INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

        RESPONSABIL ACCES INFORMAŢII PUBLICE / RELAŢIA CU SOCIETATEA CIVILĂ    
        MURARASU CRISTIAN
        Telefon:
0040-243-207130,0040-243-231401  / int. 149;
 
       Fax: 0040-243-212149     e-mail: presa@municipiulslobozia.ro
       
        BULETIN INFORMATIV ANUAL
        A) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice
                Lista actelor normative care vizeaza organizarea si functionarea autoritatilor adminmistratiei publice locale din Mun. Slobozia
                Lista actelor normative privind organizarea si functionarea institutiei
                HCL 31/19.07.2012 - R.O.F Consiliul Local
                HCL 133/28.08.2014 - R.O.F Aparat de Specialitate al Primarului Mun. Slobozia
                R.O.I - Regulament de Ordine Interioara
                R.O.F - 2015
                R.O.F - 2016
                R.O.F - 2017
                R.O.F - 2018

       B) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare
                ORGANIGRAMA: ANUL 2014 | ANUL 2015 | ANUL 2016 | Organigrama 29.12.2016 | ANUL 2018
                Program de Audiente al Institutiei
                Program de lucru cu publicul

       C) Numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei si ale functionarului public responsabil cu difuzarea informatiilor publice
                Conducere
                Functionar Public Responsabil cu difuzarea informatiilor publice
                                MURARASU CRISTIAN
                Telefon: 0040-243-207130,0040-243-231401  / int. 149;
                Fax: 0040-243-212149     e-mail: presa@municipiulslobozia.ro

                         
        D) Coordonatele de contact ale institutiei publice, respectiv: Denumirea, sediul, nuemele de telefon, fax, adresa de email, si adresa paginii de internet

               
        E) Surse financiare, bugetul si bilantul contabil
        ANUL 2010    ANUL 2011    ANUL 2012    ANUL 2013    ANUL 2014         ANUL 2015        ANUL 2016 RECTIFICARI 2016 ANUL 2017  Rectificare 2017 ANUL 2018 RECTIFICARI 2018 (Martie, Aprilie, Iunie, Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Decembrie)

Situatia Drepturilor Salariale: ANUL 2017  ANUL 2018 ANUL 2019
Salarii Primărie
Salarii DADP Salarii DADP August 2018 Salarii DEP Sep. 2018

BUGET LOCAL 2015: SURSA A, SURSA E, SURSA G
BUGET LOCAL 2016: SURSA A, SURSA E, SURSA G
EXECUTIE BUGETARA 2016: TRIM I, TRIM II, TRIM III, TRIM IV
EXECUTIE BUGETARA 2017: TRIM I, TRIM II, TRIM III, TRIM IV
EXECUTIE BUGETARA 2018: TRIM I, TRIM II, TRIM III, TRIM IV
CONT ANUAL EXECUTIE BUGETARA ANUL 2016
CONT ANUAL EXECUTIE BUGETARA ANUL 2017
BILANT CONTABIL 2016

BILANT CONTABIL 2017CENTRALIZATORUL CONTRACTELOR CONFORM H.G 478/2016 - ANUL 2016
CENTRALIZATORUL CONTRACTELOR CONFORM H.G 478/2016  - LUNA IANUARIE-APRILIE 2017
CENTRALIZATORUL CONTRACTELOR CONFORM H.G 478/2016  - LUNA MAI ANUL 2017
CENTRALIZATORUL CONTRACTELOR CONFORM H.G 478/2016  - LUNA IUNIE ANUL 2017
CENTRALIZATORUL CONTRACTELOR CONFORM H.G 478/2016  - LUNILE IULIE-SEPTEMBRIE ANUL 2017
CENTRALIZATORUL CONTRACTELOR CONFORM H.G 478/2016  - LUNILE OCTOMBRIE-DECEMBRIE ANUL 2017
CENTRALIZATORUL CONTRACTELOR CONFORM H.G 478/2016  - LUNILE
IANUARIE - MARTIE 2018
CENTRALIZATORUL CONTRACTELOR CONFORM H.G 478/2016  - LUNILE APRILIE - IUNIE 2018
CENTRALIZATORUL CONTRACTELOR CONFORM H.G 478/2016  - LUNILE IULIE - SEPTEMBRIE 2018
CENTRALIZATORUL CONTRACTELOR CONFORM H.G 478/2016  - LUNILE OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2018

