru  .

Cererile se depun la Centrul de Relaţii cu Publicul, camera 20, parter, strada Episcopiei nr. 1, tel. 0243/231401, 231450, int. 141.

Aviz de intrare în spaţiu prin contract de subînchiriere în locuinţe fond locativ                      Sus

Acte necesare

- cerere tip

- contractul de închiriere în original

- buletinul de identitate al solicitantului

- buletinul de identitate al titularului contractului de închiriere

- timbru fiscal sau taxă timbru .

Cererile se depun la Centrul de Relaţii cu Publicul, camera 20, parter, strada Episcopiei nr. 1, tel. 0243/231401, 231450, int. 141.


Aviz săpătură                                                                                                            Sus

Acte necesare:

- cerere tip

- autorizaţia de construire în copie

- planul de situaţie cu încadrare în zonă a lucrărilor

- grafic de execuţie a lucrărilor (data începerii şi durata de execuţie pe etape)

- scrisoare de garanţie bancară

- contractul şi graficul de executare a lucrărilor de refacere acceptate de un constructor de specialitate în copie

- procesul verbal de predare primire amplasament către Serviciul Gospodărie Comunlă şi beneficiarul lucrării

- achitare taxei după aprobarea cererii

TAXE:

 • Dacă săpătura are loc pe spaţii verzi


 • Dacă se întrerupe parţial circulaţia


 • Dacă se întrerupe total circulaţia

.

Cererile se depun la Centrul de Relaţii cu Publicul, camera 20, parter, strada Episcopiei nr. 1, tel. 0243/231401, 231450, int. 141.

Ajutor social conform Legii 416/2001                                                                      Sus
Acte necesare

- cerere tip;

- declaraţie de venituri - tip;

- carte de identitate;

- copie acte de proprietate sau spaţiu;

- adeverinţă şomaj că sunt în căutarea unui loc de muncă (persoanele între 18 ani şi vârsta de pensionare);

- certificat medical pentru persoanele care nu pot efectua zilele de muncă (adeverinţă medic de familie, certificat Comisia de Expertiză);

- adeverinţă de la şcoală pt. elevi, cu specificaţia dacă primesc bursă;

- adeverinţă de la asociaţia de proprietari - nr. de persoane înregistrate;

Cererile se depun  la Serviciul Public Asistenţă Socială,
Centrul de Relaţii cu Publicul, camera 20, parter, strada Episcopiei nr. 1, tel. 0243/231401, 231450, int. 141.

Alocaţie de stat  pentru copil conform Legii 61/1993                                             Sus

Acte necesare

- copie B.I. sau C.I.;

- copie şi original certificat de naştere al copilului;

- copie Livret familie

- cerere tip

- dosar

- extras de cont bancar in cazul in care se doreste virarea alocatie in cont bancar

Alocaţie complementară

Alocaţie monoparentală

Indemnizaţie                                                                                                        

Certificat de naştere                                                                                                Sus

Acte necesare:

- certificat medical constatator al naşterii;

- certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei, in original;

- certificatul de naştere şi actul de identitate al tatălui, în original;

- certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original, dacă sunt casatoriţi;

Cererile se depun la Serviciul Public pentru Evidenţa Persoanei, b-dul Cosminului, bloc I 1,parter, tel. 0243/231401, 231450, int. 147.

 Certificat de deces                                                                                                     Sus

Acte necesare

- certificatul medical constatator al decesului;

- actul de identitate al celui decedat;

- certificatul de naştere şi de căsătorie la defunctului, în original;

- livretul militar sau adeverinţa de recrutare, pentru persoanele până la 50 ani;

- actul de identitate al declarantului;

- în caz de moarte violentă este necesară şi dovada eliberată de poliţie sau parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces

Cererile se depun la Serviciul Public pentru Evidenţa Persoanei, b-dul Cosminului, bloc I 1,parter, tel. 0243/231401,  231450, int. 147.

 Certificat de căsătorie                                                                                                Sus

Acte necesare:

- actele de identitate, în original;

- certificatele de naştere, în original;

- certificatele medicale prenupţiale;

- acte din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare: sentinţa de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă; copia certificatului de deces al fostului soţ;

În cazul căsătoriei cu un cetăţean străin este necesară dovada eliberată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei.

Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei.

Cererile se depun la Serviciul Public pentru Evidenţa Persoanei, b-dul Cosminului, bloc I 1,parter, tel. 0243/231401, 231450, int. 147.

Înregistrarea adopţiei                                                                                               Sus

- hotărâre judecatorească de încuviinţare a adopţiei, în original, rămasă definitivă şi irevocabilă;

- actele de identitate ale adoptatorilor, în original;

- certificatele de naştere ale adoptatorilor, în original;

- certificatul de căsătorie al adoptatorilor, în original;

- certificatul de naştere al adoptatului, în original.

Cererile se depun la Serviciul Public pentru Evidenţa Persoanei, b-dul Cosminului, bloc I 1,parter, tel. 0243/231401, 231450, int. 147.

Transcriere acte încheiate în străinătate                                                                  Sus

- cerere tip;

- actul de identitate al solicitantului;

- certificatul ori extrasul original ce urmează a fi transcris;

- xerocopia certificatului sau a extrasului;

- traducerea în limba română a certificatului sau a extrasului, autentificată;

Cererile se depun la Serviciul Public pentru Evidenţa Persoanei, b-dul Cosminului, bloc I 1,parter, tel. 0243/231401, 231450, int. 147.


  Emitere act de identitate                                                                                       
  Sus
- cerere emitere act de identitate
- cerere emitere act de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România
- cerere emitere act de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința in România

 TAXE ELIBERARE CI - 7 LEI
 Termenul de eliberare al documentelor de identitate este de până la 30 de zile.

 Clarificari pentru obținerea actelor de identitate în cazul:

  Înscriere menţiune pentru stabilirea reşedinţei                                                      Sus
 - cerere inscriere mentiune resedinta
  
- acte necesare pentru înscrierea reşedinţei


  Emitere act de identitate provizorie                                                                      
  Sus
  - cerere pentru emiterea cărţii de identitate provizorie
     
  - pentru cetaţenii români cu domiciliul în străinatate


REGISTRUL AGRICOL


LOCURI DE PARCARE


LEGEA 544 - INFORMATII DE INTERES PUBLIC