 Programul anual al achizitiilor publice
 Programul anual al achizitiilor publice 2016
 Planul anual de achizitii publice 2017
Planul anual de achizitii publice 2018

Programul Achizitiilor Publice -  Proiect COD SMIS 118562

        F) Programele si strategiile proprii
               Strategia privind dezvoltarea durabila a Mun. Slobozia, pentru perioada 2014 - 2020 HCL 65/24.04.2014
11.05.2017 STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI SLOBOZIA 2014 – 2023
09.05.2018 Strategia Anuala de Achizitii Publice 2018

        G) Lista cuprinzand documentele de interes public
                Lista documentelor de interes public potrivit legii 544/2001
                Lista documentelor care se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor
                HCL 33/2011

        H) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate potrivit legii
                Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate potrivit legii

         I) Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate
                Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

        Registrul solicitarilor conform Legi 544/2001

FORMULARE TIP

 

 

Întrebări şi răspunsuri

1. DE CE accesul liber la informaţiile publice ?

Pentru că:
- plătiţi taxe şi impozite;
- sunteţi responsabil şi vreţi să ştiţi cum este gestionat banul public;
- cei pe care i-aţi ales trebuie să îşi respecte promisiunile;
- administraţia publică este transparentă;
- pur şi simplu este DREPTUL DUMNEAVOASTRA!

2. Care sunt reglementările de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public ?

-  Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, articolul 19:
"Orice persoanã are dreptul la libertatea opiniei şi a expresiei; acest drept include libertatea de a susţine opinii fãrã nici o interferenţã şi de a cãuta, primi şi rãspândi informaţii şi idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere."

- Constituţia României, articolul 31 :
"Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit... Autoritãţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate sã asigure informarea corectã a cetãţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal".

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
- Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001

4. Ce este informaţia de interes public ?

- Orice informaţie produsă sau gestionată de instituţiile sau autorităţile publice.

5. Cine poate solicita informaţii de interes public?

- Orice persoanã fizicã sau juridicã, de cetãţenie românã sau strãinã.

6. Puteti solicita orice informaţie, fără nici o restricţie?
- Da, cu excepţia informaţiilor de mai jos.

 CONFORM Legii 544/2001, sunt EXCEPTATE de la accesul liber următoarele informaţii:

- informaţiile din domeniul apãrãrii naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacã fac parte din categoria informaţiilor clasificate;
- informaţiile privind deliberãrile autoritãţilor, precum şi cele ce privesc interesele economice şi politice ale României, dacã fac parte din categoria informaţiilor clasificate;
- informaţiile privind activitãţile comerciale sau financiare, dacã publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale;
- informaţiile cu privire la datele personale, dacã accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
- informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacã se pericliteazã rezultatul anchetei, se dezvãluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporalã, sãnãtatea sau un interes legitim al unei persoane;
- informaţiile privind procedurile judiciare, dacã publicitatea acestora aduce atingere asigurãrii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricãrei pãrţi implicate în proces;
- informaţiile a cãror publicare prejudiciazã mãsurile de protecţie a unor persoane.

7. Ce sunt informaţiile furnizate din oficiu?

- Informaţiile furnizate din oficiu sunt acele informaţii pe care instituţiile şi autorităţile publice sunt obligate să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens.

8. Care sunt categoriile de informaţii care se furnizează din oficiu?
-  Actele normative în baza cãrora autoritatea publică locală funcţioneazã şi este organizată;
- Modul în care este organizată instituţia publică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare şi programul de audienţe;
- Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei, Consiliului Local şi ale funcţionarului responsabil cu furnizarea informaţiilor publice;
- Coordonatele prin care poate fi contactatã instituţia publică, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
- Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
- Programele şi strategiile instituţiei publice;
- Lista cu documentele considerate de interes public;
- Lista cu categoriile de documente produse şi/sau gestionate de instituţie;
- Modurile în care pot fi contestate şi atacate deciziile autoritãţilor şi instituţiilor publice în cazul în care o persoanã se considerã vãtãmatã în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de a avea acces la informaţiile de interes public.

9. Unde sunt disponibile informaţiile din oficiu ?

- Informaţiile din oficiu sunt disponibile în Centrul de Relatii cu Publicul al Primăriei Slobozia şi pe pagina de internet a instituţiei.

10. Ce sunt informaţiile furnizate la cerere ?
- Orice informaţie pentru care furnizarea este posibilă numai în urma unei solicitări.

11. Cum se poate obţine o informaţie furnizată la cerere ?
- VERBAL, adresându-vă Centrului de Relaţii cu Publicul sau persoanelor responsabile cu furnizarea de informaţii publice. În cazul în care este disponibilă, informaţia solicitată va fi furnizatã pe loc. Dacã nu este posibil acest lucru, veti fi îndrumat sã depuneţi o solicitare în scris.
- ÎN SCRIS, solicitările pot fi pe suport de hârtie sau electronic (e-mail). Ele vor fi înregistrate şi vi se va înmâna o recipisã conţinând data şi numãrul de înregistrare a solicitării.
- CENTRUL DE RELATII CU PUBLICUL vă poate pune la dispoziţie un formular tip de solicitare a informaţiilor de interes public.

12. Care sunt costurile accesului la informaţie?

- Accesul la informaţiile de interes public este gratuit.. Nu trebuie să plătiţi pentru serviciile de căutare şi identificare a informaţiei solicitate doar, în cazul în care solicitaţi copii dupã documente oficiale, trebuie să suportaţi contravaloarea serviciilor de copiere.

13. După cât timp veţi primi răspunsul la solicitarea dumneavoastră?

- Autoritãţile şi instituţiile publice au obligaţia de a rãspunde în scris la solicitare în termen de 10 zile lucrãtoare de la depunere.
- În cazul în care durata necesarã pentru identificarea informaţiei solicitate depãşeşte acest termen, solicitantul va primi rãspunsul în cel mult 30 de zile lucrãtoare de la depunerea cererii şi va fi înştiinţat despre acest fapt în cel mult 10 zile lucrătoare.
- Dacã informaţia pe care o solicitaţi este consideratã a fi o informaţie exceptatã de la liberul acces, în cel mult 5 zile lucrãtoare vei fi înştiinţat în scris despre acest fapt.

14. Puteţi depune o reclamaţie dacă consideraţi că v-a fost încălcat dreptul de liber acces la informaţie?

- Da, dar trebuie să o faceţi în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituţiei;
- Reclamaţia trebuie adresată conducãtorului instituţiei, iar acesta este obligat, ca în urma unei anchete administrative, să vă dea un răspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea plângerii;
- Dacă reclamaţia dumneavoastră este întemeiată, rãspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.

15. Puteţi să vă adresaţi justiţiei dacă v-a fost lezat dreptul de liber acces la informaţie?

- Da, puteţi să o faceţi direct după aşteptarea răspunsului la solicitarea iniţială sau după răspunsul la reclamaţia administrativă;
- Plângerea trebuie depusă la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliaţi sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice împricinate, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea iniţială;
- Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publicã sã vă furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi sã vă plãteascã daune morale şi/sau patrimoniale.
- Dacă sunteţi nemulţumit de hotãrârea instanţei, aceasta poate fi atacatã prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curţii de Apel este definitivã şi irevocabilã. Atât acţiunea depusã la prima instanţã, cât şi recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.